Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Projektit: Block Puzzle

terrist [11.08.2019 19:16:36]

#

Tälläinen pelinalku. Hyödyntää QB64:n mainioita hiiritoimintoja ja _display-komentoa. Palikoiden siirtely vaatii KOKO ruudun piirtämistä uusiksi jokaisella hiirenliikkeellä, siksi pyörii tahmaisesti mopommilla koneilla.

'
' Block Puzzle v.0.2 by Tertsi 2019
'
RANDOMIZE TIMER
SCREEN _NEWIMAGE(720, 720, 256)
_TITLE "Block Puzzle v.0.2"
DIM BS$(5, 3), Alue$(16), Tsekki$(8)
DIM ScoreNappi(1200), ResetNappi(1200)

rootpath$ = ENVIRON$("SYSTEMROOT") 'ladataan fontit
fontfile$ = rootpath$ + "\Fonts\arial.ttf"
f& = _LOADFONT(fontfile$, 24): _FONT f&
_PRINTMODE _KEEPBACKGROUND

IF _FILEEXISTS("Block Puzzle.top") THEN 'luetaan highscore tiedostosta
  OPEN "Block Puzzle.top" FOR INPUT AS #1
  INPUT #1, highscore
  CLOSE #1
ELSE
  highscore = 0
  OPEN "Block Puzzle.top" FOR OUTPUT AS #1 'luodaan uusi tiedosto jos eka pelikerta
  PRINT #1, highscore
  CLOSE #1
END IF

FOR x = 30 TO 100: CIRCLE (x, 30), 20, 9: NEXT x
GET (10, 10)-(120, 50), ScoreNappi()
COLOR 0: _PRINTSTRING (25, 20), "RESET"
GET (10, 10)-(120, 50), ResetNappi()

Resetointi:
pojot = 0
Buuttaa$ = "JEP"
FOR y = 1 TO 16
  IF y < 9 THEN Alue$(y) = SPACE$(8) + "XXXXXXXX"
  IF y > 8 THEN Alue$(y) = "XXXXXXXXXXXXXXXX"
NEXT y
Pala$(1) = "OFF": Pala$(2) = "OFF": Pala$(3) = "OFF"
GOSUB Tausta

Alku:

FOR z = 1 TO 3
  v = INT(RND * 5) + 1
  SELECT CASE v
    CASE 1
      BS$(1, z) = "   "
      BS$(2, z) = " +### "
      BS$(3, z) = " #  "
      BS$(4, z) = " #  "
      BS$(5, z) = " #  "
    CASE 2
      BS$(1, z) = "   "
      BS$(2, z) = " +## "
      BS$(3, z) = " ### "
      BS$(4, z) = " ### "
      BS$(5, z) = "   "
    CASE 3
      BS$(1, z) = " #  "
      BS$(2, z) = " +  "
      BS$(3, z) = " #  "
      BS$(4, z) = " #  "
      BS$(5, z) = " #  "
    CASE 4
      BS$(1, z) = "   "
      BS$(2, z) = " +## "
      BS$(3, z) = "   "
      BS$(4, z) = "   "
      BS$(5, z) = "   "
    CASE 5
      BS$(1, z) = "   "
      BS$(2, z) = " +  "
      BS$(3, z) = "   "
      BS$(4, z) = "   "
      BS$(5, z) = "   "
  END SELECT
  mx(z) = z * 220 - 140: my(z) = 500
  Pala$(z) = "DOWN"
NEXT z

xk = -100: yk = -100
FOR g = 1 TO 3
  GOSUB Palikka
  _DISPLAY
  _DELAY .1
NEXT g
GOSUB Tausta

DO
  DO WHILE _MOUSEINPUT
    hiirix = _MOUSEX
    hiiriy = _MOUSEY
    rx = FIX(hiirix / 40) - 4
    ry = FIX(hiiriy / 40) - 1
    IF _MOUSEBUTTON(1) THEN
      IF hiirix >= 600 AND hiirix <= 710 AND hiiriy <= 50 AND hiiriy >= 10 THEN
        IF POINT(hiirix, hiiriy) = 0 OR POINT(hiirix, hiiriy) = 9 THEN Buuttaa$ = "JOO"
      END IF
      IF POINT(hiirix, hiiriy) > 0 AND POINT(hiirix, hiiriy) < 4 THEN
        z = POINT(hiirix, hiiriy)
        Pala$(z) = "PICK"
      END IF
      IF Pala$(z) = "PICK" THEN
        mx(z) = hiirix: my(z) = hiiriy
        GOSUB Tausta
      END IF
    END IF
    IF Buuttaa$ = "JOO" AND _MOUSEBUTTON(1) = 0 THEN GOTO Resetointi
    IF Pala$(z) = "PICK" AND _MOUSEBUTTON(1) = 0 THEN
      Pala$(z) = "DOWN"
      IF rx > 0 AND rx < 9 AND ry > 0 AND ry < 9 THEN
        pala = 0: ruutu = 0
        FOR y = 1 TO 5
          FOR x = 1 TO 6
            IF MID$(BS$(y, z), x, 1) <> " " THEN
              pala = pala + 1
              IF MID$(Alue$(y - 2 + ry), x - 2 + rx, 1) = " " THEN
                ruutu = ruutu + 1
              END IF
            END IF
          NEXT x
        NEXT y
        IF pala > 0 AND pala = ruutu THEN
          FOR y = 1 TO 5
            FOR x = 1 TO 6
              IF MID$(BS$(y, z), x, 1) <> " " THEN
                MID$(Alue$(y - 2 + ry), x - 2 + rx, 1) = "5"
              END IF
            NEXT x
          NEXT y
          Pala$(z) = "OFF"
          GOSUB Tausta
          GOSUB Tarkistus
          IF Pala$(1) = "OFF" AND Pala$(2) = "OFF" AND Pala$(3) = "OFF" THEN GOTO Alku
        END IF
      END IF
    END IF

  LOOP
LOOP


Tausta:
CLS
IF Buuttaa$ = "JEP" THEN PUT (600, 10), ResetNappi(), PRESET
FOR y = 1 TO 8
  FOR x = 1 TO 8
    IF MID$(Alue$(y), x, 1) = "5" THEN
      LINE (160 + x * 40, 40 + y * 40)-(200 + x * 40, 80 + y * 40), 9, BF
    ELSE
      LINE (160 + x * 40, 40 + y * 40)-(200 + x * 40, 80 + y * 40), 0, BF
    END IF
    LINE (160 + x * 40, 40 + y * 40)-(200 + x * 40, 80 + y * 40), 8, B
  NEXT x
NEXT y
IF Buuttaa$ <> "JEP" THEN PUT (600, 10), ResetNappi(), PSET
Buuttaa$ = "EI"
GOSUB Pisteet
FOR g = 1 TO 3
  GOSUB Palikka
NEXT g
_DISPLAY
RETURN


Palikka:
IF Pala$(g) <> "OFF" THEN
  FOR y = 1 TO 5
    FOR x = 1 TO 6
      IF MID$(BS$(y, g), x, 1) <> " " THEN
        LINE (x * 40 + mx(g) + xk, y * 40 + my(g) + yk)-(x * 40 + mx(g) + 40 + xk, y * 40 + my(g) + 40 + yk), g, BF
        LINE (x * 40 + mx(g) + xk, y * 40 + my(g) + yk)-(x * 40 + mx(g) + 40 + xk, y * 40 + my(g) + 40 + yk), 15, B
        IF MID$(BS$(y, g), x, 1) = "+" THEN
          LINE (x * 40 + mx(g) + xk + 10, y * 40 + my(g) + 20 + yk)-(x * 40 + mx(g) + 30 + xk, y * 40 + my(g) + 20 + yk), 15
          LINE (x * 40 + mx(g) + xk + 20, y * 40 + my(g) + yk + 10)-(x * 40 + mx(g) + 20 + xk, y * 40 + my(g) + 30 + yk), 15
        END IF
      END IF
    NEXT x
  NEXT y
END IF
RETURN


Pisteet:
PUT (10, 10), ScoreNappi(), PSET
plev = FIX(_PRINTWIDTH(STR$(pojot)) / 2)
_PRINTSTRING (60 - plev, 20), STR$(pojot)
IF pojot > highscore THEN
  OPEN "Block Puzzle.top" FOR OUTPUT AS #1
  highscore = pojot
  PRINT #1, highscore
  CLOSE #1
END IF
PUT (10, 60), ScoreNappi(), PSET
hlev = FIX(_PRINTWIDTH(STR$(highscore)) / 2)
_PRINTSTRING (60 - hlev, 70), STR$(highscore)
RETURN


Tarkistus:
rivit = 0
FOR y = 1 TO 8
  Tsekki$(y) = SPACE$(8)
  IF LEFT$(Alue$(y), 8) = "55555555" THEN Tsekki$(y) = "555555555": rivit = rivit + 1
NEXT y
FOR x = 1 TO 8
  vitoset = 0
  FOR y = 1 TO 8
    IF MID$(Alue$(y), x, 1) = "5" THEN vitoset = vitoset + 1
  NEXT y
  IF vitoset = 8 THEN
    FOR y = 1 TO 8
      MID$(Tsekki$(y), x, 1) = "5"
    NEXT y
    rivit = rivit + 1
  END IF
NEXT x
IF rivit > 0 THEN
  FOR y = 1 TO 8
    FOR x = 1 TO 8
      IF MID$(Tsekki$(y), x, 1) = "5" THEN
        MID$(Alue$(y), x, 1) = " "
        LINE (160 + x * 40, 40 + y * 40)-(200 + x * 40, 80 + y * 40), 15, BF
        LINE (160 + x * 40, 40 + y * 40)-(200 + x * 40, 80 + y * 40), 8, B
      END IF
    NEXT x
  NEXT y
  _DISPLAY
  _DELAY .2
  FOR y = 1 TO 8
    FOR x = 1 TO 8
      IF MID$(Tsekki$(y), x, 1) = "5" THEN
        LINE (160 + x * 40, 40 + y * 40)-(200 + x * 40, 80 + y * 40), 0, BF
        LINE (160 + x * 40, 40 + y * 40)-(200 + x * 40, 80 + y * 40), 8, B
      END IF
    NEXT x
  NEXT y
  pojot = pojot + rivit
  GOSUB Pisteet
  _DISPLAY
  _DELAY .2
END IF
RETURN

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta