Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Java: Kertoimen ja potenssin näyttäminen (JavaFX)

koodaaja [18.06.2020 04:59:39]

#

Tässä ohjelmassa käytetään JavaFX-kirjastoa käyttäen GridPane-asettelua. Ohjelma laskee potenssin tai kertoimen (valinta tehdään RadioButtonien kautta) aina kun käyttäjä syöttää uuden luvun, eli näppäintä ei tarvita. Tämän jälkeen tulos näytetään Slider:ssä ja ProgressIndicatori:ssa. Slideriin on asetettu merkit.

package javafx_slider2;

import javafx.application.Application;
import javafx.beans.value.ChangeListener;
import javafx.beans.value.ObservableValue;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.ProgressIndicator;
import javafx.scene.control.RadioButton;
import javafx.scene.control.Slider;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.control.Toggle;
import javafx.scene.control.ToggleGroup;
import javafx.scene.input.KeyEvent;
import javafx.scene.layout.GridPane;
import javafx.stage.Stage;

public class JavaFX_Slider2 extends Application {

  int valinta = 1; //Ohjelmassa on kaksi valintaa.
  @Override
  public void start(Stage s) {


    //Luodaan objektit.
    TextField teksti = new TextField();
    Slider saadin = new Slider(0,500,0);
    //Lisätään säätimeen merkit.
    saadin.setShowTickLabels(true);
    saadin.setShowTickMarks(true);
    //Kielletään suora muokkaus säätimelle.
    saadin.setDisable(true);
    //Lisätään ProgressIndicator
    ProgressIndicator tulos = new ProgressIndicator(0.5);
    //Lisätään RadioButtonit.
    ToggleGroup tg = new ToggleGroup();
    RadioButton r1 = new RadioButton("kerroin");
    RadioButton r2 = new RadioButton("potenssi");
    //Laitetaan RadioButtonit yhteen.
    r1.setToggleGroup(tg);
    r2.setToggleGroup(tg);

    //Lisätään kuuntelija, joka suorittaa toiminnon, kun käyttäjä kirjoittaa luvun.

    EventHandler<KeyEvent> event = (KeyEvent e) -> {
      try {
        int luku = Integer.valueOf(teksti.getText());
        //Lasketaan seuraava kerroin tai potenssi ja näytetään tulos.
        double t = 0;
        if (valinta == 1){
           t = 2+2*luku;
        }
        else if (valinta == 2){
           t =2*Math.pow(2,luku);
        }

        System.out.println(t);
        saadin.setValue(t);
        tulos.setProgress(t/100);
      } catch (NumberFormatException exception){

      }
    };
    tg.selectedToggleProperty().addListener(new ChangeListener<Toggle>() {
      public void changed(ObservableValue<? extends Toggle> ob, Toggle o, Toggle n){
       RadioButton rbttn = (RadioButton)tg.getSelectedToggle();
       //Valintoja on kaksi. Valitaan.
       if (rbttn != null){
         String str = rbttn.getText();
         if (str.equals("kerroin")){
           valinta = 1;
         }
         else if (str.equals("potenssi")){
           valinta = 2;
         }
       }
      }
    });
    teksti.addEventHandler(KeyEvent.KEY_TYPED, event);
    //Luodaan asettaja.
    GridPane grid = new GridPane();
    grid.setPadding(new Insets(10,10,10,10));
    //Asetetaan objektit.
    grid.add(teksti,0,0);
    grid.add(saadin,0,1);
    grid.add(tulos,0,2);
    grid.add(r1,1,0);
    grid.add(r2,1,1);
    Scene scn = new Scene(grid);
    //Luodaan ikkuna.
    s.setScene(scn);
    s.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }

}

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta