Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: VB.NET: Fault Noise -algoritmi

Sivun loppuun

peki [17.04.2004 19:10:42]

#

Fault noise on hyvä, mutta hidas tapa luoda kaunista kohinaa.
Algoritmi toimii näin:
1) Vedetään alueen läpi viiva.
2) Kelataan jokainen pikseli ja trkistetaan kummalla "puolella" viivaa se on.
3) Riippuen puolesta, joko tummennetaan tai vaalennetaan sitä.
4) Toistetaan tätä monta kertaa. (tässä koodivinkissä 500)

Älkää pelästykö jos ohjelma ei tee mitään. Laskemisessa kestää todennäköisesti useita minuutteja. Itselläni meni aikaa 1 minuutti 31 sekunttia(1.8 ghz).
Tulos on odottamisen arvoinen, ainakin omasta mielestäni

Public Class frmNoise2
  Inherits System.Windows.Forms.Form

  Dim b As Bitmap

#Region " Windows Form Designer generated code "

  Public Sub New()
    MyBase.New()

    'This call is required by the Windows Form Designer.
    InitializeComponent()

    'Add any initialization after the InitializeComponent() call

  End Sub

  'Form overrides dispose to clean up the component list.
  Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
    If disposing Then
      If Not (components Is Nothing) Then
        components.Dispose()
      End If
    End If
    MyBase.Dispose(disposing)
  End Sub

  'Required by the Windows Form Designer
  Private components As System.ComponentModel.IContainer

  'NOTE: The following procedure is required by the Windows Form Designer
  'It can be modified using the Windows Form Designer.
  'Do not modify it using the code editor.
  Friend WithEvents picSurface As System.Windows.Forms.PictureBox
  <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent()
    Me.picSurface = New System.Windows.Forms.PictureBox
    Me.SuspendLayout()
    '
    'picSurface
    '
    Me.picSurface.Location = New System.Drawing.Point(0, 0)
    Me.picSurface.Name = "picSurface"
    Me.picSurface.Size = New System.Drawing.Size(384, 344)
    Me.picSurface.TabIndex = 0
    Me.picSurface.TabStop = False
    '
    'frmNoise2
    '
    Me.AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size(5, 13)
    Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(384, 342)
    Me.Controls.Add(Me.picSurface)
    Me.Name = "frmNoise2"
    Me.Text = "Noise2"
    Me.ResumeLayout(False)

  End Sub

#End Region

  Private Sub frmNoise2_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    Dim i As Integer
    Dim x, y As Integer
    Dim bi As New Bitmap(picSurface.Width, picSurface.Height)
    Dim g As Graphics
    Randomize()
    g = Graphics.FromImage(bi)
    g.Clear(Color.FromArgb(0, 0, 125))
    g.Dispose()
    Dim d As Double = Math.Sqrt(200 * 200 + 200 * 200)
    For i = 1 To 500
      ' arvotaan suora, joka puolittaa alueen
      Dim v As Double = Rnd() * 2 * Math.PI
      Dim a As Double = Math.Sin(v)
      Dim b As Double = Math.Cos(v)
      ' c:stä saadaan arvottu numero -d/2 ja d/2 väliltä
      Dim c As Double = Rnd() * d - d / 2
      For x = 1 To 200
        For y = 1 To 200
          ' tarkistetaan, kummalla puolella viivaa piste on
          If (a * x + b * y - c > 0) Then
            ' kirkastetaan
            Dim clr As Integer
            clr = bi.GetPixel(x, y).B
            clr += 3
            If clr > 255 Then clr = 255
            bi.SetPixel(x, y, Color.FromArgb(0, 0, clr))
          Else
            ' tummennetaan
            Dim clr As Integer
            clr = bi.GetPixel(x, y).B
            clr -= 3
            If clr < 0 Then clr = 0
            bi.SetPixel(x, y, Color.FromArgb(0, 0, clr))
          End If
        Next
      Next
    Next
    picSurface.BackgroundImage = bi
  End Sub
End Class

peki [18.04.2004 20:46:10]

#

Koodista on poistettu paha bugi.

sooda [19.04.2004 11:19:08]

#

Binäärii?

sooda [19.04.2004 17:56:23]

#

Upee! http://koti.mbnet.fi/koodaaja/jotaki/Noise2.exe

hunajavohveli [20.04.2004 16:11:18]

#

Visual Basic 5 ei oikein tunnista tuota Class-sanaa. Pitäisikö sen tunnistaa?

peki [20.04.2004 16:14:03]

#

Ei. Tämä on VB.NET:lle. Luokat ja periytyminen ovat yksi VB.NET:n uusista ominaisuuksista, joita muut vb:t eivät tue.

tuomas [04.05.2004 16:10:06]

#

tuo osoite http://koti.mbnet.fi/koodaaja/jotaki/Noise2.exe ei toimi.

sooda [10.05.2004 10:16:13]

#

Toimiipas.

moptim [03.06.2007 21:09:51]

#

Eipäs toimi

Grez [19.03.2021 16:02:56]

#

peki kirjoitti:

Älkää pelästykö jos ohjelma ei tee mitään. Laskemisessa kestää todennäköisesti useita minuutteja. Itselläni meni aikaa 1 minuutti 31 sekunttia(1.8 ghz)

17 vuotta myöhemmin meni 7 sekuntia (3,6 GHz). Huomaa hyvin, että pelkät gigahertsit ei ratkaise.

Sinänsä koodin saa myös noin 60 kertaa nopeammaksi (120ms) laskemalla tuloksen ensin taulukkoon ja vasta sitten työntämällä grafiikkaobjektiin.

Alla em. tavalla optimoitu frmNoise2_Load

Private Sub frmNoise2_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
  Dim i As Integer
  Dim x, y As Integer
  Dim bi As New Bitmap(picSurface.Width, picSurface.Height)
  Randomize()
  Dim d As Double = Math.Sqrt(200 * 200 + 200 * 200)
  Dim p(200, 200) As Short
  For x = 1 To 200
    For y = 1 To 200
      p(x, y) = 125
    Next
  Next

  For i = 1 To 500
    ' arvotaan suora, joka puolittaa alueen
    Dim v As Double = Rnd() * 2 * Math.PI
    Dim a As Double = Math.Sin(v)
    Dim b As Double = Math.Cos(v)
    ' c:stä saadaan arvottu numero -d/2 ja d/2 väliltä
    Dim c As Double = Rnd() * d - d / 2

    For x = 1 To 200
      For y = 1 To 200
        ' tarkistetaan, kummalla puolella viivaa piste on
        Dim clr = p(x, y)
        If (a * x + b * y - c > 0) Then
          ' kirkastetaan
          clr += 3
          If clr > 255 Then clr = 255
        Else
          ' tummennetaan
          clr -= 3
          If clr < 0 Then clr = 0
        End If
        p(x, y) = clr
      Next
    Next
  Next
  Dim cl(255) As Color
  For i = 0 To 255 : cl(i) = Color.FromArgb(i, i, i) : Next
  For x = 1 To 200
    For y = 1 To 200
      bi.SetPixel(x, y, cl(p(x, y)))
    Next
  Next
  picSurface.BackgroundImage = bi
End Sub

Sivun alkuun

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta