Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Opasarkisto: Python 2 -ohjelmointi: Osa 12 - Yhteenveto

 1. Osa 1 - Ensimmäinen ohjelma
 2. Osa 2 - Tiedon käsittely
 3. Osa 3 - Ehtorakenteet
 4. Osa 4 - Toistorakenteet
 5. Osa 5 - Listojen käsittely
 6. Osa 6 - Merkkijonot
 7. Osa 7 - Omat funktiot
 8. Osa 8 - Tiedostot ja virheet
 9. Osa 9 - Standardikirjasto
 10. Osa 10 - Tietorakenteet
 11. Osa 11 - Alkeita edemmäs
 12. Osa 12 - Yhteenveto
 13. Liite 1 - Asennus ja käyttö
 14. Liite 2 - Python ja ääkköset

Kirjoittaja: Antti Laaksonen (2009).

⚠ Huomio! Tämä opas on vanhentunut. Oppaan sisältöön ei voi enää luottaa. Opas on säilytetty vain sen historiallisen arvon vuoksi. ⚠


Ohjelmoinnin ja Python-kielen perusasiat on nyt käsitelty!

Tämä opas kokoaa yhteen aiempien oppaiden tärkeitä asioita. Opas soveltuu asioiden kertaukseen sekä ohjelmoijan muistilapuksi. Lisäksi oppaan lopussa on joukko tehtäviä, jotka liittyvät oppaiden 7–11 asioihin.

Muuttuja

nimi = "Henrikki"   # merkkijono
vuosi = 1672      # kokonaisluku
pii = 3.14159     # liukuluku
virhe = False     # totuusarvo
luvut = [1, 2, 3]   # lista
sanat = {"ikä":"age"} # sanakirja

(lisätietoa oppaassa 2)

Laskutoimitus

laskutoimitusselitys
a + byhteenlasku
a - bvähennyslasku
a * bkertolasku
a / bjakolasku
a % bjakojäännös
a ** bpotenssilasku

(lisätietoa oppaassa 2)

Totuusarvo

totuusarvomilloin tosi?milloin epätosi?
Trueainaei koskaan
Falseei koskaanaina
a == ba on ba ei ole b
a <> ba ei ole ba on b
a != ba ei ole ba on b
a < ba on alle ba on ainakin b
a <= ba on korkeintaan ba on yli b
a > ba on yli ba on korkeintaan b
a >= ba on ainakin ba on alle b
x and yx ja y ovat tosiax tai y ei ole tosi
x or yx tai y on tosix eikä y ei ole tosi
not xx ei ole tosix on tosi
a in listaa on listassaa ei ole listassa
a not in listaa ei ole listassaa on listassa

(lisätietoa oppaassa 3)

Ehtorakenne

if ehto:      # ehto on tosi
  koodia
if ehto:      # ehto on tosi
  koodia
else:        # ehto ei ole tosi
  koodia
if ehto1:      # ehto1 on tosi
  koodia
elif ehto2:     # ehto2 on tosi (ja ehto1 ei)
  koodia
elif ehto3:     # ehto3 on tosi (ja ehto1 ja ehto2 eivät)
  koodia
if ehto1:      # ehto1 on tosi
  koodia
elif ehto2:     # ehto2 on tosi (ja ehto1 ei)
  koodia
elif ehto3:     # ehto3 on tosi (ja ehto1 ja ehto2 eivät)
  koodia
else:        # mikään ehdoista ei ole tosi
  koodia

(lisätietoa oppaassa 3)

Silmukka

while ehto:     # jatkuu niin kauan, kuin ehto on tosi
  koodia
while ehto:
  break      # keskeyttää silmukan
while ehto:
  continue    # siirtyy silmukan alkuun
for n in lista:   # käy läpi listan alkiot
  koodia
for n in range(10): # käy läpi luvut 0-9
  koodia

(lisätietoa oppaassa 4)

Lukuväli

merkintälukuväli
range(10)0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
range(5, 15)5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
range(-6, 3)-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2
range(24, 16, -1)24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17
range(3, 20, 2)3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
range(35, 4, -4)35, 31, 27, 23, 19, 15, 11, 7

(lisätietoa oppaassa 4)

Lista ja merkkijono

Määrittely:

lista = [1, 2, 3, 4, 5]
mjono = "abcde"

Pituus:

print len(lista)     # 5 alkiota
print len(mjono)     # 5 merkkiä

Yhdistys:

print [1, 2] + [3, 4, 5] # [1, 2, 3, 4, 5]
print "ab" + "cde"    # "abcde"

Toisto:

print [1, 2, 3] * 3    # [1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3]
print "abc" * 3      # "abcabcabc"

Läpikäynti:

for n in lista:      # n = 1, 2, 3, 4, 5
  print n
for n in mjono:      # n = "a", "b", "c", "d", "e"
  print n

Osan erotus:

print lista[1]      # 2
print lista[-3]      # 3
print mjono[1]      # "b"
print mjono[-3]      # "c"
print lista[1:4]     # [2, 3, 4]
print mjono[1:4]     # "bcd"
print lista[-3:5]     # [3, 4]
print mjono[-3:5]     # "cd"
print lista[:3]      # [1, 2, 3]
print mjono[:3]      # "abc"
print lista[-2:]     # [4, 5]
print mjono[-2:]     # "de"

Mukanaolo:

if a in lista:      # a on osa listaa
  koodia
if a in mjono:      # a on osa merkkijonoa
  koodia

(lisätietoa oppaassa 5 ja oppaassa 6)

Funktio

Ei palautusarvoa:

def funktio(a, b):
  print a + b

Palautusarvo:

def funktio(a, b):
  return a + b

(lisätietoa oppaassa 7)

Tiedosto

Tiedoston lukeminen (kaikki rivit):

tiedosto = open("rivit.txt", "r")
rivit = tiedosto.readlines()
tiedosto.close()

Tiedoston lukeminen (rivi kerrallaan):

tiedosto = open("rivit.txt", "r")
while True:
  rivi = tiedosto.readline()
  if rivi == "":
    break
  # rivin käsittely
tiedosto.close()

Tiedostoon kirjoittaminen:

tiedosto = open("rivit.txt", "w")
tiedosto.write("Rivi 1\n")
tiedosto.write("Rivi 2\n")
tiedosto.write("Rivi 3\n")
tiedosto.close()

(lisätietoa oppaassa 8)

Virheenkäsittely

try:
  koodia
except virhe:
  koodia
except virhe:
  koodia

(lisätietoa oppaassa 8)

Tehtäviä

Seuraavassa on joukko tehtäviä, joiden avulla voit kehittää ohjelmointitaitoasi:

 1. Kirjoita ohjelma, joka järjestää listan ilman sort-metodia.

  Ohjelman runko voi olla seuraava:

  lista = [4, 1, 2, 9, 5, 6]
  
  # listan järjestävä koodi
  
  print lista   # [1, 2, 4, 5, 6, 9]
 2. Kirjoita ohjelma, joka ilmoittaa sekuntimäärän päivinä, tunteina, minuutteina ja sekunteina.

  Ohjelman tulostus voi olla seuraava:

  Kuinka monta sekuntia? 12785
  0 päivää
  3 tuntia
  33 minuuttia
  5 sekuntia
 3. Kirjoita ohjelma, joka jakaa annetun euromäärän kolikoiksi niin, että kolikoita on mahdollisimman vähän.

  Ohjelman tulostus voi olla seuraava:

  Anna euromäärä: 5,70
  2 kpl 2 e
  1 kpl 1 e
  1 kpl 50 snt
  1 kpl 20 snt
 4. Kirjoita ohjelma, joka muuttaa tiedoston rivien järjestyksen päinvastaiseksi seuraavan esimerkin mukaisesti.

  Tiedoston sisältö ennen ohjelman suoritusta:

  Tästä alkaa tiedosto.
  Sitten tulee toinen rivi.
  Yhteensä rivejä on kolme.

  Tiedoston sisältö ohjelman suorituksen jälkeen:

  Yhteensä rivejä on kolme.
  Sitten tulee toinen rivi.
  Tästä alkaa tiedosto.
 5. Kirjoita ohjelma, jolle annetaan tiedoston nimi ja hakusana ja joka tulostaa tiedoston kaikki rivit, jotka sisältävät hakusanan.

  Ohjelman tulostus voi olla seuraava:

  Anna tiedosto: tarina.txt
  Anna hakusana: Henrikki
  
  Rivi 1: Henrikki on urhea ritari,
  Rivi 3: Henrikki on tämän pelin sankari.
  Rivi 4: Nyt Henrikki on 25 vuotta vanha,
  
  Yhteensä 3 hakutulosta.
 6. Kirjoita ohjelma, joka etsii suomen kielen sanalistasta kaikki palindromisanat eli sanat, jotka ovat samat alusta loppuun ja lopusta alkuun luettuina. Suomen kielen sanalista esiintyi oppaassa 8.

  Ohjelman tulostus voi olla seuraava:

  ajaja
  akka
  ala
  alla
  (paljon lisää rivejä)
 7. Kirjoita ohjelma, joka sekoittaa lauseen sanoja niin, että joka sanan ensimmäinen ja viimeinen kirjain pysyvät paikallaan ja muiden järjestys on satunnainen.

  Ohjelman tulostus voi olla seuraava:

  Anna lause: Mitähän tämä ohjelma tekee?
  Mäihätn tämä ohejmla teeke?
 8. Kirjoita ohjelma, joka laskee, kuinka monella tavalla kahdeksan kuningatarta voidaan sijoittaa shakkilaudalle niin, että yksikään kuningatar ei uhkaa toista. Tässä on yksi tapa sijoittaa kuningattaret laudalle:

  . . . . K . . .
  . . . . . . K .
  . . . K . . . .
  K . . . . . . .
  . . K . . . . .
  . . . . . . . K
  . . . . . K . .
  . K . . . . . .
 9. Kirjoita ohjelma, joka tulostaa kaikki sanat, jotka saadaan järjestämällä annetun sanan kirjaimet uudestaan.

  Ohjelman tulostus voi olla seuraava:

  Anna sana: sana
  
  aans
  aasn
  anas
  ansa
  asan
  asna
  naas
  nasa
  nsaa
  saan
  sana
  snaa
 10. Kirjoita ohjelma, joka tulostaa kaikki eri ryhmät, jotka voidaan muodostaa annetusta määrästä henkilöitä.

  Ohjelman tulostus voi olla seuraava:

  Kuinka monta henkilöä? 4
  
  1
  2
  3
  4
  1 ja 2
  1 ja 3
  1 ja 4
  2 ja 3
  2 ja 4
  3 ja 4
  1, 2 ja 3
  1, 2 ja 4
  1, 3 ja 4
  2, 3 ja 4
  1, 2, 3 ja 4
 11. Alkulukujen haku oppaassa 7 ei ole kovin nopea. Toteuta nopeampi ohjelma, joka ilmoittaa annettua ylärajaa pienempien alkulukujen määrän. Kuinka nopeaksi saat ohjelman, kun yläraja on miljoona?

  Ohjelman tulostus voi olla seuraava:

  Yläraja: 50
  15 alkulukua
 12. Reitti ulos labyrintista oppaassa 11 ei ole aina lyhin. Toteuta parannettu ohjelma, joka löytää aina lyhimmän reitin.

  Ohjelman tulostus voi olla seuraava:

  Ulos pääsee näin:
  Mene alas
  Mene oikealle
  Mene oikealle
  Mene oikealle
  Mene ylös
  Mene oikealle

Loppusanat

Toivottavasti tästä opassarjasta on ollut sinulle hyötyä Python-ohjelmoinnin opettelussa! Voit lähettää oppaista palautetta sähköpostitse osoitteeseen antti.laaksonen@ohjelmointiputka.net. Mistä aiheista haluaisit lukea Ohjelmointiputkan tulevista oppaista?


Kommentit

Lotto [02.01.2010 17:33:30]

#

Todella hieno opas! Nyt saa vähän vaihtelua ainaiselle PHP-koodin väännölle :)

tkok [19.01.2010 21:32:44]

#

peg [22.02.2010 08:45:51]

#

Hyvä opas !
Vielä esimerkki py2exe käytöstä, niin voila!

ekko12345 [02.02.2012 15:48:36]

#

Osaan kyllä noita tehdä (kiitos oppaan :D) mutta en vieläkään ymmärrä että toimiiko ohjelmat vain ja ainoastaan siinä python shellissä tai mikä onkaan??

lare290 [30.05.2013 07:38:27]

#

Vähän myöhään tämän oppaan teon jälkeen luin sen, mutta oli hyvä opas ja opin paljon :) tehtävät vähän vaikeita :( mutta pakko on opetella koska saan ihan kohta tietokoneen joka tarvitsee python-taitoa.

Kirjoita kommentti

Huomio! Kommentoi tässä ainoastaan tämän oppaan hyviä ja huonoja puolia. Älä kirjoita muita kysymyksiä tähän. Jos koodisi ei toimi tai tarvitset muuten vain apua ohjelmoinnissa, lähetä viesti keskusteluun.

Muista lukea kirjoitusohjeet.
Tietoa sivustosta