Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Hakemisto: PHP

Merkkijonot

strlen
Palauttaa merkkijonon pituuden.
ord
Palauttaa merkin ASCII-koodin.
chr
Palauttaa ASCII-koodin merkin.
substr
Palauttaa osan merkkijonosta.
substr_count
Laskee merkkijonon esiintymiset toisessa merkkijonossa.
strtolower
Palauttaa merkkijonon pienillä kirjaimilla kirjoitettuna.
strtoupper
Palauttaa merkkijonon suurilla kirjaimilla kirjoitettuna.
explode
Muuttaa merkkijonon taulukoksi.
implode
Muuttaa taulukon merkkijonoksi.
wordwrap
Jakaa merkkijonon tietyn pituisiin osiin.
ucfirst
Muuttaa merkkijonon ensimmäisen kirjaimen suureksi.
ucwords
Muuttaa merkkijonon jokaisen sanan ensimmäisen kirjaimen suureksi.
nl2br
Muuttaa merkkijonon rivinvaihdot HTML-muotoon.
strrev
Palauttaa merkkijonon väärinpäin kirjoitettuna.
strstr
Palauttaa merkkijonon tietystä kohtaa loppuun saakka.
strtok
Jakaa merkkijonon osiin tiettyjen merkkien kohdalta.
strpos
Palauttaa merkkijonon ensimmäisen esiintymisen.
strip_tags
Poistaa merkkijonosta HTML- ja PHP-tagit.
str_word_count
Palauttaa tietoa merkkijonon sanoista.
str_repeat
Toistaa merkkijonoa useamman kerran.
str_pad
Tasaa merkkijonon toisen merkkijonon avulla.
strcasecmp
Vertailee kahta merkkijonoa huomioimatta kirjainten kokoa.
strcmp
Vertailee kahta merkkijonoa.
count_chars
Palauttaa tietoa merkkijonon merkeistä.
strtr
Korvaa tietyt merkit toisilla merkkijonossa.
substr_replace
Korvaa tietyn osan merkkijonosta toisella.
strspn
Palauttaa sarjaan kuuluvien merkkien määrän merkkijonon alussa.
ltrim
Poistaa tyhjät merkkijonon vasemmalta puolelta.
rtrim
Poistaa tyhjät merkkijonon oikealta puolelta.
trim
Poistaa tyhjät merkkijonon kummaltakin puolelta.
strnatcmp
Vertailee kahta merkkijonoa luonnollisessa järjestyksessä.
str_replace
Korvaa merkkijonon toisella.
addcslashes
Lisää kenoviivat tiettyjen merkkien eteen.
stripcslashes
Poistaa kenoviivat merkkien edestä.
addslashes
Lisää tarvittavat kenoviivat merkkien eteen.
stripslashes
Poistaa kenoviivat merkkien edestä.
parse_str
Muuttaa merkkijonon muuttujiksi.
quotemeta
Lisää kenoviivan metamerkkien eteen.
htmlspecialchars
Muuttaa erikoismerkit HTML-muotoon.
chop
Poistaa tyhjät merkkijonon oikealta puolelta.
join
Muuttaa taulukon merkkijonoksi.
stristr
Palauttaa merkkijonon tietystä kohtaa loppuun saakka.
strrpos
Palauttaa merkkijonon viimeisen esiintymisen.
strncasecmp
Vertailee kahden merkkijonon alkua huomioimatta kirjainten kokoa.
strncmp
Vertailee kahden merkkijonon alkua.
strcspn
Palauttaa sarjaan kuulumattomien merkkien määrän merkkijonon alussa.
strnatcasecmp
Vertailee kahta merkkijonoa luonnollisessa järjestyksessä.
htmlentities
Muuttaa merkit HTML-muotoon.
get_meta_tags
Lukee tiedoston metatagit taulukkoon.
str_shuffle
Sekoittaa merkkijonon kirjaimet
md5
Laskee merkkijonosta md5-tarkistussumman

Aika

date
Palauttaa palvelimen ajan muotoiltuna
mktime
Palauttaa aikaleiman määritteiden perusteella
time
Palauttaa ajan aikaleima-muodossa
getdate
Palauttaa tietoa aikaleimasta
checkdate
Tarkistaa, onko päiväys kelvollinen
gmdate
Palauttaa muotoillun GMT-ajan
gmmktime
Palauttaa aikaleiman määritteiden perusteella GMT-ajan suhteen
microtime
Palauttaa nykyisen Unix-aikaleiman mikrosekuntien kanssa

Tiedostot

file
Lukee tiedoston taulukkoon.
filemtime
Palauttaa tiedoston muokkausajan.
basename
Palauttaa tiedostonimen polusta
dirname
Palauttaa hakemiston nimen polusta
pathinfo
Kertoo tietoa tiedostopolusta
chmod
Muuttaa tiedoston oikeuksia
chgrp
Vaihtaa tiedoston ryhmän
chown
Muuttaa tiedoston omistajan
copy
Kopioi tiedoston
rename
Nimeää tiedoston uudelleen.
unlink
Poistaa tiedoston
filesize
Palauttaa tiedoston koon.
filetype
Palauttaa tiedoston tyypin.
fileperms
Palauttaa tiedoston oikeudet.
fileatime
Palauttaa tiedoston käyttöajan.
file_exists
Kertoo, onko tiedosto olemassa.
filectime
Palauttaa tiedoston hakemistotiedon muutosajan.
touch
Muuttaa tiedoston käyttö- ja muokkausajan
tmpfile
Luo väliaikaisen tiedoston
disk_free_space
Palauttaa vapaan tilan määrän hakemistossa
disk_total_space
Palauttaa hakemiston kokonaiskoon
file_get_contents
Lukee koko tiedoston merkkijonoon
file_put_contents
Kirjoittaa merkkijonon tiedostoon
fnmatch
Tarkistaa, täsmääkö tiedoston nimi
glob
Etsi tiedosto, joka täsmää sääntöä

Matematiikka

round
Pyöristää desimaalilukuja
abs
Palauttaa luvun itseisarvon
ceil
Pyöristää desimaaliluvun ylöspäin
floor
Pyöristää desimaaliluvun alaspäin
pi
Palauttaa piin likiarvon
sqrt
Palauttaa luvun neliöjuuren
pow
Korottaa luvun potenssiin
rand
Luo satunnaisen luvun
srand
Alustaa satunnaislukugeneraattorin
bindec
Muuttaa binääriluvun kymmenluvuksi
decbin
Muuttaa luvun binääriluvuksi
dechex
Muuttaa luvun heksaluvuksi
decoct
Muuttaa luvun oktaaliluvuksi
deg2rad
Muuttaa asteet radiaaneiksi
hexdec
Muuttaa heksaluvun kymmenluvuksi
octdec
Muuttaa oktaaliluvun kymmenluvuksi
rad2deg
Muuttaa radiaanit asteiksi
base_convert
Muuntaa lukuja eri kantalukujen välillä
getrandmax
Palauttaa suurimman mahdollisen satunnaisen numeron
hypot
Palauttaa suorakulmaisen kolmion hypotenuusan pituuden
max
Etsii suurimman numeron
min
Etsii pienimmän luvun
cos
Palauttaa annetun arvon kosinin
sin
Palauttaa annetun arvon sinin
tan
Palauttaa annetun arvon tangentin
mt_srand
Alustaa paremman satunnaislukugeneraattorin
mt_rand
Palauttaa paremmalla satunnaisgeneraattorilla tuotetun satunnaisluvun

Session

session_start
Luo session
session_name
Hakee tai asettaa session nimen
session_unset
Vapauta kaikki sessio muuttujat
session_destroy
Tuhoaa kaikki sessioon liittyvät tiedot

URL

parse_url
Kertoo tietoa URLista

HTTP

header
Lähettää http-headereita
setcookie
Asettaa evästeitä

Muuttujat

serialize
Muuttaa datan tavuvirraksi
unserialize
Palauttaa arvon varastointiinsopivasta muodosta
unset
Poistaa muuttujan tiedot muistista.
Tietoa sivustosta