Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Hakemisto: Pascal

Bittioperaattorit

and
Suorittaa and-operaation kahden kokonaisluvun vastaaville biteille.
not
Kääntää seuraavan luvun bitit vastaisiksi.
or
Suorittaa or-operaation kahden kokonaisluvun vastaaville biteille.
shl
Siirtää luvun bittejä annetun määrän vasemmalle.
shr
Siirtää luvun bittejä annetun määrän oikealle.
xor
Suorittaa xor-operaation kahden kokonaisluvun vastaaville biteille.

Tiedostot

Append
Avaa tekstitiedoston kirjoittamisen jatkamiseksi lopusta.
Assign (t. AssignFile)
Avaa ulkoisen tiedoston tiedostomuuttujaan.
BlockRead
Lukee yhden tai useamman muuttujan tyypittömästä tiedostosta.
BlockWrite
Kirjoittaa yhden tai useamman muuttujan tyypittömään tiedostoon.
ChDir
Vaihtaa hakemistoa.
Close (t. CloseFile)
Sulkee tiedoston.
Eof
Ilmoittaa, ollaanko tiedoston lopussa.
Eoln
Ilmoittaa, ollaanko tekstitiedoston rivin lopussa.
Erase
Tuhoaa ulkoisen tiedoston johon muuttuja viittaa.
FilePos
Palauttaa sen hetkisen sijainnin tiedostossa.
FileSize
Palauttaa tiedoston koon.
GetDir
Palauttaa tämänhetkisen polun.
IOResult
Palauttaa viimeisimmän I/O-funktion palautusarvon.
MkDir
Luo alihakemiston.
Read
Lukee yhden tai useampia arvoja tiedostosta muuttujiin.
Readln
Toimii samoin kuin Read ja siirtyy lopuksi tekstitiedoston seuraavalle riville.
Rename
Nimeää uudelleen ulkoisen tiedoston.
Reset
Avaa tiedoston lukemista varten.
Rewrite
Luo uuden / tyhjentää olemassa olevan tiedoston.
RmDir
Tuhoaa tyhjän alihakemiston.
Seek
Siirtyy tiettyyn kohti tiedostoa.
SeekEof
Siirtyy seuraavaan ei-tyhjään merkkiin ennen tiedoston loppua.
SeekEoln
Siirtyy seuraavaan ei-tyhjään merkkiin ennen rivin loppua.
Truncate
Katkaisee tiedoston.
Write
Kirjoittaa yhden tai useampia arvoja tiedostoon.
Writeln
Toimii samoin kuin Write ja kirjoittaa tekstitiedostoon lopuksi rivinvaihdon.

Muuttujat ja Vakiot

array
Käytetään taulukon määrittämiseen.
Byte
8-bittinen etumerkitön kokonaisluku, 0 ... 255.
const
Ilmoittaa vakiomääritysten alkamisesta.
Longint
32-bittinen kokonaisluku, -2147483648 ... 2147483647.
Longword
32-bittinen etumerkitön kokonaisluku, 0 ... 4294967295.
Shortint
8-bittinen kokonaisluku, -128 ... 127.
ShortString
Tekstimuuttuja, 0 - 255 merkkiä
Smallint
16-bittinen kokonaisluku, -32768 ... 32767.
var
Ilmoittaa muuttujamääritysten alkamisesta.
Word
16-bittinen etumerkitön kokonaisluku, 0 ... 65535.

Crt-kirjasto

AssignCrt
Kytkee tekstitiedoston CRT:een.
CheckBreak
Estää Ctrl+Break näppäinyhdistelmän jos tämän arvo on false.
CheckEOF
Estää EOF-kirjaimet jos tämän arvo on false.
CheckSnow
Jos CheckSnown arvo on true, näyttömuistiin kirjoitetaan vain silloin kun näyttöä ei olla piirtämässä.
ClrEol
Tyhjentää rivin kursorin paikasta rivin loppuun
ClrScr
Tyhjentää näytön.
Delay
Pysäyttää ohjelman tietyksi ajaksi.
DelLine
Siirtää kaikkia kursorin alapuolella olevia rivejä yhden rivin ylöspäin.
DirectVideo
Kaikki teksti tulostetaan BIOSin kautta jos tämän arvo on false.
GotoXY
Siirtää kursorin haluamaasi paikkaan.
HighVideo
Valitsee korkeaintensiteettisen värin tekstille.
InsLine
Lisää tyhjän rivin kursorin kohdalle.
KeyPressed
Tarkistaa onko jotain nappia painettu.
LastMode
LastModen arvo on se tekstimoodi jota on viimeksi käytetty.
LowVideo
Valitsee matalaintensiteettisen tekstivärin.
NormVideo
Valitsee sen värin, joka oli käytössä silloin kun ohjelma käynnistettiin.
NoSound
Lopettaa äänen.
ReadKey
Odottaa että jotain nappia painetaan ja palauttaa painetun napin ASCII-arvon.
Sound
Aktivoi äänen.
TextAttr
Vaihtaa tekstin ja sen taustan väriä.
TextBackground
Vaihtaa tekstin taustaväriä.
TextColor
Vaihtaa tekstin väriä.
TextMode
Vaihtaa tekstimoodia.
WhereX
Palauttaa kursorin X-koordinaatin.
WhereY
Palauttaa kursorin Y-koordinaatin.
WindMax
Sisältää ikkunan oikean alalaidan koordinaatin.
WindMin
Sisältää ikkunan vasemman ylälaidan koordinaatin.
Window
Muuttaa teksti-ikkunan kokoa.

Silmukat ja Ehtolauseet

for ... do
Toistaa koodin muuttujan eri arvoilla.
if .. then (... else)
Tavallinen ehtolause. Jos ... niin ... (muuten ...)
repeat ... until
Toistaa tiettyä koodia kunnes ehto toteutuu.
while ... do
Toistaa tiettyä koodia niin pitkään kun ehto on tosi.
Tietoa sivustosta