Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Opasarkisto: Ncurses: Osa 1 - Perusteet

Kirjoittaja: Aruviel (2005).

Ncurses on API (Application Programming Interface) tekstigraafisten ohjelmien luomiseen. Ncurses sisältää työkalut ikkunoiden luomiseen, syötteen tulostamiseen, kursorin hallintaan, jne. Kyseinen kirjasto on vapaa (free software) klooni SVr4 cursesista. Ncursesin avulla pystyt helposti luomaan oman tekstigraafisen koodieditorin tai vaikka pelin. Käyttötarkoitukset venyvät hyötyohjelmista viihteeseen. Esimerkiksi kuuluisa roguelike Nethack käyttää Ncursesia (vaihtoehtoisesti). Muita esimerkkejä voisivat olla kommenteissa esille tulleet editorit vim ja nano.

Tässä oppaassa ei käsitellä Ncursesin lisännäisten eikä monien ikkunoiden käyttöä (Huomaa, ettei se ole sama asia kuin monta erillistä terminaalia/konsolia). Sisältö on hyvin paljolti perusteita. Ncurses on kuitenkin loppujen lopuksi helppo käyttää.

NCursesin asentaminen

Järjestelmästäsi riippuen käytä järjestelmäsi käyttämää paketinhallintaa. Ncurses on vain UNIX-tyylisille järjestelmille. Windowsille on olemassa PDCurses, joka on Curses-klooni. Tämä opas pätee myös jotakuinkin PDCursesin kohdalla. Lähdekoodipaketin mukana tulee hyvin kattava ohjeistus asennuksesta, joten en puutu asiaan sen enempää.

Ikkunan alustaminen

// Esittely:
WINDOW* initscr(void);
int endwin(void);

Curses-tilaan päästäksesi sinun täytyy kutsua alustusfunktiota:

initscr();

Tämän jälkeen ikkuna on curses-tilassa. initscr() 'päättelee' terminaalin ja tekee tarvittavat muistinvaraukset. Onnistuessaan initscr() palauttaa osoitteen stdscr:ään (standard screen). Jos initscr() kohtaa virheen, se kirjoittaa virheen stderr:ään ja lopettaa ohjelman suorituksen. Stdscr:n on se ikkuna, johon esim. printw() oletuksena tulostaa tekstiä.

Curses-tilan lopettaminen onnistuu funktiolla:

endwin();

Edellä mainittu funktio siis vain lopettaa curses-tilan. Jos tätä funktiota ei kutsuta, ja ohjelmasta poistutaan, voi terminaali, jossa curses-ohjelma pyöri, käyttäytyä hyvin oudosti.

Muita curses-tilan muokkaamiseen tarkoitettuja (tärkeitä ja vaihtoehtoisia) funktoita ovat:

int raw(void);

raw() kutsutaan esimerkiksi heti ohjelman (initscr():n jälkeen) alussa. Pakollista se ei ole. Raw yksinkertaisesti sanottuna muuttaa tapaa, jolla ohjelma lukee syötettä näppäimistöltä. Kun ohjelma on kutsunut Rawia, näppäimistöltä saatu syöte on heti käytettävissä. Uutta riviä (new line) tai carriage returnia ei enää tarvita, jotta syöte olisi ohjelman käsiteltävissä. Tämä mahdollistaa interaktiivisen ympäristön helpon luomisen, esimerkiksi pelejä silmällä pitäen.

int noecho(void);

noecho() poistaa "echon" (kaiun), joka tapahtuu, kun käyttäjä antaa syötteen getch():n (tai jonkin muun input-funktion) pyytämänä. Normaalisti käyttäjän antaessa syötteen tämä syöte myös tulostuisi ikkunaan, mutta noecho() poistaa tämän ominaisuuden. Ominaisuuden saa takaisin päälle echo()-kutsulla.

int curs_set(int visibility);

curs_set() funktion avulla saadaan kursori pois näkyvistä (anna funktiolle parametri 0), normaalisti näkyvä (1) ja vielä voimakkaammin esille tuova (2).

int start_color(void);
bool has_colors(void);

start_color() funktion avulla saadaan värit käyttöön. Tämä tehdään yleensä initscr()-kutsun jälkeen. Funktio ei palauta mitään arvoa, joka kertoisi, pystyykö käytössä oleva konsoli väreihin curses-tilassa. Tätä varten on funktio has_colors(), joka palauttaa TRUEn, jos konsoli pystyy väreihin, ja FALSEn jos ei.

int keypad(WINDOW *win, bool bf);

Keypad() ottaa parametriksi ikkunan, jossa halutaan tämä "keypad" ominaisuus päälle. Se on joko päällä (TRUE) tai ei päällä (FALSE). Tämän käyttäminen mahdollistaa nuolinäppäinten ja F1, F2, jne. näppäinten käytön.

// Esimerkkiohjelma:

// Sisällytetään ncurses projektiin.
#include <ncurses.h>

int main(int argc, char** argv) {
 // Siirrytään curses-tilaan. Emme testaa vielä,
 // onnistuimmeko siirtymään ko. tilaan.
 initscr();

 // Nuolinäppäimet yms. käytettäviksi
 keypad(stdscr, TRUE);

 // Näppäinpainallusten puskurointi pois
 raw();

 // "Kaikuminen" pois.
 noecho();

 // Kursori pois näkyvistä.
 curs_set(0);

 // Värit päälle. Emme testaa vielä, pystyykö konsoli väreihin.
 start_color();

 // Odotellaan, että käyttäjä painaa jotain.
 getch();

 // Poistutaan curses-tilasta ja lopetetaan ohjelman suoritus.
 endwin();
 return 0;
}

Nyt esitellyt alustusfunktiot eivät toki ole ainoita, vaan niitä on useita muitakin. En kuitenkaan niitä tässä nyt mainitse.

NCurses-ohjelman kääntäminen

Käytämme kääntäjänä GNU GCC:tä, ja sen kohtalaisen tuoretta versiota (3.3.*-3.4.*) Itse ohjelman kääntäminen onnistuu konsolissa näin:

g++ source.cpp -o binaryname -lncurses

Käytä gcc:tä g++:n sijaan, jos teet C-ohjelmaa.

Ikkunaan tulostaminen

Alustuksien jälkeen on mahdollista tulostaa jotain ruudulle. NCurses tietenkin tarjoaa omat työkalunsa tähän. Printw()-funktio toimii ulkoisesti jotakuinkin niin kuin C-kielessä oleva printf()-funktio.

int printw(const char *fmt, ...);

Funktiolla printw():llä kuitenkin onnistuu "vain" tekstin tulostaminen samaan tyyliin kuin C-kielen printf:llä, joten mielekiintomme siirtyy seuraavaksi funktioon nimeltä mvprintw().

int mvprintw(int y, int x, const char *fmt, ...);

Funktio mvprintw() toimii muutoin samalla tapaa kuin printw(), paitsi että pystyt päättämään, mihin merkkijonon alku sijoitetaan. On siis esimerkiksi mahdollista tulostaa jokin merkkijono keskelle ruutua.

//Esimerkki:

// Sijoittaa merkkijonon "Hei, maailma!" kohtaan y = 5, x = 8.
// Yksi askel "koordinaatistossa" vastaa tietenkin yhtä kirjainta.
mvprintw(5,8,"Hei, maailma!");

Huomattavasti nopeampi tapa tulostaa yksittäisiä merkkejä on addch() ja/tai mvaddch().

int addch(const chtype ch);
int mvaddch(int y, int x, const chtype ch);

Esimerkki:
// Sijoittaa merkin @ kohtaan y = 10, x = 6.
mvaddch(10,6,'@');

Kyseiset funktio siis tulostavat merkin ruudulle. Mvaddchin tapauksessa pystyt ohjaamaan tätä paikkaa mvprintw:n tavoin.

// Esimerkkiohjelma:

#include <ncurses.h>

int main(int argc, char** argv) {
 initscr();
 raw();
 noecho();
 curs_set(0);
 start_color();

 // Luetaan näppäinpainallukset tähän apumuuttujaan.
 char ch = 0;

 // Tehdään silmukkaa niin kauan, kunnes pelaaja painaa q-kirjainta:
 do {
  // Luetaan näppäimistöltä.
  ch = getch();

  // Tulostetaan ruutua kohtaan Y = 0 (rivi numero 1), X = 5 (rivi numero 6).
  mvprintw(0,5,"Painoit juuri näppäintä %c. Sen ASCII-arvo on %d.",ch,(int)ch);
 }while(ch != 'q');

 endwin();
 return 0;
}

Ncurses sisältää monia muitakin tulostusfunktioita. Toinen hyödyllinen pari on addstr() ja mvaddstr(). Näitä funktioita voidaan käyttää pelkkien merkkijonojen tulostamiseen. Merkkijonon muotoilu täytyy siis olla jo valmiiksi tehty.

int addstr(const char *str);
int mvaddstr(int y, int x, const char *str);

// Esimerkki:
const char* name = "Harald Harvahammas";

// Tulostaa merkkijonon Harald Harvahammas
// kohtaan Y=10, X=0.
mvaddstr(10,0,name);

Jos ei välttämättä halua käyttää erikseen näitä mvaddstr- tai mvprintw-funktioita, on mahdollista siirtää pelkästään itse kursoria. Tämä onnistuu funktiolla move().

int move(int y, int x)

// Liikutetaan kursori kohtaan Y=9,X=1
move(9,1);
// Tulostetaan kohtaan Y=9,X=1 merkkijono
printw("Hei, maailma!");

Syötteen lukeminen

Syötteen lukeminen on Ncursesin avulla helppoa. Aikaisemmin käytimme jo getchiä. Tämä funktio siis jää odottamaan käyttäjältä yhtä syötettä, ja jos raw() (tai cbreak) on päällä, (jompaa funktioita olisi siis kutsuttu), riittäisi mikä tahansa napin painallus.

int getch(void);

Funktio getch() siis palauttaa painamasi näppäimen ASCII-arvon. Kuten paluuarvosta näetkin, kannattaa se tallettaa int-tyyppiseen muuttujaan käsittelyä varten.

getch() on kätevä esim. valikkoja ja niissä liikkumista silmällä pitäen. Joskus kuitenkin tulee eteen tilanne, jolloin halutaan lukea käyttäjältä kokonainen merkkijono.

int getstr(char* str);

Funktiolle tulee siis antaa parametrina se merkkijono, johon haluat tallentaa pelaajan syötteen. Syötteen lukeminen lopetetaan, kun funktio kohtaa uuden rivin, carriage returnin tai EOF-merkin.

//Esimerkkiohjelma:

#include <ncurses.h>
#include <string>

using namespace std;

int main(int argc, char** argv) {
 initscr();
 raw();
 keypad(stdscr, TRUE);
 curs_set(0);
 noecho();
 start_color();

 int maxX, maxY;
 const int minWindowSizeX = 60;
 const int minWindowSizeY = 20;
 int maxNameSize = 20;

 // Hakee stdscr:n Y:n ja X:n suurimman koon.
 // Eli sen, miten iso ikkuna tällä hetkellä on.
 getmaxyx(stdscr,maxY,maxX);

 // Jos konsoli tai ikkuna oli liian pieni,
 // pyydetään käyttäjää suurentamaan sitä.
 if(maxX < minWindowSizeX || maxY < minWindowSizeY) {
  printw("Ikkunasi on liian pieni ohjelmalle. Suurenna ikkuna kokoon %d x %d, jotta se toimisi oikein.", minWindowSizeX, minWindowSizeY);
  getch();
  endwin();
  return 0;
 }

 char playerName[maxNameSize];

 // Echo päälle, jotta pelaaja näkee,
 // mitä on kirjoittamassa.
 echo();
 // Luetaan merkkijono playerNameen.
 getstr(playerName);
 // Echo pois.
 noecho();

 mvprintw(0, 0, "Your name is: %s", playerName);

 mvprintw(maxY/2,maxX/3,"NCurses program");

 // Odotetaan, että pelaaja painaa jotain.
 getch();

 endwin();
 return 0;
}

Yllä olevassa esimerkissä on kuitenkin olemassa ylivuodon vaara. Tämä johtuu siitä, että getstr(char *str) lukee merkkejä niin paljon kuin käyttäjä haluaa syöttää. On siis varsin helppoa mennä yli sallitun määrän. Tällaisia tilanteita varten on olemassa getnstr(char *str, int n).

getnstr(char *str, int n);

Kuten arvata saattaa, getnstr lukee merkkejä n suuruisen kokonaisluvun verran.

Attribuutit tulostuksen yhteydessä

Attribuuttien avulla on mahdollista muotoilla ja kustomoida tulostetta. Esimerkiksi lihavoitu teksti ja värit ovat attribuuttien avulla mahdollisia. Ncursesin tarjoamat attribuutit ovat nämä:

AttribuuttiVaikutus
A_NORMALNormaali näyttö.
A_STANDOUTAsettaa päälle konsolin parhaan highlight-tilan.
A_UNDERLINEAlleviivaa tulosteen.
A_REVERSEEsim. väriparin värit kääntyvät toisin päin.
A_BLINKTuloste vilkkuu.
A_DIMTuloste on tavallista himmeämpi.
A_BOLDTuloste lihavoidaan.
A_INVISNäkymätöntä tai tyhjää tulostetta.
A_ALTCHARSETVaihtoehtoinen kirjaisintaulu.
COLOR_PAIR(n)Tulosteelle asetetaan väripari n.

Listattujen asioiden lisäksi ovat attribuutit A_PROTECT ja A_CHARTEXT. En käsittele niitä tässä.

Miten näitä muita sitten käytetään? Jos haluat laittaa pidemmäksi aikaa jonkin attribuutin päälle, käytä attron()- ja attroff()-funktioita.

int attron(int attrs);
int attroff(int attrs);

Attribuutteja voi kerralla kytkeä monta päälle. Tämä onnistuu bittioperaattori tailla ( | ).

//Esimerkki:

// Lihavointi ja alleviivaus päälle.
attron(A_BOLD|A_UNDERLINE);
// Tulostetaan lihavoitua ja alleviivattua tekstiä.
printw("Hei, maailma!");
// Otetaan lihavointi pois päältä.
// Huomaa, että alleviivaus jää päälle!
attroff(A_BOLD);

Yksittäistä merkkiä lisättäessä voi mieleesi tulla, miksi aina tehdä erikseen attron() ja attroff()-härdelli? Tähän löytyy nopeampi tapa, joka kuitenkin toimii vain addch() ja muilla vastaavilla yhden merkin tulostavilla funktioilla.

// Esimerkki:
// Tulostetaan lihavoitu ja alleviivattu A-kirjain.
addch('A'|A_BOLD|A_UNDERLINE);

Värit tuovat visuaalista ilmettä ohjelmaasi. Ncursesiin on valmiiksi määritelty makroina 8 perusväriä. Omia värejä pystyy toki luomaan. Ensiksi tulee kuitenkin testata, pystyykö terminaali vaihtamaan värejä:

int init_pair(short pair, short f, short b);
int init_color(short color, short r, short g, short b);
bool can_change_color();

//Esimerkki:

// Otetaan arvo talteen, joka kertoo, pystyykö
// terminaali vaihtamaan väriasetuksia.
bool allowColorChange = can_change_color();

// Jos pystyy, vaihdetaan värin nro 1. määritystä.
if(allowColorChange == true) {
 // Tämän jälkeen väriä nro. 1 voidaan muuttaa näin:
 init_color(1, 66, 22, 33);

 // Valkoista tekstiä yllä määritellyllä taustavärillä.
 init_pair(6,COLOR_WHITE,1);
} else {
 // Valkoista mustalla taustalla, väripari nro. 6.
 init_pair(6,COLOR_WHITE,COLOR_BLACK);
}

// Väripari otetaan näin käyttöön:
attron(COLOR_PAIR(6));

// Ja pois päältä:
attroff(COLOR_PAIR(6));

Yllä olevassa esimerkissä init_color() muuttaa väriä numero 1. R-,G-,B-arvot täytyvät olla väliltä 0-1000.

Lisähuomautus (lisätty 27.8.2008):

lainaus:

NCurses, joka on käännetty vakioasetuksilla, ei tue enempää kuin kuuttatoista väriä. Tuki 256:lle värille löytyy, mutta se täytyy itse aktivoida kääntämällä ncurses --enable-ext-colors lippu päällä. Tällä taas on vaikutusta kirjastojen binääri-yhteensopivuuteen, koska tämä muuttaa cchar_t:n kokoa. Tällä taas on sitten muita implikaatioita, joista en ole aivan selvillä.

Yllä olevan lisäksi terminaalin tulee myös tukea 256 väriä, sekä sitä, että paletin muuttaminen on sallittua.

Makroina löytyvät värit ovat seuraavat:

Värin nimiVärin numero
COLOR_BLACK0
COLOR_RED1
COLOR_GREEN2
COLOR_YELLOW3
COLOR_BLUE4
COLOR_MAGENTA5
COLOR_CYAN6
COLOR_WHITE7

Muita Ncurses-funktioita

// Esittelyt:

int erase(void);
int clear(void);
int refresh(void);
int getmaxyx(WINDOW* screen, int y, int x);
int clrtoeol(void);

Funktiot erase() ja clear() tyhjentävät ruudun (näissä kahdessa funktiossa on kuitenkin eroavaisuutensa), refresh() taas näyttää stdscr:n sisällön. Funktio getmaxyx() asettaa kahteen annettuun muuttujaan (y ja x) parametrina annetun ikkunan maksimikoon. Ja viimeisenä clrtoeol() (Clear to end of line) tyhjentää kursorin oikealta puolelta kaiken.

Esimerkkiohjelma

/* Ohjelma tulostaa konsoliin satunnaisiin kohtiin satunnaisia merkkejä satunnaisilla väreillä. */

#include <ncurses.h>
#include <ctime>
#include <cstdlib>

int main(int argc, char** argv) {
 // Alustetaan satunnaislukugeneraattori.
 srand((unsigned int)time((time_t *)NULL));

 initscr();
 noecho();
 raw();
 curs_set(0);
 start_color();

 int ch = 0;

 // Looppikerrat
 const int loopKerrat = 10000;

 // Arpomista varten
 int valittuVari = 0;
 char valittuMerkki = 0;
 int valittuPaikkaX = 0, valittuPaikkaY = 0;

 // Ovatko värit käytettävissä?
 bool varitKaytossa = has_colors();

 // Konsolin tämän hetkinen koko.
 int ikkunaKokoX = 0, ikkunaKokoY = 0;
 getmaxyx(stdscr,ikkunaKokoY,ikkunaKokoX);

 // Tehdään niin kauan, kunnes kierroksia tulee loopKerrat verran täyteen.
 int count = 0;
 while(count < loopKerrat) {

  // Valitaan XY sijainti
  valittuPaikkaX = rand()%ikkunaKokoX;
  valittuPaikkaY = rand()%ikkunaKokoY;
  // Valitaan tulostettava merkki
  // väliltä 32-127 ASCII-taulukosta.
  valittuMerkki = rand()%95+32;

  // Jos värit ovat käytettävissämme,
  // Laitamme ohjelmaan väriä!
  if(varitKaytossa == true) {
   // Mustaa ei oteta mukaan (väri nro. 0)
   valittuVari = rand()%7+1;

   // Teemme uuden väriparin.
   // Parin numero on sama kuin kirjaimen värin numero, jottei tulisi sekaannusta.
   init_pair(valittuVari,valittuVari,COLOR_BLACK);
  }
  // Tulostetaan kirjain värin kanssa.
  mvaddch(valittuPaikkaY,valittuPaikkaX,valittuMerkki|COLOR_PAIR(valittuVari));
  count += 1;

  // Näytetään stdscr:n sisältö joka kierroksen jälkeen.
  refresh();
 }
 endwin();
 return 0;
}

Lisätietoa

Tämän oppaan kirjoittamisessa on käytetty sivua http://en.tldp.org/HOWTO/NCURSES-Programming-HOWTO/ ja Unixin man-sivuja.

Kommentit

Deewiant [06.01.2005 19:26:22]

#

Muuten hyvä, olisit vain voinut kirjoittaa vähän useiden ikkunoiden käytöstä, ja sitä kautta mvwprintw(), mvwaddch(), wrefresh()-funktioista sun muista. Loppujen lopuksi aika simppeli mutta kuitenkin erittäin hyödyllinen käsite.

Aruviel [08.01.2005 14:18:13]

#

Eipä olisi varmaan kovin suuri urakka lisätä niitä. Katson kunhan kerkeän.

Viimeisessä esimerkissä on näköjään pieni virhe. Tai ei välttämättä virhe, mutta jäänteitä edellisestä "versiosta".

ZcMander [30.01.2005 09:49:41]

#

Voisi kirjoittaa näppäin tarkistuksista, ja jos ei muuta niin ainakin taulukko mitä näppäimiä on käyössä. (KEY_UP, KEY_DOWN etc.) Sekä esimerkki. Paras kohta tässä on lähteet :P

Aruviel [30.01.2005 12:31:12]

#

KEY_UP, KEY_DOWN, ynnä muut sellaiset ovat makroja. Samalla tavalla niillä on jokin numeerinen arvo, jota ne 'tottelevat'. Totta se on, että listaus niistä olisi paikallaan. Mutta mitä pitäisi kirjoittaa näppäintarkistuksista?

"Paras kohta tässä on lähteet."

Kiitos paljon nollainformaatiosta. Eikö sisältönä ollut sellaista, mitä Te olisitte halunneet? Vai olivatko asiat vain esitetty huonosti? Ehkäpä Te ette kuulu sitten tämän artikkelin kohderyhmään? Oikeasti, minua ei kiinnosta kuulla Teidän perusteetonta ylistystä tai valitusta. Sen sijaan oikea palaute on tervetullutta.

Kiitos kannustuksesta; Te voitte olla varmoja, etten enää kiusaa Teitä kirjoituksillani täällä Ohjelmointiputkassa, enkä liioin tuhlaa aikaani toisten auttamiseen artikkeleiden tai muiden vastaavien muodossa.

t. Antti / Aruviel

tkarkkainen [13.02.2005 13:20:13]

#

Mielenkiintoinen ja hyödyllinen opas. Tällä pääseekin hyvin alkuun. Tosin yksi kohta on, josta haluaisin lisätietoa.

"Funktiot erase() ja clear() tyhjentävät ruudun (näissä kahdessa funktiossa on kuitenkin eroavaisuutensa)"

Mitkähän nämä eroavaisuudet sitten ovat?

Deewiant [13.02.2005 15:38:24]

#

clear() kutsuu myös clearok()-funktiota, mikä aiheuttaa sen, että kun seuraavan kerran kutsutaan refresh()-funktiota, ruutu tyhjennetään kokonaan ja piirretään ihan alusta.

Aruviel [14.02.2005 07:26:25]

#

Uskaltaisiko sitä sitten ihan luvata, että parantelen tuota opasta tällä viikolla. Ainakin niistä ikkunoista voisi jotain vastaavaa kirjoittaa. Pitää perehtyä asiaan tarkemmin, en ole pahemmin erillisten ikkunoiden kanssa viitsinyt hommia testailla.

Ja pahoittelen edellistä viestiäni, olin vaihteeksi huonolla tuulella tuota kirjoittaessani.

Deewiant [11.03.2005 19:50:38]

#

Ensimmäisessä kokonaisessa ohjelmaesimerkissä lukee stdcsr, jonka pitäisi kuulua stdscr.

EDIT viikkoa myöhemmin: korjattu, näköjään.

Ceez [25.06.2005 21:21:08]

#

Hyvä opas.

Aruviel [19.07.2005 11:29:07]

#

Korjailin yhden otsikon otsikko-tagien alaiseksi, lisäsin varoituksen getstr():n käytöstä ja esittelin getnstr():n. Näin pienenä huomautuksena.

Juice [11.12.2005 01:05:10]

#

Tarvitsin tekstipelimoottoriini jonkin pätevän kirjaston ruudun tyhjentämiseksi/boldauksen aikaansaamiseksi ja päädyin ncursesiin. Tämä opas sai perusasiat päähäni puolessa tunnissa. Erinomaista työtä, Aruviel! Kiitos paljon.

BlueByte [29.12.2005 20:51:54]

#

Jos teette C:llä muuttakaa noi ctime->time.h ja cstdlib->stdlib.h.

progo [28.05.2006 10:22:16]

#

Ehkä introon olisi hyvä lisätä että ncurses ei suinkaan ole yleiskäytössä pelkkä pelien ilo, vaan myös pico/nano/vim ja moni moni muu käyttää ncursesia.

Aruviel [01.06.2006 21:44:11]

#

Niinhän siinä mielestäni lukee.

lainaus:

Ncursesin avulla pystyt helposti luomaan oman tekstigraafisen koodieditorin tai vaikka pelin. Esimerkiksi kuuluisa roguelike Nethack käyttää Ncursesia (vaihtoehtoisesti).

Lisätty esimerkkeihin mainitsemasi editorit. Itsekin olen tehnyt hyvin yksinkertaisen tekstieditorin ncursesin avulla. Hauskaa puuhaa.

moptim [23.03.2007 19:57:41]

#

Hetkine. Ncurses lienee dosille, onko?

Wisva [30.04.2007 16:11:41]

#

Mistä sen PDCursesin voi ladata?

Wisva [30.04.2007 16:11:45]

#

Mistä sen PDCursesin voi ladata?

Wisva [30.04.2007 16:14:09]

#

Mistä sen PDCursesin voi ladata?

aaroms [03.06.2007 12:18:35]

#

Google?

vehkis91 [03.05.2008 22:40:31]

#

Hyvä opas, itse aloin juuri harjoitteleen ncursesin käyttöä.
:D

vehkis91 [03.05.2008 22:40:39]

#

Hyvä opas, itse aloin juuri harjoitteleen ncursesin käyttöä.
:D

Aruviel [27.08.2008 16:43:31]

#

Nyt ihan sivukommenttina, NCurses, joka on käännetty vakioasetuksilla, ei tue enempää kuin kuuttatoista väriä. Tuki 256:lle värille löytyy, mutta se täytyy itse aktivoida kääntämällä ncurses --enable-ext-colors lippu päällä. Tällä taas on vaikutusta kirjastojen binääri-yhteensopivuuteen, koska tämä muuttaa cchar_t:n kokoa. Tällä taas on sitten muita implikaatioita, joista en ole aivan selvillä.

jokupoika [03.05.2009 00:25:33]

#

Mahtava opas. Tehdään läpällä kavereitten kanssa tekstiseikkailua C++ perusteet kurssin pohjalta. Tässä on hyviä työkaluja.

Onko tälle oppaalle luvassa jatkoa (koska tän nimi on osa 1) piakkoin? Onko linkkiä mistä voisi lähteä jatkamaan? Googlella löytyy pelkkiä C tutoriaaleja ja mikään esimerkki ei käänny C++ kääntäjällä, toisin kuin nämä tässä. Tosi ärsyttävä sitten yrittää miettiä että mitä pitää muuttaa kun en kieliä niin hyvin tunne että edes erottaisin mikä on C++ ja mikä C

Pitäisikö mun tajuta mikä on NDK++ kun C++:lla ohjelmoin? Tosi nihkeesti löytyy tietoa mikä se edes on, suomeksi ei mitään.

bmi [02.04.2012 15:11:22]

#

Vim ei muuten käytä ncusesia, vaan lukee terminaalitietokantaa suoraan.

Kirjoita kommentti

Huomio! Kommentoi tässä ainoastaan tämän oppaan hyviä ja huonoja puolia. Älä kirjoita muita kysymyksiä tähän. Jos koodisi ei toimi tai tarvitset muuten vain apua ohjelmoinnissa, lähetä viesti keskusteluun.

Muista lukea kirjoitusohjeet.
Tietoa sivustosta