Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Koodit: Python: Unicode-merkkien tarkastelu

Kirjoittaja: qalle

Kirjoitettu: 28.05.2016 – 17.07.2016

Tagit: ohjelmointitavat, teksti, koodi näytille, sovellus, vinkki

Ohjelma lukee tekstitiedoston sekä listaa kunkin siinä esiintyvän merkin, sen Unicode-koodipisteen, tyypin (General Category), nimen, esiintymismäärän ja osuuden kaikista merkeistä. Listaus kirjoitetaan UTF-8-koodattuna toiseen tekstitiedostoon lajiteltuna koodipisteiden, nimien, tyyppien tai esiintymismäärän mukaan.

Ohjelma demonstroi unicodedata-moduulia, lajittelua, komentoriviparametreja (getopt-moduuli) ja tekstipohjaisen taulukon tulostamista siististi (kunkin sarakkeen leveydeksi tulee pisin siinä esiintyvä arvo).

Ohje suoraan ohjelmasta

charfreq.py v. 1.2 - laskee tekstitiedostossa esiintyvien merkkien määrät ja
kirjoittaa ne UTF-8-muotoiseen tekstitiedostoon

Parametrit: ASETUKSET LÄHDE KOHDE
  ASETUKSET (kaikki vapaaehtoisia):
    -eX,
    --encoding=X
      määritä lähdetiedoston merkistökoodaukseksi X; esimerkkejä:
        utf-8    UTF-8 (oletus)
        utf-16-le  UTF-16 little-endian
        utf-16-be  UTF-16 big-endian
        cp1252    Windows-1252
      katso myös:
      http://docs.python.org/3/library/codecs.html#standard-encodings
    -l (pieni L),
    --lowercase
      laske kaikki lähdetiedoston kirjaimet pieniksi kirjaimiksi
    -sX,
    --sort=X
      järjestys, jossa merkit listataan; X on:
        c  koodipiste (oletus)
        n  Unicode-nimi
        g  tyyppi (General Category)
        f  esiintymismäärä
    -7,
    --7bit
      älä näytä kohdetiedostossa muiden kuin 7-bittiseen ASCII:hin
      kuuluvien merkkien ulkoasua
  LÄHDE: luettavan tekstitiedoston nimi
  KOHDE: kirjoitettavan tekstitiedoston nimi

Esimerkkituloste

Lähdetiedosto: "xxx.txt", utf-8, 15 tavu(a), 13 merkki(ä), 10 eri merkki(ä)
Laskettiinko kaikki kirjaimet pieniksi: ei

Sarakkeet:
- koodipiste 10-kantaisena
- koodipiste 16-kantaisena
- tyyppi (General Category)
- merkki (jos tulostettava)
- nimi
- esiintymismäärä
- osuus kaikista merkeistä

 10  A Cc  (tuntematon)              1 7.69%
 32 20 Zs  SPACE                 1 7.69%
 46 2E Po . FULL STOP               1 7.69%
 97 61 Ll a LATIN SMALL LETTER A          3 23.08%
101 65 Ll e LATIN SMALL LETTER E          2 15.38%
105 69 Ll i LATIN SMALL LETTER I          1 7.69%
111 6F Ll o LATIN SMALL LETTER O          1 7.69%
117 75 Ll u LATIN SMALL LETTER U          1 7.69%
337 151 Ll ő LATIN SMALL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE 1 7.69%
916 394 Lu Δ GREEK CAPITAL LETTER DELTA       1 7.69%

Ohjelmalistaus

"""charfreq.py - laskee tekstitiedostossa esiintyvien merkkien määrät"""

import sys
import os.path
import getopt
import time
import unicodedata

# merkkejä, joiden General Category -ominaisuuden ensimmäinen merkki Unicodessa
# on jokin näistä, ei tulosteta (mm. ohjausmerkkejä, kuten rivinvaihtoja)
NONPRINTABLE_HILEVEL_CATS = ("C", "M", "Z")

# monenko lähdetiedostosta luetun rivin välein tulostetaan näytölle piste (".")
# edistymisen merkiksi
LINES_PER_DOT = 10 ** 6

# sarakkeiden väliin tulostettava merkki/merkit
COLUMN_SEPARATOR = " "

# mitä näytetään niiden merkkien nimenä, joita ei löydy unicodedata:sta
UNKNOWN_CHAR_NAME = "(tuntematon)"

HELP_TEXT = """\
charfreq.py v. 1.2 - laskee tekstitiedostossa esiintyvien merkkien määrät ja
kirjoittaa ne UTF-8-muotoiseen tekstitiedostoon

Parametrit: ASETUKSET LÄHDE KOHDE
  ASETUKSET (kaikki vapaaehtoisia):
    -eX,
    --encoding=X
      määritä lähdetiedoston merkistökoodaukseksi X; esimerkkejä:
        utf-8    UTF-8 (oletus)
        utf-16-le  UTF-16 little-endian
        utf-16-be  UTF-16 big-endian
        cp1252    Windows-1252
      katso myös:
      http://docs.python.org/3/library/codecs.html#standard-encodings
    -l (pieni L),
    --lowercase
      laske kaikki lähdetiedoston kirjaimet pieniksi kirjaimiksi
    -sX,
    --sort=X
      järjestys, jossa merkit listataan; X on:
        c  koodipiste (oletus)
        n  Unicode-nimi
        g  tyyppi (General Category)
        f  esiintymismäärä
    -7,
    --7bit
      älä näytä kohdetiedostossa muiden kuin 7-bittiseen ASCII:hin
      kuuluvien merkkien ulkoasua
  LÄHDE: luettavan tekstitiedoston nimi
  KOHDE: kirjoitettavan tekstitiedoston nimi\
"""

# kohdetiedoston alkuun kirjoitettava teksti
INTRO_TEXT = """\
Lähdetiedosto: "{file:s}", {encoding:s}, {fileSize:d} tavu(a), \
{totalCharCount:d} merkki(ä), {uniqueCharCount:d} eri merkki(ä)
Laskettiinko kaikki kirjaimet pieniksi: {lowerCase:s}

Sarakkeet:
- koodipiste 10-kantaisena
- koodipiste 16-kantaisena
- tyyppi (General Category)
- merkki (jos tulostettava)
- nimi
- esiintymismäärä
- osuus kaikista merkeistä
\
"""

def format_for_stdout(text):
  """Muotoilee tekstin niin, että se voidaan tulostaa stdout:iin. (Korvaa
  ei-tulostettavat merkit kenoviiva-alkuisilla koodeilla.)

  Parametrit:
    text: teksti merkkijonona

  Palautusarvo: teksti merkkijonona
  """

  return (
    text
    .encode(sys.stdout.encoding, errors = "backslashreplace")
    .decode(sys.stdout.encoding)
  )

def count_chars(hnd, lowerCase):
  """Laskee eri koodipisteiden esiintymismäärät tiedostossa.

  Parametrit:
    hnd: luettavan tiedoston kahva
    lowerCase: lasketaanko kaikki kirjaimet pieniksi

  Palautusarvo: dict, jossa koodipisteet avaimina ja esiintymismäärät arvoina

  Tulostaa myös tiedoston lukemisen edistymisen näytölle pisteinä (".").
  """

  hnd.seek(0)
  freqs = {}

  for (lineNum, line) in enumerate(hnd):
    if lowerCase:
      line = line.lower()

    for char in line:
      CP = ord(char)
      freqs[CP] = freqs.get(CP, 0) + 1

    if lineNum % LINES_PER_DOT == 0:
      print(".", end = "", flush = True)

  print()
  return freqs

def digits_required(number, base = 10):
  """Laskee, montako numeroa kokonaisluvun esittämiseen tarvitaan.
  (Logaritmit olisivat epätarkkoja suurten lukujen kanssa.)

  Parametrit:
    number: esitettävä kokonaisluku
    base: esityksen kantaluku (2, 8, 10 tai 16; oletus on 10)

  Palautusarvo: luvun esittämiseen tarvittavien numeroiden määrä
  kokonaislukuna
  """

  # valitse kantalukukoodi format()-funktiota varten
  code = {2: "b", 8: "o", 10: "d", 16: "x"}.get(base)
  if code is None:
    raise ValueError

  return len(format(number, code))

def create_line_format(CPFreqs):
  """Muodostaa .format()-metodille kelpaavan muotoilukoodin ohjelman
  tulosrivien kirjoittamista varten.

  Parametrit:
    CPFreqs: dict, jossa koodipisteet avaimina ja esiintymismäärät arvoina

  Palautusarvo: muotoilukoodi merkkijonona
  """

  # suurin koodipiste
  maxCP = max(CPFreqs)

  # yleisimmän merkin esiintymismäärä
  maxFreq = max(CPFreqs.values())

  # merkkien kokonaismäärä
  totalChars = sum(CPFreqs.values())

  # montako merkkiä tarvitaan merkkien nimien esittämiseen
  maxNameLen = max(len(unicodedata.name(chr(CP), "")) for CP in CPFreqs)
  maxNameLen = max(maxNameLen, len(UNKNOWN_CHAR_NAME))

  # montako merkkiä tarvitaan prosenttiosuuksien esittämiseen
  maxPercentageLen = len(format(maxFreq / totalChars * 100, ".2f"))

  # muodosta muotoilukoodi
  return COLUMN_SEPARATOR.join((
    "{{CP:{0:d}d}}".format(digits_required(maxCP)),
    "{{CP:{0:d}X}}".format(digits_required(maxCP, 16)),
    "{cat:s}",
    "{char:s}",
    "{{name:{0:d}s}}".format(maxNameLen),
    "{{freq:{0:d}d}}".format(digits_required(maxFreq)),
    "{{percentage:{0:d}.2f}}%".format(maxPercentageLen),
  ))

def sort_chars(CPFreqs, sortBy):
  """Lajittelee koodipisteet tulostusta varten.

  Parametrit:
    CPFreqs: dict, jossa koodipisteet avaimina ja esiintymismäärät arvoina
    sortBy: lajitteluperuste:
      c = koodipiste
      n = Unicode-nimi, koodipiste
      g = tyyppi (General Category), koodipiste
      f = esiintymismäärä, koodipiste

  Palautusarvo: lista, jossa lajitellut koodipisteet
  """

  # lajittele nousevasti koodipisteen mukaan; tämä jää toissijaiseksi
  # lajitteluperusteeksi, jos myöhemmin tehdään toinen lajittelu
  sortedCPs = sorted(CPFreqs)

  # mahdollinen toinen lajittelu
  if sortBy == "n":
    # nouseva Unicode-nimijärjestys
    sortedCPs.sort(key = lambda CP: unicodedata.name(chr(CP), ""))
  elif sortBy == "g":
    # nouseva tyyppijärjestys (General Category)
    sortedCPs.sort(key = lambda CP: unicodedata.category(chr(CP)))
  elif sortBy == "f":
    # laskeva yleisyysjärjestys
    sortedCPs.sort(key = lambda CP: CPFreqs[CP], reverse = True)
  elif sortBy != "c":
    raise ValueError

  return sortedCPs

def print_chars(CPFreqs, sortBy, ASCIIOnly, hnd):
  """Kirjoittaa merkkien tiedot kohdetiedostoon.

  Parametrit:
    CPFreqs: dict, jossa koodipisteet avaimina ja esiintymismäärät arvoina
    sortBy: lajitteluperuste, ks. sort_chars()
    ASCIIOnly: näytetäänkö vain 7-bittiseen ASCII:hin kuuluvien merkkien
    ulkoasu (boolean)
    hnd: kirjoitettavan tiedoston kahva

  Palautusarvo: None
  """

  # muodosta tulosrivien muotoilukoodi
  lineFormat = create_line_format(CPFreqs)

  # lajittele koodipisteet tulostusta varten
  sortedCPs = sort_chars(CPFreqs, sortBy)

  # merkkien kokonaismäärä
  totalChars = sum(CPFreqs.values())

  # kirjoita merkkien tiedot kohdetiedostoon
  for CP in sortedCPs:
    char = chr(CP)
    cat = unicodedata.category(char)
    freq = CPFreqs[CP]

    if cat[0] in NONPRINTABLE_HILEVEL_CATS or ASCIIOnly and CP >= 0x80:
      printableChar = " "
    else:
      printableChar = char

    print(lineFormat.format(
      CP = CP,
      cat = cat,
      char = printableChar,
      name = unicodedata.name(char, UNKNOWN_CHAR_NAME),
      freq = freq,
      percentage = freq / totalChars * 100,
    ), file = hnd)

  return None

def main():
  """Pääohjelma."""

  # koko ohjelman suoritusaika näytetään lopuksi
  startTime = time.time()

  # jos komentoriviparametreja ei ole annettu, näytä ohje ja poistu
  if len(sys.argv) == 1:
    exit(HELP_TEXT)

  # lue komentoriviparametrit getopt-moduulilla (opts:iin "-"- ja
  # "--"-alkuiset, args:iin muut)
  try:
    (opts, args) = getopt.getopt(
      sys.argv[1:], "e:ls:7", ["encoding=", "lowercase", "sort=", "7bit"]
    )
  except getopt.GetoptError:
    exit('Virhe "-"- ja "--"-alkuisissa komentoriviparametreissa.')

  if len(args) != 2:
    exit("Virhe: tiedostoparametreja on oltava kaksi.")

  # muunna "-"-alkuiset parametrit dict:iksi, jotta ne on helpompi lukea
  opts = dict(opts)

  # hae asetukset parametreista
  (sourceFile, targetFile) = args
  inputEncoding = opts.get("--encoding", opts.get("-e", "utf-8"))
  lowerCase = "--lowercase" in opts or "-l" in opts
  sortBy = opts.get("--sort", opts.get("-s", "c"))
  printASCIIOnly = "--7bit" in opts or "-7" in opts

  # poistu, jos lajitteluperuste ei kelpaa
  if sortBy not in ("c", "n", "g", "f"):
    exit("Virhe: lajitteluperuste ei kelpaa.")

  # poistu, jos merkistökoodaus on tuntematon
  try:
    temp = "a".encode(inputEncoding)
  except LookupError:
    exit(
      'Virhe: tuntematon merkistökoodaus "{0:s}".'
      .format(format_for_stdout(inputEncoding))
    )

  # poistu, jos lähde- ja kohdetiedosto ovat samat
  try:
    if os.path.samefile(sourceFile, targetFile):
      exit("Virhe: lähde- ja kohdetiedosto eivät saa olla samat.")
  except FileNotFoundError:
    pass
  except OSError:
    # esim. "zzz:" Windowsissa
    pass

  # lue lähdetiedosto
  print(
    'Luetaan lähdetiedosto "{0:s}"...'
    .format(format_for_stdout(os.path.basename(sourceFile)))
  )
  try:
    with open(sourceFile, "rt", encoding = inputEncoding) as inHnd:
      fileSize = inHnd.seek(0, 2)
      if fileSize == 0:
        exit("Virhe: tiedosto on tyhjä.")

      # laske merkkien esiintymismäärät
      try:
        CPFreqs = count_chars(inHnd, lowerCase)
      except UnicodeDecodeError:
        exit(
          'Virhe: tiedosto ei ole merkistökoodauksen "{0:s}" '
          'mukainen.'.format(format_for_stdout(inputEncoding))
        )
  except FileNotFoundError:
    exit("Virhe: tiedostoa ei löydy.")
  except PermissionError:
    exit("Virhe: tiedoston lukemiseen ei ole oikeuksia.")
  except Exception as e:
    exit("Virhe luettaessa tiedostoa: " + str(e))

  # kirjoita kohdetiedosto
  print(
    'Kirjoitetaan kohdetiedosto "{0:s}"...'
    .format(format_for_stdout(os.path.basename(targetFile)))
  )
  try:
    with open(targetFile, "wt", encoding = "utf-8") as outHnd:
      # kirjoita alkutekstit
      print(INTRO_TEXT.format(
        file = os.path.basename(sourceFile),
        fileSize = fileSize,
        encoding = inputEncoding,
        lowerCase = "kyllä" if lowerCase else "ei",
        totalCharCount = sum(CPFreqs.values()),
        uniqueCharCount = len(CPFreqs),
      ), file = outHnd)

      # kirjoita merkkien tiedot
      print_chars(CPFreqs, sortBy, printASCIIOnly, outHnd)
  except FileNotFoundError:
    exit("Virhe: tiedoston polkua ei ole olemassa.")
  except PermissionError:
    exit("Virhe: tiedoston kirjoittamiseen ei ole oikeuksia.")
  except Exception as e:
    exit("Virhe kirjoitettaessa tiedostoa: " + str(e))

  print("OK. Aikaa meni {0:.1f} s.".format(time.time() - startTime))

# suorita pääohjelma, jos tätä moduulia ei ajeta toisen moduulin alla
if __name__ == "__main__":
  main()

Versiohistoria

Kommentit

Metabolix [09.06.2016 23:37:15]

#

Hyvä vinkki, julkaistaan saman tien.

Pari korjausta myöhemmäksi:

Hakasulut ovat turhat kohdassa max([generaattori]); tarpeettomasti luodaan väliaikainen lista, vaikka max voisi suoraan käsitellä generaattorin tuottamia arvoja.

Näin pitkässä koodissa herää jo kysymys, voisiko työvaiheita koota funktioiksi.

qalle [14.07.2016 08:08:03]

#

Uusi versio 1.1. Ks. versiohistoria.

Chiman [14.07.2016 18:15:02]

#

Siirtäisin lopunkin koodin funktioihin lukuunottamatta

if __name__ == '__main__':
  main()

-kohtaa. Tällöin kooditiedostosi toimisi sujuvasti importin avulla toisesta sovelluksesta käsin.

Koodin tyyli poikkeaa hieman suositusta PEP 8 -ohjeesta. Se ei ole välttämättä huono asia, mutta moni Python-käyttäjä on tottunut sen mukaiseen koodiin.

Tiedostojen osalta käyttäisin with-rakennetta erillisten open- ja close-kutsujen sijasta. Siinä on omat etunsa.

qalle [17.07.2016 18:15:00]

#

Kiitos. Uusi versio 1.2. Ks. versiohistoria.

Kirjoita kommentti

Muista lukea kirjoitusohjeet.
Tietoa sivustosta