Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Assembly: Barnsleyn saniainen Commodore 64:lla

reino [09.03.2019 20:29:28]

#

Tämä konekielinen Commodore 64 -ohjelma piirtää Barnsleyn saniainen -nimisen fraktaalin bittikarttatilassa. Muuttujat ovat 32-bittisiä fixed-point lukuja joiden alimmat 24-bittiä merkitsee desimaaliosaa. Koodi on kirjoitettu xa-assemblerin syntaksille ja assemblerin erityisominaisuuksien käyttämistä on vältetty, joten muille syntakseille kääntämisen pitäisi olla helppoa. Koodin alussa on BASIC-headeri joten ohjelma voidaan ladata tavalliseen tapaan.

Koodissa on paljon optimoinnin varaa mutta sen jätän lukijan tehtäväksi. Jatkokehityksenä voisi myös yhdistää matriisifunktion laskemisen yhdeksi aliohjelmaksi jolle annetaan parametrit joko valmiista tai käyttäjän syöttämästä taulukosta. Myös koordinaattitaulukot luovat silmukat voisi muuttaa käyttämään itsemuokkautuvaa koodia jolloin koodin koko laskisi rajusti ilman merkittävää vaikutusta nopeuteen.

;barnsley.s
;Eino-Pekka Kanto
;2019

;Saniainen lasketaan seuraavan matriisifunktion avulla:
;     [a b] [ x ]  [ e ]
;f(x, y) = [  ] [  ] + [  ]
;     [c d] [ y ]  [ f ]
;Seuraavassa taulukossa on parametrit funktiolle ja todennäköisyys p jolla parametrit valitaan:
;/-----------------------------------------\
;| | a | b | c | d |e| f | p |
;|----------------------------------------|
;|f1| 0 | 0 | 0 | 0,16|0| 1,60| 0,01|
;|----------------------------------------|
;|f2| 0,85| 0,04|-0,04| 0,85|0| 1,60| 0,85|
;|----------------------------------------|
;|f3| 0,20|-0,26| 0,23| 0,22|0| 1,60| 0,07|
;|----------------------------------------|
;|f4|-0,15| 0,28| 0,26| 0,24|0| 0,44| 0,07|
;\----------------------------------------/
;
;f1 luo saniaisen varren, f2 kopioi lehdykät, f3 luo suurimman vasemmanpuoleisen lehden
; ja f4 vastaavasti oikeanpuoleisen.

tmp				=		$02				;Muuttujat laitetaan nollasivulle
x				=		$06
y				=		$0a
x_prev			=		$0e
y_prev			=		$12
multiplicand	=		$16
multiplier		=		$1a
product			=		$1e
y_table_l		=		$c000			;Koordinaattitaulukot laitetaan osoitteisiin $c000, $c100, $c200 ja $c300
y_table_h		=		$c100
x_table			=		$c200
mask_table		=		$c300

				.word	$0801			;Ohjelma ladataan BASIC-alueelle kohtaan $0801-
*				=		$0801
basic:
				.word	end_of_basic	;"SYS2061" eli hypätään oikean koodin alkuun
				.word	2019
				.byte	$9e
				.asc	"2061"
end_of_basic:
				.byte	0,0,0

start:			LDA		#$3b			;Laitetaan VIC korkean resoluution tilaan
				LDX		#$08
				STA		$d011
				STX		$d016
				LDA		#$00			;Laitetaan reunus mustaksi
				STA		$d020
				LDA		$dd00			;Ladataan akkuun rekisteri joka ohjaa mm. VIC-II muistipankkeja
				AND		#$fc
				ORA		#$03			;Valitaan grafiikan muistialueeksi $0000-$3fff
				STA		$dd00			;Tallennetaan arvo takaisin rekisteriin
				LDA		#$18			;Valitaan värimuistiksi $0400-$07e7 ja bittikartaksi $2000-$3f40
				STA		$d018

				LDY		#$00			;Nollataan laskuri
clear_screen_l:	LDA		#$50			;Bittikartta täytetään nollilla
				STA		$0400,Y			;Tyhjennetään värimuisti
				STA		$0500,Y
				STA		$0600,Y
				STA		$0700,Y

				LDA		#$00			;Edustan väriksi valitaan vihreä ja taustaväriksi musta
				STA		$2000,Y			;Tyhjennetään bittikartta
				STA		$2100,Y			;Tämä tapa vie paljon muistia mutta on nopea ajaa
				STA		$2200,Y			;Vähemmän muistia vievä mutta hieman hitaampi tapa on käyttää itsemuuttuvaa koodia
				STA		$2300,Y			;Sen jätän kuitenkin lukijan tehtäväksi
				STA		$2400,Y
				STA		$2500,Y
				STA		$2600,Y
				STA		$2700,Y
				STA		$2800,Y
				STA		$2900,Y
				STA		$2a00,Y
				STA		$2b00,Y
				STA		$2c00,Y
				STA		$2d00,Y
				STA		$2e00,Y
				STA		$2f00,Y
				STA		$3000,Y
				STA		$3100,Y
				STA		$3200,Y
				STA		$3300,Y
				STA		$3400,Y
				STA		$3500,Y
				STA		$3600,Y
				STA		$3700,Y
				STA		$3800,Y
				STA		$3900,Y
				STA		$3a00,Y
				STA		$3b00,Y
				STA		$3c00,Y
				STA		$3d00,Y
				STA		$3e00,Y
				STA		$3f00,Y

				LDA		#$00			;Nollataan myös koordinaattitaulukot
				STA		y_table_l,Y
				STA		y_table_h,Y

				INY						;Korotetaan laskuria kunnes se pyörähtää ympäri
				BNE		clear_screen_l	;Jos laskuri ei ole nolla niin jatketaan

				LDX		#200			;Seuraavaksi tehdään seuraavanlainen taulukko välillä x = [0, 200]
make_ytable_l:	TXA						;Taulukko lasketaan funktiolla f(x) = (x mod 8) + (320 * floor(x/8))
				LSR
				LSR
				LSR
				TAY						;Otetaan tulos talteen
				CLC						;Lasketaan 64*floor(x/8)
				ROL						;Alempi tavu on akussa
				ROL		y_table_h,X
				CLC
				ROL
				ROL		y_table_h,X
				CLC
				ROL
				ROL		y_table_h,X
				CLC
				ROL
				ROL		y_table_h,X
				CLC
				ROL
				ROL		y_table_h,X
				CLC
				ROL
				ROL		y_table_h,X
				STA		y_table_l,X		;Tallennetaan alempi tavu
				CLC						;Koska 320*x = 256*x + 64*x niin ylätavu voidaan laskea yhteen suoraan
				TYA
				ADC		y_table_h,X
				STA		y_table_h,X
				TXA						;Lasketaan x mod 8 eli otetaan alimmat kolme bittiä muuttujasta x
				AND		#$07
				CLC
				ADC		y_table_l,X		;Ja lasketaan se yhteen jo valmiiksi lasketun arvon kanssa
				STA		y_table_l,X
				LDA		y_table_h,X
				ADC		#$00			;Lasketaan taulukkoon mukaan myös bittikartan alkuosoite $2000
				STA		y_table_h,X
				CLC
				LDA		y_table_h,X
				ADC		#$20
				STA		y_table_h,X

				DEX						;Vähennetään laskuria
				CPX		#$ff			;Tarkistetaan pyörähtikö laskuri jo ympäri
				BNE		make_ytable_l	;Jos ei vielä niin jatketaan silmukkaa

				LDX		#$00
make_xtable_l:	TXA						;Tämä taulukko lasketaan funktiolla f(x) = 8 * floor(x/8) välillä x = [0, 255]
				AND		#$f8			;Eli otetaan laskurista vain 5 ylintä bittiä
				STA		x_table,X
				TXA						;Tehdään samalla maskitaulukko eli lasketaan toiseen taulukkoon
				AND		#$07			; funktio f(x) = 2 ^ (7 - (x mod 8)) välillä x = [0, 255]
				TAY
				LDA		mt_template,Y	;Huijataan vähän ja haetaan oikea arvo maskitaulukosta
				STA		mask_table,X
				INX						;Jos laskuri on yli 255 niin lopetetaan
				BNE		make_xtable_l

				LDA		#$ff			;Asetetaan SID tuottamaan satunnaislukuja
				STA		$d40e
				STA		$d40f
				LDA		#$80
				STA		$d412			;Nyt satunnaislukuja saa osoitteesta $d41b

				LDA		#$00			;Tyhjennetään muuttujia
				STA		x_prev
				STA		x_prev+1
				STA		x_prev+2
				STA		x_prev+3
				STA		y_prev
				STA		y_prev+1
				STA		y_prev+2
				STA		y_prev+3

				JMP		mainloop_start	;Hypätään pääsilmukkaan

										;Huomaa että fixed-point luvut ovat muodossa Q8.23
mainloop:		LDA		x				;Koska x on välillä ]-2,1820; 2,6558[ ja y [0; 9,9983[ niin x-koordinaatteihin
				CLC						; täytyy lisätä 2,3 ja kertoa se luvulla 51 ja y-koordinaatti täytyy
				ADC		#$cd			; kertoa luvulla 20
				STA		multiplicand
				LDA		x+1
				ADC		#$cc
				STA		multiplicand+1	;Kerrotaan x+2,3 luvulla 51
				LDA		x+2
				ADC		#$4c
				STA		multiplicand+2
				LDA		x+3
				ADC		#$02
				STA		multiplicand+3
				LDA		#$00
				STA		multiplier
				STA		multiplier+1
				STA		multiplier+2
				LDA		#$33
				STA		multiplier+3
				JSR		multiply
				LDA		product+6
				STA		tmp
				LDA		y				;Kerrotaan y luvulla 20
				STA		multiplicand
				LDA		y+1
				STA		multiplicand+1
				LDA		y+2
				STA		multiplicand+2
				LDA		y+3
				STA		multiplicand+3
				LDA		#$00
				STA		multiplier
				STA		multiplier+1
				STA		multiplier+2
				LDA		#$14
				STA		multiplier+3
				JSR		multiply
				LDA		#$c8			;Käännetään kuva ympäri ts. y=200-y
				SEC
				SBC		product+6
				TAY
				LDX		tmp
				JSR		plot_pixel		;Piirretään pikseli

				LDA		x				;Kopioidaan vanhat x- ja y-muuttujat talteen
				STA		x_prev
				LDA		x+1
				STA		x_prev+1
				LDA		x+2
				STA		x_prev+2
				LDA		x+3
				STA		x_prev+3
				LDA		y
				STA		y_prev
				LDA		y+1
				STA		y_prev+1
				LDA		y+2
				STA		y_prev+2
				LDA		y+3
				STA		y_prev+3
mainloop_start:	LDA		#$00
				STA		x
				STA		x+1
				STA		x+2
				STA		x+3
				STA		y
				STA		y+1
				STA		y+2
				STA		y+3

				LDA		$d41b			;Ladataan akkuun satunnaisluku
				CMP		#4				;f1 todennäköisyys on 0,01
				BCS		cmp1			;Tarkistetaan onko satunnaisluku pienempi kuin todennäköisyys
				JMP		f1
cmp1:			CMP		#221			;f2 todennäköisyys on 0,85
				BCS		cmp2
				JMP		f2
cmp2:			CMP		#238			;f3 todennäköisyys on 0,07
				BCS		cmp3
				JMP		f3
cmp3:			JMP		f4				;f4 todennäköisyys on 0,07

f1:				LDA		#$00			;x = 0
				STA		x
				STA		x+1
				STA		x+2
				STA		x+3
				LDA		y_prev			;y = y_prev * 0,16
				STA		multiplicand
				LDA		y_prev+1
				STA		multiplicand+1
				LDA		y_prev+2
				STA		multiplicand+2
				LDA		y_prev+3
				STA		multiplicand+3
				LDA		#$c2
				STA		multiplier
				LDA		#$f5
				STA		multiplier+1
				LDA		#$28
				STA		multiplier+2
				LDA		#$00
				STA		multiplier+3
				JSR		multiply
				LDA		product+3
				STA		y
				LDA		product+4
				STA		y+1
				LDA		product+5
				STA		y+2
				LDA		product+6
				STA		y+3
f1_end:			JMP		mainloop			;Hypätään takaisin pääsilmukkaan

f2:				LDA		x_prev				;x = x_prev * 0,85
				STA		multiplicand
				LDA		x_prev+1
				STA		multiplicand+1
				LDA		x_prev+2
				STA		multiplicand+2
				LDA		x_prev+3
				STA		multiplicand+3
				LDA		#$9a
				STA		multiplier
				LDA		#$99
				STA		multiplier+1
				LDA		#$d9
				STA		multiplier+2
				LDA		#$00
				STA		multiplier+3
				JSR		multiply
				LDA		product+3
				STA		x
				LDA		product+4
				STA		x+1
				LDA		product+5
				STA		x+2
				LDA		product+6
				STA		x+3

				LDA		y_prev				;x = x + y_prev * 0,04
				STA		multiplicand
				LDA		y_prev+1
				STA		multiplicand+1
				LDA		y_prev+2
				STA		multiplicand+2
				LDA		y_prev+3
				STA		multiplicand+3
				LDA		#$70
				STA		multiplier
				LDA		#$3d
				STA		multiplier+1
				LDA		#$0a
				STA		multiplier+2
				LDA		#$00
				STA		multiplier+3
				JSR		multiply
				LDA		x
				CLC
				ADC		product+3
				STA		x
				LDA		x+1
				ADC		product+4
				STA		x+1
				LDA		x+2
				ADC		product+5
				STA		x+2
				LDA		x+3
				ADC		product+6
				STA		x+3

				LDA		y_prev				;y = y_prev * 0,85
				STA		multiplicand
				LDA		y_prev+1
				STA		multiplicand+1
				LDA		y_prev+2
				STA		multiplicand+2
				LDA		y_prev+3
				STA		multiplicand+3
				LDA		#$9a
				STA		multiplier
				LDA		#$99
				STA		multiplier+1
				LDA		#$d9
				STA		multiplier+2
				LDA		#$00
				STA		multiplier+3
				JSR		multiply
				LDA		product+3
				STA		y
				LDA		product+4
				STA		y+1
				LDA		product+5
				STA		y+2
				LDA		product+6
				STA		y+3

				LDA		x_prev				;y = y - x_prev * 0,04
				STA		multiplicand
				LDA		x_prev+1
				STA		multiplicand+1
				LDA		x_prev+2
				STA		multiplicand+2
				LDA		x_prev+3
				STA		multiplicand+3
				LDA		#$70
				STA		multiplier
				LDA		#$3d
				STA		multiplier+1
				LDA		#$0a
				STA		multiplier+2
				LDA		#$00
				STA		multiplier+3
				JSR		multiply
				LDA		y
				SEC
				SBC		product+3
				STA		y
				LDA		y+1
				SBC		product+4
				STA		y+1
				LDA		y+2
				SBC		product+5
				STA		y+2
				LDA		y+3
				SBC		product+6
				STA		y+3
				LDA		y				;y = y + 1,6
				CLC
				ADC		#$9a
				STA		y
				LDA		y+1
				ADC		#$99
				STA		y+1
				LDA		y+2
				ADC		#$99
				STA		y+2
				LDA		y+3
				ADC		#$01
				STA		y+3
f2_end:			JMP		mainloop

f3:				LDA		x_prev			;x = x_prev * 0,2
				STA		multiplicand
				LDA		x_prev+1
				STA		multiplicand+1
				LDA		x_prev+2
				STA		multiplicand+2
				LDA		x_prev+3
				STA		multiplicand+3
				LDA		#$33
				STA		multiplier
				LDA		#$33
				STA		multiplier+1
				LDA		#$33
				STA		multiplier+2
				LDA		#$00
				STA		multiplier+3
				JSR		multiply
				LDA		product+3
				STA		x
				LDA		product+4
				STA		x+1
				LDA		product+5
				STA		x+2
				LDA		product+6
				STA		x+3

				LDA		y_prev			;x = x - y_prev * 0,26
				STA		multiplicand
				LDA		y_prev+1
				STA		multiplicand+1
				LDA		y_prev+2
				STA		multiplicand+2
				LDA		y_prev+3
				STA		multiplicand+3
				LDA		#$5c
				STA		multiplier
				LDA		#$8f
				STA		multiplier+1
				LDA		#$42
				STA		multiplier+2
				LDA		#$00
				STA		multiplier+3
				JSR		multiply
				LDA		x
				SEC
				SBC		product+3
				STA		x
				LDA		x+1
				SBC		product+4
				STA		x+1
				LDA		x+2
				SBC		product+5
				STA		x+2
				LDA		x+3
				SBC		product+6
				STA		x+3

				LDA		x_prev			;y = x_prev * 0,23
				STA		multiplicand
				LDA		x_prev+1
				STA		multiplicand+1
				LDA		x_prev+2
				STA		multiplicand+2
				LDA		x_prev+3
				STA		multiplicand+3
				LDA		#$47
				STA		multiplier
				LDA		#$e1
				STA		multiplier+1
				LDA		#$3a
				STA		multiplier+2
				LDA		#$00
				STA		multiplier+3
				JSR		multiply
				LDA		product+3
				STA		y
				LDA		product+4
				STA		y+1
				LDA		product+5
				STA		y+2
				LDA		product+6
				STA		y+3

				LDA		y_prev			;y = y + y_prev * 0,22
				STA		multiplicand
				LDA		y_prev+1
				STA		multiplicand+1
				LDA		y_prev+2
				STA		multiplicand+2
				LDA		y_prev+3
				STA		multiplicand+3
				LDA		#$eb
				STA		multiplier
				LDA		#$51
				STA		multiplier+1
				LDA		#$38
				STA		multiplier+2
				LDA		#$00
				STA		multiplier+3
				JSR		multiply
				LDA		y
				CLC
				ADC		product+3
				STA		y
				LDA		y+1
				ADC		product+4
				STA		y+1
				LDA		y+2
				ADC		product+5
				STA		y+2
				LDA		y+3
				ADC		product+6
				STA		y+3
				LDA		y				;y = y + 1,6
				CLC
				ADC		#$9a
				STA		y
				LDA		y+1
				ADC		#$99
				STA		y+1
				LDA		y+2
				ADC		#$99
				STA		y+2
				LDA		y+3
				ADC		#$01
				STA		y+3
f3_end:			JMP		mainloop

f4:				LDA		y_prev			;x = y_prev * 0,28
				STA		multiplicand
				LDA		y_prev+1
				STA		multiplicand+1
				LDA		y_prev+2
				STA		multiplicand+2
				LDA		y_prev+3
				STA		multiplicand+3
				LDA		#$14
				STA		multiplier
				LDA		#$ae
				STA		multiplier+1
				LDA		#$47
				STA		multiplier+2
				LDA		#$00
				STA		multiplier+3
				JSR		multiply
				LDA		product+3
				STA		x
				LDA		product+4
				STA		x+1
				LDA		product+5
				STA		x+2
				LDA		product+6
				STA		x+3

				LDA		x_prev			;x = x - x_prev * 0,15
				STA		multiplicand
				LDA		x_prev+1
				STA		multiplicand+1
				LDA		x_prev+2
				STA		multiplicand+2
				LDA		x_prev+3
				STA		multiplicand+3
				LDA		#$66
				STA		multiplier
				LDA		#$66
				STA		multiplier+1
				LDA		#$26
				STA		multiplier+2
				LDA		#$00
				STA		multiplier+3
				JSR		multiply
				LDA		x
				SEC
				SBC		product+3
				STA		x
				LDA		x+1
				SBC		product+4
				STA		x+1
				LDA		x+2
				SBC		product+5
				STA		x+2
				LDA		x+3
				SBC		product+6
				STA		x+3

				LDA		x_prev			;y = x_prev * 0,26
				STA		multiplicand
				LDA		x_prev+1
				STA		multiplicand+1
				LDA		x_prev+2
				STA		multiplicand+2
				LDA		x_prev+3
				STA		multiplicand+3
				LDA		#$5c
				STA		multiplier
				LDA		#$8f
				STA		multiplier+1
				LDA		#$42
				STA		multiplier+2
				LDA		#$00
				STA		multiplier+3
				JSR		multiply
				LDA		product+3
				STA		y
				LDA		product+4
				STA		y+1
				LDA		product+5
				STA		y+2
				LDA		product+6
				STA		y+3

				LDA		y_prev			;y = y + y_prev * 0,24
				STA		multiplicand
				LDA		y_prev+1
				STA		multiplicand+1
				LDA		y_prev+2
				STA		multiplicand+2
				LDA		y_prev+3
				STA		multiplicand+3
				LDA		#$a4
				STA		multiplier
				LDA		#$70
				STA		multiplier+1
				LDA		#$3d
				STA		multiplier+2
				LDA		#$00
				STA		multiplier+3
				JSR		multiply
				LDA		y
				CLC
				ADC		product+3
				STA		y
				LDA		y+1
				ADC		product+4
				STA		y+1
				LDA		y+2
				ADC		product+5
				STA		y+2
				LDA		y+3
				ADC		product+6
				STA		y+3
				LDA		y				;y = y + 0,44
				CLC
				ADC		#$d7
				STA		y
				LDA		y+1
				ADC		#$a3
				STA		y+1
				LDA		y+2
				ADC		#$70
				STA		y+2
				LDA		y+3
				ADC		#$00
				STA		y+3
f4_end:			JMP		mainloop

multiply:		LDX		#$00			;X-rekisteri kertoo tuloksen etumerkin
				LDA		multiplicand+3
				BPL		mult_skip1		;Tarkistetaan tekijöiden etumerkit
				EOR		#$ff			;Mikäli tekijä on negatiivinen niin se muutetaan positiiviseksi
				STA		multiplicand+3
				LDA		multiplicand+2
				EOR		#$ff
				STA		multiplicand+2
				LDA		multiplicand+1
				EOR		#$ff
				STA		multiplicand+1
				LDA		multiplicand
				EOR		#$ff
				CLC
				ADC		#$01
				STA		multiplicand
				INX						;Jos etumerkki on - niin lisätään X-rekisteriin 1
mult_skip1:		LDA		multiplier+3
				BPL		multiply_start
				EOR		#$ff
				STA		multiplier+3
				LDA		multiplier+2
				EOR		#$ff
				STA		multiplier+2
				LDA		multiplier+1
				EOR		#$ff
				STA		multiplier+1
				LDA		multiplier
				EOR		#$ff
				CLC
				ADC		#$01
				STA		multiplier
				INX
multiply_start:	LDA		#$00				;Tyhjennetään tulon ylätavut
				STA		product+4
				STA		product+5
				STA		product+6
				STA		product+7
				LDY		#$20				;Tekijät on 32-bittisiä joten laitetaan laskuriin 32
mult_shift:		LSR		multiplier+3		;Shiftataan kertojaa oikealle ja jos viimeinen bitti
				ROR		multiplier+2		; on 0 niin ei lisätä kerrottavaa tuloon.
				ROR		multiplier+1
				ROR		multiplier
				BCC		mult_rotate
				LDA		product+4
				CLC
				ADC		multiplicand
				STA		product+4
				LDA		product+5
				ADC		multiplicand+1
				STA		product+5
				LDA		product+6
				ADC		multiplicand+2
				STA		product+6
				LDA		product+7
				ADC		multiplicand+3
mult_rotate:	ROR						;Pyöritetään akkua oikealle. Akussa on tulon ylin tavu
				STA		product+7		;Tallennetaan akku ja pyöritetään tuloa oikealle
				ROR		product+6
				ROR		product+5
				ROR		product+4
				ROR		product+3
				ROR		product+2
				ROR		product+1
				ROR		product
				DEY						;Vähennetään laskuria ja poistutaan jos ollaan menty nollaan
				BNE		mult_shift
mult_end:		TXA						;Jos X on 1 niin tulon etumerkin pitää olla negatiivinen ja se muutetaan
				AND		#$01
				BEQ		mult_out		;Muuten poistutaan aliohjelmasta
				LDA		product+7
				EOR		#$ff
				STA		product+7
				LDA		product+6
				EOR		#$ff
				STA		product+6
				LDA		product+5
				EOR		#$ff
				STA		product+5
				LDA		product+4
				EOR		#$ff
				STA		product+4
				LDA		product+3
				EOR		#$ff
				STA		product+3
				LDA		product+2
				EOR		#$ff
				STA		product+2
				LDA		product+1
				EOR		#$ff
				STA		product+1
				LDA		product
				EOR		#$ff
				CLC
				ADC		#$01
				STA		product
mult_out:		RTS

plot_pixel:		LDA		y_table_l,Y		;Ladataan muistipaikka akkuun y-koordinaattien perusteella
				STA		tmp
				LDA		y_table_h,Y
				STA		tmp+1
				LDY		x_table,X		;Ladataan y-rekisteriin x-koordinaatin osoite
				LDA		(tmp),Y
				ORA		mask_table,X	;Sytytetään pikseli
				STA		(tmp),Y
				RTS

mt_template:	.byte	$80, $40, $20, $10, $08, $04, $02, $01

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta