Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Hakemisto: Pascal

Muuttujat ja Vakiot

array
Käytetään taulukon määrittämiseen.
ShortString
Tekstimuuttuja, 0 - 255 merkkiä
Longint
32-bittinen kokonaisluku, -2147483648 ... 2147483647.
Longword
32-bittinen etumerkitön kokonaisluku, 0 ... 4294967295.
Smallint
16-bittinen kokonaisluku, -32768 ... 32767.
Word
16-bittinen etumerkitön kokonaisluku, 0 ... 65535.
Byte
8-bittinen etumerkitön kokonaisluku, 0 ... 255.
Shortint
8-bittinen kokonaisluku, -128 ... 127.
var
Ilmoittaa muuttujamääritysten alkamisesta.
const
Ilmoittaa vakiomääritysten alkamisesta.

Silmukat ja Ehtolauseet

if .. then (... else)
Tavallinen ehtolause. Jos ... niin ... (muuten ...)
while ... do
Toistaa tiettyä koodia niin pitkään kun ehto on tosi.
repeat ... until
Toistaa tiettyä koodia kunnes ehto toteutuu.
for ... do
Toistaa koodin muuttujan eri arvoilla.

Tiedostot

Readln
Toimii samoin kuin Read ja siirtyy lopuksi tekstitiedoston seuraavalle riville.
Writeln
Toimii samoin kuin Write ja kirjoittaa tekstitiedostoon lopuksi rivinvaihdon.
Reset
Avaa tiedoston lukemista varten.
Assign (t. AssignFile)
Avaa ulkoisen tiedoston tiedostomuuttujaan.
Append
Avaa tekstitiedoston kirjoittamisen jatkamiseksi lopusta.
Rewrite
Luo uuden / tyhjentää olemassa olevan tiedoston.
BlockRead
Lukee yhden tai useamman muuttujan tyypittömästä tiedostosta.
BlockWrite
Kirjoittaa yhden tai useamman muuttujan tyypittömään tiedostoon.
ChDir
Vaihtaa hakemistoa.
Close (t. CloseFile)
Sulkee tiedoston.
Eof
Ilmoittaa, ollaanko tiedoston lopussa.
Eoln
Ilmoittaa, ollaanko tekstitiedoston rivin lopussa.
Erase
Tuhoaa ulkoisen tiedoston johon muuttuja viittaa.
FilePos
Palauttaa sen hetkisen sijainnin tiedostossa.
FileSize
Palauttaa tiedoston koon.
Write
Kirjoittaa yhden tai useampia arvoja tiedostoon.
Read
Lukee yhden tai useampia arvoja tiedostosta muuttujiin.
IOResult
Palauttaa viimeisimmän I/O-funktion palautusarvon.
SeekEof
Siirtyy seuraavaan ei-tyhjään merkkiin ennen tiedoston loppua.
SeekEoln
Siirtyy seuraavaan ei-tyhjään merkkiin ennen rivin loppua.
Seek
Siirtyy tiettyyn kohti tiedostoa.
GetDir
Palauttaa tämänhetkisen polun.
RmDir
Tuhoaa tyhjän alihakemiston.
Rename
Nimeää uudelleen ulkoisen tiedoston.
MkDir
Luo alihakemiston.
Truncate
Katkaisee tiedoston.

Bittioperaattorit

and
Suorittaa and-operaation kahden kokonaisluvun vastaaville biteille.
or
Suorittaa or-operaation kahden kokonaisluvun vastaaville biteille.
xor
Suorittaa xor-operaation kahden kokonaisluvun vastaaville biteille.
not
Kääntää seuraavan luvun bitit vastaisiksi.
shr
Siirtää luvun bittejä annetun määrän oikealle.
shl
Siirtää luvun bittejä annetun määrän vasemmalle.

Crt-kirjasto

AssignCrt
Kytkee tekstitiedoston CRT:een.
ClrEol
Tyhjentää rivin kursorin paikasta rivin loppuun
ClrScr
Tyhjentää näytön.
Delay
Pysäyttää ohjelman tietyksi ajaksi.
DelLine
Siirtää kaikkia kursorin alapuolella olevia rivejä yhden rivin ylöspäin.
GotoXY
Siirtää kursorin haluamaasi paikkaan.
HighVideo
Valitsee korkeaintensiteettisen värin tekstille.
InsLine
Lisää tyhjän rivin kursorin kohdalle.
KeyPressed
Tarkistaa onko jotain nappia painettu.
LowVideo
Valitsee matalaintensiteettisen tekstivärin.
NormVideo
Valitsee sen värin, joka oli käytössä silloin kun ohjelma käynnistettiin.
NoSound
Lopettaa äänen.
ReadKey
Odottaa että jotain nappia painetaan ja palauttaa painetun napin ASCII-arvon.
Sound
Aktivoi äänen.
TextBackground
Vaihtaa tekstin taustaväriä.
TextColor
Vaihtaa tekstin väriä.
TextMode
Vaihtaa tekstimoodia.
WhereX
Palauttaa kursorin X-koordinaatin.
WhereY
Palauttaa kursorin Y-koordinaatin.
Window
Muuttaa teksti-ikkunan kokoa.
CheckBreak
Estää Ctrl+Break näppäinyhdistelmän jos tämän arvo on false.
CheckEOF
Estää EOF-kirjaimet jos tämän arvo on false.
DirectVideo
Kaikki teksti tulostetaan BIOSin kautta jos tämän arvo on false.
CheckSnow
Jos CheckSnown arvo on true, näyttömuistiin kirjoitetaan vain silloin kun näyttöä ei olla piirtämässä.
LastMode
LastModen arvo on se tekstimoodi jota on viimeksi käytetty.
TextAttr
Vaihtaa tekstin ja sen taustan väriä.
WindMin
Sisältää ikkunan vasemman ylälaidan koordinaatin.
WindMax
Sisältää ikkunan oikean alalaidan koordinaatin.
Tietoa sivustosta