Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Kilpailu

Ohjelmoi tekoälyllä!
Aikaa on 31.7. saakka.

Keskustelu: Koodit: Python: GIF-tiedostojen käsittely

qalle [25.03.2016 22:27:41]

#

GIF (Graphics Interchange Format) on vuosina 1987–89 kehitetty kuvatiedostomuoto, joka käyttää LZW-pakkausalgoritmia (Lempel-Ziv-Welch).

Tämä ohjelma muuntaa RGB-raakadatatiedostoja GIF-tiedostoiksi ja päinvastoin. Ohjeita saa ajamalla ohjelman ilman komentoriviparametreja. Ohjelma osaa purkaa lomitettuja GIF:ejä muttei pakata niitä. Se purkaa monta kuvaa sisältävistä tiedostoista vain ensimmäisen kuvan. Purkaminen on nopeaa mutta pakkaaminen hidasta.

RGB-raakadatatiedostoissa kukin tavu vastaa yhden pikselin yhtä RGB-komponenttia. Kolme ensimmäistä tavua ovat siis ensimmäisen pikselin punainen, vihreä ja sininen komponentti. Kuvan pikselien järjestys on ensin oikealle, sitten alas. RGB-raakadatatiedostoja voi lukea ja kirjoittaa esim. GIMP:illä (tiedostopääte .data).

gif.py

"""Purkaa ja pakkaa GIF-tiedostoja. Versio 1.42.

Tässä ohjelmassa käytetyt GIF-tiedostomuotoon liittyvät lyhenteet:
  LSD: Logical Screen Descriptor; tiedot piirtoalueesta, jolle kaikki GIF:in
     sisältämät kuvat piirretään
  GCT: Global Color Table; yksi paletti, jota voivat käyttää kaikki GIF:in
     sisältämät kuvat
  LCT: Local Color Table; GIF:in sisältämän yksittäisen kuvan oma paletti
  LZW: Lempel-Ziv-Welch, GIF:in kuvadatan pakkausalgoritmi"""

import math
import os
import struct
import sys
import time

# paletin bittisyys LZW-koodauksessa vähintään (2...8, yleensä 2);
# huom.: LZW-koodien minimipituus on yhtä suurempi
MIN_LZW_PALETTE_BITS = 2
# LZW-koodien maksimipituus pakattaessa (9...12, yleensä 12)
MAX_LZW_ENCODE_BITS = 12
# paljonko tietoa tulostetaan (0 = vain virheet, 1 = vähän, 2 = paljon)
VERBOSITY = 0

# ohjeteksti
HELP_TEXT = """\
Purkaa GIF-tiedoston RGB-raakadataksi tai pakkaa RGB-raakadatan GIF:iksi.
(RGB-raakadatan tavut: R,G,B,R,G,B,...; tiedostopääte .data GIMP:issä.)

Komentoriviparametrit purettaessa: LÄHDE KOHDE
  LÄHDE luettava GIF-tiedosto
  KOHDE kirjoitettava RGB-raakadatatiedosto

Komentoriviparametrit pakattaessa: LÄHDE LEVEYS KOHDE
  LÄHDE  luettava RGB-raakadatatiedosto
  LEVEYS luettavan kuvan leveys pikseleinä
  KOHDE  kirjoitettava GIF-tiedosto"""

# --- Purku & pakkaus -----------------------------------------------------------------------------

def read_bytes(handle, length):
  """Lue tavuja tiedostosta tai anna virheilmoitus, jos tiedosto loppuu kesken."""

  data = handle.read(length)
  if len(data) < length:
    raise Exception("EOF")
  return data

def skip_bytes(handle, length):
  """Ohita tavuja tiedostossa tai anna virheilmoitus, jos tiedosto loppuu kesken."""

  origPos = handle.tell()
  handle.seek(length, 1)
  if handle.tell() - origPos < length:
    raise Exception("EOF")

def read_subblocks(handle):
  """Lue alilohkoihin kääritty data tiedostokahvan nykyisestä sijainnista alkaen.
  handle: tiedostokahva. Palautusarvo: data ilman alilohkokäärettä."""

  # Alilohkoissa on ensin pituustavu ja sitten sen mukainen määrä varsinaisia
  # datatavuja. Viimeinen alilohko on pituudeltaan nolla.

  data = bytearray()
  subblockSize = read_bytes(handle, 1)[0] # ensimmäisen alilohkon koko

  while subblockSize:
    chunk = read_bytes(handle, subblockSize + 1)
    data.extend(chunk[:-1])  # alilohkon sisältö
    subblockSize = chunk[-1] # seuraavan alilohkon koko

  return bytes(data)

def skip_subblocks(handle):
  """Ohita alilohkoihin kääritty data tiedostokahvan nykyisestä sijainnista alkaen.
  handle: tiedostokahva."""

  # Katso myös aliohjelman read_subblocks() kommentit.

  subblockSize = read_bytes(handle, 1)[0] # ensimmäisen alilohkon koko

  while subblockSize:
    skip_bytes(handle, subblockSize)     # ohita sisältö
    subblockSize = read_bytes(handle, 1)[0] # seuraavan alilohkon koko

def format_palette(palette):
  """Muotoile paletti tulostettavaksi."""

  return ",".join(
    "".join(f"{c:02x}" for c in palette[i*3:(i+1)*3])
    for i in range(len(palette) // 3)
  )

# --- Purku ---------------------------------------------------------------------------------------

def read_image_info(handle):
  """Lue GIF-tiedoston yksittäisen kuvan perustiedot.
  handle: tiedostokahva; huom.: sijainnin pitää olla valmiiksi Image Descriptorin
  tyyppitavun (",") jälkeisessä tavussa.
  Palautusarvo: dict:
    width   : kuvan leveys pikseleinä (1...65535)
    height  : kuvan korkeus pikseleinä (1...65535)
    interlace : onko kuva lomitettu (bool)
    palAddr  : LCT:n alkuosoite (None = ei LCT:tä)
    palBits  : LCT:n bittisyys (1...8; None = ei LCT:tä)
    LZWPalBits: paletin (GCT/LCT) bittisyys LZW-koodauksessa (2...8)
    LZWAddr  : LZW-datan alkuosoite tiedostossa"""

  # lue loput Image Descriptorista
  (width, height, packedFields) = struct.unpack("<4x2HB", read_bytes(handle, 9))

  if min(width, height) == 0:
    raise Exception("IMAGE_AREA_ZERO") # kuvan ala on nolla

  # jos kuvalla on LCT, ota muistiin sen osoite ja bittisyys sekä ohita se toistaiseksi
  if packedFields >> 7:
    palAddr = handle.tell()
    palBits = (packedFields & 7) + 1
    skip_bytes(handle, 2 ** palBits * 3)
  else:
    palAddr = None
    palBits = None

  LZWPalBits = read_bytes(handle, 1)[0] # paletin bittisyys LZW-koodauksessa
  if not 2 <= LZWPalBits <= 11:
    raise Exception("INVALID_LZW_PALETTE_BITS")

  LZWAddr = handle.tell() # ota muistiin LZW-kuvadatan alkuosoite
  skip_subblocks(handle)  # ohita LZW-kuvadata

  return {
    "width":   width,
    "height":   height,
    "interlace": bool((packedFields >> 6) & 1),
    "palAddr":  palAddr,
    "palBits":  palBits,
    "LZWPalBits": LZWPalBits,
    "LZWAddr":  LZWAddr,
  }

def skip_image(handle):
  """Ohita yksittäinen kuva GIF-tiedostossa.
  handle: tiedostokahva; huom: sijainnin pitää olla valmiiksi Image Descriptorin
  tyyppitavun (",") jälkeisessä tavussa."""

  # lue loput Image Descriptorista, ota packedFields-tavu
  packedFields = read_bytes(handle, 9)[8]

  # ohita mahdollinen LCT
  if packedFields >> 7 == 1:
    palBits = (packedFields & 0b111) + 1
    paletteSize = 2 ** palBits * 3
    skip_bytes(handle, paletteSize)

  skip_bytes(handle, 1)  # ohita tavu, jossa on paletin bittisyys LZW-koodauksessa
  skip_subblocks(handle) # ohita LZW-kuvadata

def skip_extension_block(handle):
  """Ohita Extension-lohko (paitsi tulosta kommenttiteksti).
  handle: tiedostokahva; huom.: sijainnin pitää olla valmiiksi Extension Introducer
  -tavun ("!") jälkeisessä tavussa."""

  extensionLabel = read_bytes(handle, 1)[0] # lohkon alityyppi (Extension Label)

  if extensionLabel == 0x01: # Plain Text Extension
    skip_bytes(handle, 13)
    skip_subblocks(handle)
  elif extensionLabel == 0xf9: # Graphic Control Extension
    skip_bytes(handle, 6)
  elif extensionLabel == 0xfe: # Comment Extension
    text = read_subblocks(handle).decode("ascii", errors="backslashreplace")
    print(f'Kommenttiteksti: "{text}"')
  elif extensionLabel == 0xff: # Application Extension
    skip_bytes(handle, 12)
    skip_subblocks(handle)
  else:
    raise Exception("INVALID_EXTENSION_LABEL")

def read_GIF_blocks(handle):
  """Käy GIF-tiedoston lohkot läpi (poislukien Header, LSD, GCT).
  handle: tiedostokahva; huom: sijainnin pitää olla valmiiksi LSD:n tai
  mahdollisen GCT:n jälkeisessä tavussa.
  Palauta tiedoston ensimmäisen kuvan tiedot (katso read_image_info())
  tai None, jos kuvia ei ollut yhtään."""

  firstImageInfo = None # ensimmäisen kuvan tiedot

  while True:
    blockType = read_bytes(handle, 1) # lohkon tyyppi

    if blockType == b",": # kuvan tiedot (Image Descriptor)
      if firstImageInfo is None:
        firstImageInfo = read_image_info(handle) # lue ensimmäinen
      else:
        skip_image(handle) # ohita muut
    elif blockType == b"!": # Extension
      skip_extension_block(handle)
    elif blockType == b";": # Trailer
      return firstImageInfo
    else:
      raise Exception("INVALID_BLOCK_TYPE")

def read_GIF(handle):
  """Lue GIF-tiedoston perustiedot, jotka voidaan antaa muille funktioille
  koko tiedoston lukemiseksi. Huom.: jos tiedosto sisältää useamman kuvan,
  palauta vain ensimmäisen kuvan tiedot.
  handle: tiedostokahva.
  Palautusarvo: dict:
    width   : kuvan leveys pikseleinä (1...65535)
    height  : kuvan korkeus pikseleinä (1...65535)
    interlace : onko kuva lomitettu (bool)
    palAddr  : paletin (GCT/LCT) alkuosoite
    palBits  : paletin (GCT/LCT) bittisyys (1...8)
    LZWPalBits: paletin (GCT/LCT) bittisyys LZW-koodauksessa (2...8)
    LZWAddr  : kuvadatan alkuosoite tiedostossa"""

  handle.seek(0)

  # lue Header ja LSD
  (id_, version, packedFields) = struct.unpack("<3s3s4xB2x", read_bytes(handle, 13))

  if id_ != b"GIF":
    raise Exception("NOT_A_GIF_FILE") # ei GIF-tiedosto
  if version not in (b"87a", b"89a"):
    print("Varoitus: tuntematon GIF:in versio.", file=sys.stderr)

  # jos GCT on, ota muistiin osoite ja bittisyys sekä ohita
  if packedFields >> 7:
    palAddr = handle.tell()
    palBits = (packedFields & 7) + 1
    skip_bytes(handle, 2 ** palBits * 3)
  else:
    palAddr = None
    palBits = None

  imageInfo = read_GIF_blocks(handle) # tiedoston ensimmäisen kuvan tiedot

  if imageInfo is None:
    raise Exception("NO_IMAGES_IN_FILE") # tiedostossa ei ole kuvia

  if imageInfo["palAddr"] is not None:
    # kuvalla on LCT; käytä sitä GCT:n sijasta
    palAddr = imageInfo["palAddr"]
    palBits = imageInfo["palBits"]
  elif palAddr is None:
    raise Exception("NO_PALETTE") # ei LCT:tä eikä GCT:tä

  return {
    "width":   imageInfo["width"],
    "height":   imageInfo["height"],
    "interlace": imageInfo["interlace"],
    "palAddr":  palAddr,
    "palBits":  palBits,
    "LZWPalBits": imageInfo["LZWPalBits"],
    "LZWAddr":  imageInfo["LZWAddr"],
  }

def decode_LZW_data(LZWData, palBits):
  """Pura LZW-kuvadata.
  LZWData: tavujono, palBits: paletin bittisyys LZW-koodauksessa (2...8).
  Generoi indeksoitu kuvadata tavujonoina (1 tavu/pikseli)."""

  # Purettava data koostuu koodeista:
  # - pituus:
  #  - vaihtelee
  #  - vähintään palBits+1 (3...9) bittiä
  #  - enintään 12 bittiä
  # - bittijärjestys: esimerkki tavujen muuntamisesta koodeiksi:
  #  datan ensimmäiset tavut: ABCDEFGH, IJKLMNOP, QRSTUVWX
  #  -> 6-bittiset koodit:  CDEFGH, MNOPAB, WXIJKL, QRSTUV
  #  EI siis esim. seuraavasti:
  #   - CDEFGH, ABMNOP, IJKLWX, QRSTUV (väärin!)
  #   - ABCDEF, GHIJKL, MNOPQR, STUVWX (väärin!)
  #   - ABCDEF, IJKLGH, QRMNOP, STUVWX (väärin!)
  # - ensimmäisenä alustuskoodi
  # - viimeisenä loppukoodi

  # Purkuohjelman sisäinen tila:
  # - seuraavan koodin pituus purettavassa datassa:
  #  - vähintään palBits+1 (3...9) bittiä
  #  - enintään 12 bittiä
  # - sanakirja:
  #  - kukin sana: tavujono
  #  - alustetun sanakirjan sanat:
  #   - ensimmäiset 4/8/16/32/64/128/256 (riippuen palBits:in arvosta):
  #    yksi pikseli kutakin väriä (indeksiä)
  #   - alustuskoodi (arvolla ei väliä)
  #   - loppukoodi  (arvolla ei väliä)
  #  - loput sanat: usean pikselin yhdistelmät
  #  - yhteensä enintään 4096 (2**12) sanaa

  if VERBOSITY >= 2:
    print("LZW-purkuloki (tavuosoite, bittiosoite, koodin pituus, sanakirjan koko, koodi):")

  # vakiot
  clearCode   = 2 ** palBits   # koodi, jolla alustetaan LZW-sanakirja
  endCode    = 2 ** palBits + 1 # koodi, jolla data loppuu
  initialDictLen = 2 ** palBits + 2 # alustetun sanakirjan koko
  minCodeLen   = palBits + 1    # koodien minimipituus (3...9 bittiä)

  # muuttujat
  bytePos  = 0      # tavuja luettu kuvadatasta
  bitPos  = 0      # bittejä luettu seuraavasta tavusta (0...7)
  codeLen  = minCodeLen # koodien nykyinen pituus bitteinä
  prevEntry = None    # edellinen sanakirjan sana
  # sanakirja; indeksi = koodi,
  # arvo = sana: (koodiviittaus joka muodostaa alun, lopputavu);
  # huom.: alustus- ja loppukoodin arvoilla ei ole väliä
  LZWDict = [(-1, i) for i in range(initialDictLen)]

  # tilastoja varten
  maxCodeLen = minCodeLen
  codeCount = 0
  clearCodeCount = 0
  pixelCount = 0
  uniqueColors = set()

  while True:
    if bitPos + codeLen > (len(LZWData) - bytePos) * 8:
      raise Exception("EOF") # kuvadata loppui kesken

    # lue koodi jäljellä olevan datan alusta
    code = LZWData[bytePos]
    if codeLen > 8 - bitPos:
      code |= LZWData[bytePos+1] << 8
      if codeLen > 16 - bitPos:
        code |= LZWData[bytePos+2] << 16
    code >>= bitPos
    code &= (1 << codeLen) - 1

    if VERBOSITY >= 2:
      print(",".join(str(n) for n in (bytePos, bitPos, codeLen, len(LZWDict), code)))
    codeCount += 1

    # siirry datassa eteenpäin
    bytePos += (bitPos + codeLen) // 8
    bitPos = (bitPos + codeLen) % 8

    if code == clearCode:
      # sanakirjan alustus
      LZWDict = LZWDict[:initialDictLen]
      codeLen = minCodeLen
      prevCode = None
      clearCodeCount += 1
    elif code == endCode:
      # datan loppu
      break
    else:
      # sanakirjan sana
      if prevCode is not None:
        # lisää sanakirjaan sana, joka koostuu edellisestä sanasta ja
        # koodin mukaisen sanan ensimmäisestä tavusta
        if code < len(LZWDict):
          suffixCode = code
        elif code == len(LZWDict):
          suffixCode = prevCode
        else:
          raise Exception("INVALID_LZW_CODE")
        # hae koodin mukaisen sanan ensimmäinen tavu
        while suffixCode != -1:
          (suffixCode, suffixByte) = LZWDict[suffixCode]
        LZWDict.append((prevCode, suffixByte))
        prevCode = None
      if code < len(LZWDict) < 2 ** 12:
        # nykyinen sana muistiin
        prevCode = code
      if len(LZWDict) == 2 ** codeLen and codeLen < 12:
        # lisää koodien pituutta
        codeLen += 1
        maxCodeLen = max(maxCodeLen, codeLen)
      # muunna sana tavujonoksi ja generoi se
      entry = bytearray()
      while code != -1:
        (code, byte) = LZWDict[code]
        entry.append(byte)
        uniqueColors.add(byte)
      yield entry[::-1]
      pixelCount += len(entry)

  if VERBOSITY >= 1:
    sizeBits = bytePos * 8 + bitPos
    print("LZW-kuvadata purettu:")
    print(f" bittejä       : {sizeBits}")
    print(f" koodeja       : {codeCount}")
    print(f" alustuskoodeja    : {clearCodeCount}")
    print(f" pikseleitä      : {pixelCount}")
    print(f" paletin koodaus   : {palBits}-bittinen")
    print(f" eri paletti-indeksejä: {len(uniqueColors)}")
    print(f" bittiä/koodi     : {sizeBits/codeCount:.2f}")
    print(f" bittiä/pikseli    : {sizeBits/pixelCount:.2f}")
    print(f" pikseliä/koodi    : {pixelCount/codeCount:.2f}")
    print(f" koodien minimipituus : {minCodeLen} bittiä")
    print(f" koodien maksimipituus: {maxCodeLen} bittiä")

def deinterlace_image(imageData, width):
  """Poista kuvadatasta lomitus vaihtamalla pikselirivien järjestys.
  imageData: indeksoitu kuvadata (tavujono, 1 tavu/pikseli), width: kuvan leveys pikseleinä.
  Palautusarvo: indeksoitu kuvadata (tavujono, 1 tavu/pikseli).

  Lomitetun kuvadatan rakenne:
    osa A: joka 8. rivi alkaen rivistä 0 (0, 8, 16, ...)
    osa B: joka 8. rivi alkaen rivistä 4 (4, 12, 20, ...)
    osa C: joka 4. rivi alkaen rivistä 2 (2, 6, 10, ...)
    osa D: joka 2. rivi alkaen rivistä 1 (1, 3, 5, ...)
  Lomittamattomat rivit tulevat siis 8 rivin jaksoissa seuraavista osista:
    A, D, C, D, B, D, C, D, ..."""

  height = len(imageData) // width

  # miltä riveiltä lomitetun datan osat B, C ja D alkavat
  partBStart = (height + 7) // 8 # = rivejä osassa A
  partCStart = (height + 3) // 4 # = rivejä osissa A ja B
  partDStart = (height + 1) // 2 # = rivejä osissa A, B ja C

  # luo uusi kuvadata, jossa pikselirivien järjestys on vaihdettu;
  # sy = lähderivi, dy = kohderivi
  deinterlacedData = bytearray()
  for dy in range(height):
    if dy % 8 == 0:
      sy = dy // 8
    elif dy % 8 == 4:
      sy = partBStart + dy // 8
    elif dy % 4 == 2:
      sy = partCStart + dy // 4
    else:
      sy = partDStart + dy // 2
    deinterlacedData.extend(imageData[sy*width:(sy+1)*width])

  return bytes(deinterlacedData)

def GIF_to_raw_image(GIFHandle, rawHandle):
  """Muunna GIF-tiedosto raakadatakuvaksi (tavut: R,G,B,R,G,B,...).
  Rajoitukset: katso read_GIF():in kuvaus.
  GIFHandle: luettava tiedostokahva, rawHandle: kirjoitettava tiedostokahva"""

  info = read_GIF(GIFHandle) # lue perustiedot

  # lue paletti (GCT tai LCT; tavuja muodossa RGBRGB...)
  GIFHandle.seek(info["palAddr"])
  palette = read_bytes(GIFHandle, 2 ** info["palBits"] * 3)

  if VERBOSITY >= 1:
    uniqueColorCount = len(set(
      palette[i*3:(i+1)*3] for i in range(len(palette) // 3)
    ))
    print(f"Puretaan {os.path.basename(GIFHandle.name)}:")
    print(f" leveys       : {info['width']}")
    print(f" korkeus       : {info['height']}")
    print(f" lomitettu      : {['ei','kyllä'][info['interlace']]}")
    print(f" paletti       : {info['palBits']}-bittinen")
    print(f" eri värejä paletissa: {uniqueColorCount}")
    if VERBOSITY >= 2:
      print("Paletti:", format_palette(palette))

  # lue LZW-kuvadata
  GIFHandle.seek(info["LZWAddr"])
  imageData = read_subblocks(GIFHandle)

  # pura LZW-kuvadata muotoon 1 tavu/pikseli
  imageData = b"".join(decode_LZW_data(imageData, info["LZWPalBits"]))

  if info["palBits"] < 8 and max(imageData) >= 2 ** info["palBits"]:
    # kuvadata sisältää liian suuren indeksin
    raise Exception("INVALID_INDEX_IN_IMAGE_DATA")

  if info["interlace"]:
    imageData = deinterlace_image(imageData, info["width"]) # pura lomitus

  # kirjoita raakadatakuvatiedosto
  rawHandle.seek(0)
  for pixel in imageData:
    rawHandle.write(palette[pixel*3:(pixel+1)*3])

# --- Pakkaus -------------------------------------------------------------------------------------

def get_palette_from_raw_image(handle):
  """Luo paletti raakadatakuvalle (tavut: R,G,B,R,G,B,...; enintään 256 väriä).
  handle: tiedostokahva.
  Palauta paletti (tavut: RGBRGB...)"""

  pixelCount = handle.seek(0, 2) // 3 # pikselien määrä tiedostokoosta

  palette = set()
  handle.seek(0)

  for pos in range(pixelCount):
    color = handle.read(3)
    if color not in palette:
      if len(palette) == 256:
        raise Exception("TOO_MANY_COLORS")
      palette.add(color)

  return b"".join(sorted(palette))

def raw_image_to_indexed(handle, palette):
  """Sovita raakadatakuva (tavut: R,G,B,R,G,B,...; enintään 256 väriä) palettiin.
  handle: tiedostokahva, palette: paletti (tavut: RGBRGB...)
  Palauta indeksoitu kuvadata (1 tavu/pikseli)."""

  # RGB -> indeksi
  RGBToIndex = dict((palette[i*3:(i+1)*3], i) for i in range(len(palette) // 3))

  pixelCount = handle.seek(0, 2) // 3 # pikselien määrä tiedostokoosta
  handle.seek(0)
  imageData = bytearray()

  for pos in range(pixelCount):
    imageData.append(RGBToIndex[handle.read(3)])

  return imageData

def get_palette_bits(colorCount):
  """Laske, montako bittiä värien koodaamiseen tarvitaan.
  colorCount: värien määrä (1...256).
  Palautusarvo: bittien määrä (1...8)."""

  # 2-kantainen logaritmi pyöristettynä ylöspäin, kuitenkin vähintään 1
  return max(math.ceil(math.log2(colorCount)), 1)

def encode_LZW_data(palette, imageData):
  """Pakkaa kuvadata LZW:ksi. Parametrit:
    palette: paletti (tavut: RGBRGB...)
    imageData: indeksoitu kuvadata (1 tavu/pikseli)
  Generoi pakattu kuvadata tavuina."""

  # katso kommentit decode_LZW_data():ssa

  if VERBOSITY >= 2:
    print("LZW-pakkausloki (pikseliosoite, koodin pituus, sanakirjan koko, koodi):")

  # vakiot
  # paletin bittisyys LZW-koodauksessa (2...8; GIF ei tue 1:ä)
  palBits = max(get_palette_bits(len(palette) // 3), MIN_LZW_PALETTE_BITS)
  palSize = clearCode = 2 ** palBits   # paletin koko ja LZW-alustuskoodi
  endCode       = 2 ** palBits + 1 # LZW-loppukoodi
  minCodeLen     = palBits + 1    # LZW-koodien minimipituus (3...9 bittiä)

  # muuttujat
  inputPos = 0     # sijainti luettavassa kuvadatassa
  codeLen = minCodeLen # LZW-koodien pituus
  LZWByte = 0      # seuraavaksi kirjoitettava tavu
  LZWBitPos = 0     # LZWByte:n koko bitteinä
  # sanakirja: {sana: koodi, ...}; huom.: ei sisällä alustus- ja loppukoodeja,
  # joten koko on oikeasti kahta suurempi
  LZWDict = dict((bytes((i,)), i) for i in range(palSize))

  # tilastoja varten
  maxCodeLen = minCodeLen
  codeCount = 0
  clearCodeCount = 0
  outputByteCount = 0

  # kirjoita alustuskoodi
  LZWByte = clearCode
  LZWBitPos = codeLen
  while LZWBitPos >= 8:
    yield LZWByte & 0xff
    outputByteCount += 1
    LZWByte >>= 8
    LZWBitPos -= 8
  clearCodeCount += 1

  while inputPos < len(imageData):
    # miten pitkä on pisin sanakirjan sana, jolla jäljelläoleva kuvadata alkaa?
    for length in range(1, len(imageData) - inputPos + 1):
      if bytes(imageData[inputPos:inputPos+length]) in LZWDict:
        prefixLen = length
      else:
        break
    # hae kyseistä sanaa vastaava koodi
    code = LZWDict[bytes(imageData[inputPos:inputPos+prefixLen])]

    if VERBOSITY >= 2:
      print(",".join(str(n) for n in (inputPos, codeLen, len(LZWDict) + 2, code)))

    # generoi koodi tavuina
    LZWByte |= code << LZWBitPos
    LZWBitPos += codeLen
    while LZWBitPos >= 8:
      yield LZWByte & 0xff
      outputByteCount += 1
      LZWByte >>= 8
      LZWBitPos -= 8

    if inputPos + prefixLen < len(imageData):
      # ei olla viimeisissä koodattavissa pikseleissä; lisää sana sanakirjaan
      if len(LZWDict) + 2 < 2 ** MAX_LZW_ENCODE_BITS - 1:
        # sanakirjassa on tilaa; lisää koodatut pikselit plus seuraava pikseli
        LZWDict[bytes(imageData[inputPos:inputPos+prefixLen+1])] = len(LZWDict) + 2
        if len(LZWDict) + 2 == 2 ** codeLen + 1:
          # nykyisellä koodinpituudella ei mahdu lisää koodeja; kasvata sitä
          codeLen += 1
          maxCodeLen = max(maxCodeLen, codeLen)
      else:
        # sanakirjassa on tilaa enää alustuskoodille
        # generoi alustuskoodi tavuina
        LZWByte |= clearCode << LZWBitPos
        LZWBitPos += codeLen
        while LZWBitPos >= 8:
          yield LZWByte & 0xff
          outputByteCount += 1
          LZWByte >>= 8
          LZWBitPos -= 8
        clearCodeCount += 1
        # alusta sanakirja ja koodien pituus
        LZWDict = dict((bytes((i,)), i) for i in range(palSize))
        codeLen = minCodeLen

    inputPos += prefixLen # siirry juuri koodatun kuvadatan osan yli
    codeCount += 1

  # kirjoita loppukoodi
  LZWByte |= endCode << LZWBitPos
  LZWBitPos += codeLen
  while LZWBitPos > 0:
    yield LZWByte & 0xff
    outputByteCount += 1
    LZWByte >>= 8
    LZWBitPos -= 8

  if VERBOSITY >= 1:
    pixelCount = len(imageData)
    sizeBits = outputByteCount * 8 + LZWBitPos # LZWBitPos on -7...0
    print("LZW-kuvadata pakattu:")
    print(f" pikseleitä      : {pixelCount}")
    print(f" paletin koodaus   : {palBits}-bittinen")
    print(f" bittejä       : {sizeBits}")
    print(f" koodeja       : {codeCount}")
    print(f" alustuskoodeja    : {clearCodeCount}")
    print(f" bittiä/koodi     : {sizeBits/codeCount:.2f}")
    print(f" bittiä/pikseli    : {sizeBits/pixelCount:.2f}")
    print(f" pikseliä/koodi    : {pixelCount/codeCount:.2f}")
    print(f" koodien minimipituus : {minCodeLen} bittiä")
    print(f" koodien maksimipituus: {maxCodeLen} bittiä")

def write_GIF(width, height, palette, LZWData, handle):
  """Kirjoita GIF-tiedosto (GIF87a, GCT, yksi kuva). Parametrit:
    width: leveys pikseleinä
    height: korkeus pikseleinä
    palette: paletti (tavut: RGBRGB...)
    LZWData: LZW-pakattu kuvadata ilman alilohkokäärettä (tavujono)
    handle: tiedostokahva"""

  palBits = get_palette_bits(len(palette) // 3) # paletin bittisyys
  if VERBOSITY >= 1:
    print(f"Kirjoitetaan paletti {palBits}-bittisenä.")

  # täytä paletti mustalla bittien sallimaan maksimiin saakka
  palette = palette + (2 ** palBits * 3 - len(palette)) * b"\x00"

  handle.seek(0)

  # Header ja LSD (käytä GCT:tä)
  packedFields = 0x80 | (palBits - 1)
  handle.write(struct.pack("<6s2H3B", b"GIF87a", width, height, packedFields, 0, 0))

  handle.write(palette) # GCT

  # Image Descriptor (ei LCT:tä)
  imgDesc = struct.pack("<B4HB", ord(b","), 0, 0, width, height, 0x00)
  handle.write(imgDesc)

  # paletin bittisyys LZW-koodauksessa (2...8; GIF ei tue 1:ä)
  handle.write(bytes((max(palBits, MIN_LZW_PALETTE_BITS),)))

  # kirjoita LZW-kuvadata alilohkoihin (enintään 255 datatavua kuhunkin)
  LZWPos = 0
  while LZWPos < len(LZWData):
    subblockSize = min(255, len(LZWData) - LZWPos)
    handle.write(
      bytes((subblockSize,)) + LZWData[LZWPos:LZWPos+subblockSize]
    )
    LZWPos += subblockSize

  # tyhjä alilohko (nollatavu) ja Trailer (";")
  handle.write(b"\x00;")

def raw_image_to_GIF(rawHandle, width, GIFHandle):
  """Muunna raakadatakuva (tavut: R,G,B,R,G,B,...; enintään 256 väriä)
  GIF-tiedostoksi. Parametrit:
    rawHandle: luettava tiedostokahva
    width: kuvan leveys pikseleinä
    GIFHandle: kirjoitettavan tiedoston kahva"""

  # korkeus ja jakojäännös tiedostokoosta ja leveydestä
  (height, remainder) = divmod(rawHandle.seek(0, 2), width * 3)

  if remainder:
    sys.exit("Lähdetiedoston koko ei ole jaollinen (leveys * 3):lla.")
  if height == 0:
    sys.exit("Lähdetiedosto on tyhjä.")
  if height > 65535:
    sys.exit("Kohdetiedostosta tulisi liian korkea.")

  palette = get_palette_from_raw_image(rawHandle) # hae paletti

  if VERBOSITY >= 1:
    print(f"Pakataan {os.path.basename(rawHandle.name)}:")
    print(f" leveys : {width}")
    print(f" korkeus: {height}")
    print(f" värejä : {len(palette)//3}")
    if VERBOSITY >= 2:
      print("Paletti:", format_palette(palette))

  imageData = raw_image_to_indexed(rawHandle, palette) # indeksoi kuvadata
  LZWData = bytes(encode_LZW_data(palette, imageData)) # pakkaa kuvadata

  # kirjoita GIF-tiedosto
  write_GIF(width, height, palette, LZWData, GIFHandle)

# -------------------------------------------------------------------------------------------------

if __name__ == "__main__":
  # aloita ajanotto
  startTime = time.time()

  # lue komentoriviparametrit ja päättele niiden määrästä, mitä tehdään
  if len(sys.argv) == 3:
    decode = True
    (source, target) = sys.argv[1:]
  elif len(sys.argv) == 4:
    decode = False
    (source, width, target) = sys.argv[1:]
    try:
      width = int(width, 10)
      if not 1 <= width <= 65535:
        raise ValueError
    except ValueError:
      sys.exit("Kuvan leveyden pitää olla väliltä 1...65535.")
  else:
    exit(HELP_TEXT)

  if not os.path.isfile(source):
    sys.exit("Lähdetiedostoa ei löydy.")
  if os.path.exists(target):
    sys.exit("Kohdetiedosto on jo olemassa.")

  # avaa tiedostot ja pura tai pakkaa
  try:
    with open(source, "rb") as sourceHnd, open(target, "wb") as targetHnd:
      if decode:
        GIF_to_raw_image(sourceHnd, targetHnd)
      else:
        raw_image_to_GIF(sourceHnd, width, targetHnd)
  except OSError:
    exit("Virhe luettaessa tai kirjoitettaessa tiedostoja.")

  if VERBOSITY >= 1:
    print(f"Aikaa kului {time.time()-startTime:.1f} s.")
    print()

Linkkejä

qalle [28.05.2016 00:47:24]

#

Uusi versio.

qalle [25.07.2016 05:53:55]

#

Uusi versio.

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta