Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Projektit: OpenAlpr-rekisterikilven tunnistustoiminto

ctmonhugh [17.12.2019 03:30:48]

#

Tietoja OpenALPR: stä
OpenALPR on avoimen lähdekoodin automaattinen rekisterikilven tunnistuskirjasto, joka on kirjoitettu C ++ -versiona ja tukee rekisterikilpiä useissa maissa ja alueilla. Äskettäin yritys halusi harjoittaa rekisterikilven tunnistusliiketoimintaa ja tukea rekisterimerkkejä monissa maissa ympäri maailmaa, se kirjoitti demon testaamaan OpenAlpr-käyttöliittymää (ilmaisia mahdollisuuksia on 2 000)

alpr system

Toiminnan toteuttaminen

import android.app.Activity;
import android.content.ContentValues;
import android.content.Intent;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.BitmapFactory;
import android.net.Uri;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.os.Environment;
import android.provider.MediaStore;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.text.format.DateFormat;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Button;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.Spinner;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import com.openalpr.api.DefaultApi;
import com.openalpr.api.invoker.ApiException;
import com.openalpr.api.models.InlineResponse200;
import com.yalantis.ucrop.UCrop;
import com.yalantis.ucrop.UCropActivity;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.Calendar;
import java.util.Locale;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  private final DefaultApi api = new DefaultApi();
  private static final String TAG = "MainActivity";
  Button reconize,select;
  TextView result,plate;
  ImageView showImage;
  Spinner spinner;
  String secretKey = "sk_960d6f4c62d1c20452c7613e";
  String url = "https://qnwww2.autoimg.cn/youchuang/g6/M0A/FA/29/autohomecar__wKgH3FkZCr-AFH7zAAFPFgtP6pc751.jpg?imageView2/2/w/752|watermark/2/text/TEkzMw0K5rG96L2m5LmL5a62/font/5b6u6L2v6ZuF6buR/fontsize/270/fill/d2hpdGU=/dissolve/100/gravity/SouthEast/dx/5/dy/5";
  File cameraFile,cropFile;
  private boolean isFromfile = false;
  String country = "us";
  final Integer recognizeVehicle = 0;
  final String state = "";
  final Integer returnImage = 1;
  final Integer topn = 10;
  final String prewarp = "";
  private String cropPath = "";
  String[] countrys ;
  String[] countryCodes ;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    reconize = (Button) findViewById(R.id.reconize);
    select = (Button) findViewById(R.id.selectImage);
    result = (TextView) findViewById(R.id.result);
    showImage = (ImageView) findViewById(R.id.imageShow);
    plate = (TextView) findViewById(R.id.plate);
    spinner = (Spinner) findViewById(R.id.spinner);
//    GlideUtils.setUrlImage(this,url,showImage);
    countrys = getResources().getStringArray(R.array.countrys);
    countryCodes = getResources().getStringArray(R.array.country_codes);

    select.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        String filename = DateFormat.format("yyyyMMdd_hhmmss", Calendar.getInstance(Locale.CHINA)) + ".jpg";
        cameraFile = new File(Environment.getExternalStorageDirectory() + "/Pictures/Camera/" + filename);
        if(!cameraFile.exists()){
          try {
            cameraFile.createNewFile();
          } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
          }
        }
        Intent intent0 = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);

        if (Build.VERSION.SDK_INT < 24) {
          intent0 = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);
          intent0.putExtra("android.intent.extras.CAMERA_FACING", 0);
          intent0.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT, Uri.fromFile(cameraFile));
        } else {
          ContentValues contentValues = new ContentValues(1);
          intent0.putExtra("android.intent.extras.CAMERA_FACING", 0);
          contentValues.put(MediaStore.Images.Media.DATA, cameraFile.getAbsolutePath());
          Uri uri = MainActivity.this.getContentResolver().insert(MediaStore.Images.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI, contentValues);
          intent0.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT, uri);
        }
        isFromfile = true;
				startActivityForResult(intent0, 200);
      }
    });
    reconize.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        result.setText("正在识别。。。。。");
        plate.setText("");
        try {
          new Thread(){
            @Override
            public void run() {
              super.run();
              InlineResponse200 response = null;
              try {
                if(isFromfile){
                  response = api.recognizeFile(cropFile, secretKey, country, recognizeVehicle, state, returnImage, topn, prewarp);

                }else {
                  response = api.recognizeUrl(url, secretKey, country, recognizeVehicle, state, returnImage, topn, prewarp);

                }
              } catch (ApiException e) {
                e.printStackTrace();
              }
              final InlineResponse200 finalResponse = response;
              runOnUiThread(new Runnable() {
                @Override
                public void run() {
                  if(finalResponse == null){
                    Toast.makeText(MainActivity.this, "识别失败", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    return;
                  }
                  Toast.makeText(MainActivity.this, "识别成功", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                  if(finalResponse.getResults()!=null && finalResponse.getResults().size()>=1)
                  plate.setText("车牌号:"+finalResponse.getResults().get(0).getPlate());
                  result.setText("返回结果:"+finalResponse.toString());
                }
              });
            }
          }.start();
        } catch (Exception e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    });

    ArrayAdapter<String> product_adapter = new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.select_dialog_singlechoice, countrys);
    spinner.setAdapter(product_adapter);
    spinner.setSelection(12);

    spinner.setOnItemSelectedListener(new AdapterView.OnItemSelectedListener() {
      @Override
      public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
        country = countryCodes[position];
      }

      @Override
      public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) {

      }
    });

  }

  @Override
  protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
    if(resultCode != RESULT_OK){
      return;
    }
    switch (requestCode) {
      case 200:

        if (!cameraFile.exists()) {
          return ;
        }
        Bitmap bitmap = null;
        if (resultCode== Activity.RESULT_OK){
            try {
              FileInputStream fis = new FileInputStream(cameraFile);
              bitmap = BitmapFactory.decodeStream(fis);
              fis.close();
            } catch (Exception e) {
              e.printStackTrace();
            }
            if (bitmap!=null) {
              showImage.setImageBitmap(bitmap);
            }
          cropPath = startUCrop(this,cameraFile.getPath(),UCrop.REQUEST_CROP,16,9);
        }
        break;
      case UCrop.REQUEST_CROP:
        final Uri resultUri = UCrop.getOutput(data);
        showImage.setImageURI(resultUri);
        cropFile = new File(cropPath);
        break;

      default:
        break;
    }
  }

  /**
   * 启动裁剪
   * @param activity 上下文
   * @param sourceFilePath 需要裁剪图片的绝对路径
   * @param requestCode 比如:UCrop.REQUEST_CROP
   * @param aspectRatioX 裁剪图片宽高比
   * @param aspectRatioY 裁剪图片宽高比
   * @return
   */
  public static String startUCrop(Activity activity, String sourceFilePath,
                  int requestCode, float aspectRatioX, float aspectRatioY) {
    Uri sourceUri = Uri.fromFile(new File(sourceFilePath));
    File outDir = Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_PICTURES);
    if (!outDir.exists()) {
      outDir.mkdirs();
    }
    File outFile = new File(outDir, System.currentTimeMillis() + ".jpg");
    //裁剪后图片的绝对路径
    String cameraScalePath = outFile.getAbsolutePath();
    Uri destinationUri = Uri.fromFile(outFile);
    //初始化,第一个参数:需要裁剪的图片;第二个参数:裁剪后图片
    UCrop uCrop = UCrop.of(sourceUri, destinationUri);
    //初始化UCrop配置
    UCrop.Options options = new UCrop.Options();
    //设置裁剪图片可操作的手势
    options.setAllowedGestures(UCropActivity.SCALE, UCropActivity.ROTATE, UCropActivity.ALL);
    //是否隐藏底部容器,默认显示
    options.setHideBottomControls(true);
//    //设置toolbar颜色
//    options.setToolbarColor(ActivityCompat.getColor(activity, R.color.colorPrimary));
//    //设置状态栏颜色
//    options.setStatusBarColor(ActivityCompat.getColor(activity, R.color.colorPrimary));
    //是否能调整裁剪框
    options.setFreeStyleCropEnabled(true);
    //UCrop配置
    uCrop.withOptions(options);
    //设置裁剪图片的宽高比,比如16:9
    uCrop.withAspectRatio(aspectRatioX, aspectRatioY);
    //uCrop.useSourceImageAspectRatio();
    //跳转裁剪页面
    uCrop.start(activity, requestCode);
    return cameraScalePath;
  }

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta