Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Pascal: Tiedostosalaus

Ice [01.04.2003 10:29:10]

#

Yksinkertainen tiedoston salaus/salauksen purku.
Kommentteja en ole juurikaan lisännyt koodiin, mutta eiköhän tuon pitäisi aika selvä olla. :)

{
 File crypting/decrypting... (Just a small demonstration)

 Compiled with FreePascal (Compiler version 1.0.6)
 Tp6/7 compliant with minor changes. (Changes listed in code.)

 Contact me @ Ice@Iname.Com

 --> Use only at your own risk <--
}
Program Crypt;
Uses Dos,Crt,SysUtils; {Use SysUtils only in Fpc}

Const TemporaryFile    = 'TFile.Tmp';
Var Dire         : Boolean;
  FileName       : String;
  Pass1,Pass2      : ShortString;{Use string at Tp}
  CFile,TFile      : File;
  Buf          : array[1..16384] of Char;
  NumRead,NumWritten  : word;
  T,Tt,Tt2,TimesReaded : LongInt;

Function FileExists(Name:String):Boolean;
{Not necessary needed in Fp, cause function also in SysUtils-Unit}
Var F : File;
Begin
 {$i-}
  Assign (F,Name);
  Reset (F);
 {$I+}
 FileExists:=(IoResult=0) and (Name<>'');
 Close (f);
End;

Procedure CheckParameters;
{Tarkistetaan parametrit}
Begin
 If ParamStr(1)='?' Then Begin
  WriteLn('Using Crypt:');
  WriteLn('Crypt FileName PassWord1 PassWord2 Direction');
  WriteLn('Direction switches: ');
  WriteLn('+ : Crypt');
  WriteLn('- : DeCrypt');
  Halt;
 End;
 If ParamCount<>4 then Begin
  WriteLn('Wrong amount of parametres!!!');
  WriteLn('Check help (Crypt ?)');
  Halt;
 End;
 FileName:=ParamStr(1);
 Pass1:=ParamStr(2);
 Pass2:=ParamStr(3);
End;

Procedure CheckFileAndPass;
{Tarkistetaan tiedoston olemassaolo ja salasanojen pituus}
Begin
 If Not FileExists(FileName) Then Begin
  WriteLn('File not found!!! Check the filename and path');
  Halt;
 End;
 If (Length(Pass1)<4)or(Length(Pass2)<4) Then Begin
  WriteLn('Both passwords must be atleast 4 characters or longer');
  Halt;
 End;
 If ParamStr(4)='+' Then Dire:=True
 Else If ParamStr(4)='-' Then Dire:=False
 Else Begin
  WriteLn('Use + or - as direction switch');
  Halt;
 End;
End;

Procedure Crypt;
{
Pistetään faili sekaisin
Luku tempistä ja kirjoitus alkuperäiseen
}
Begin
 Tt:=1;
 Tt2:=1;
 TimesReaded:=0;
 Repeat
  TimesReaded:=TimesReaded+1;
  BlockRead(TFile, Buf, SizeOf(Buf), NumRead);
  For T:=1 to NumRead do Begin
  If Dire Then
   Buf[T]:=Chr(Ord(Buf[T])+
         Ord(Pass1[Tt])-
         Ord(Pass2[Tt2])+
         Ord('F')+Ord('i')-Ord('L')+Ord('e')-
         Ord('h')+Ord('E')-Ord('d')+Ord('E'))
  Else If not Dire Then
   Buf[T]:=Chr(Ord(Buf[T])-
         Ord(Pass1[Tt])+
         Ord(Pass2[Tt2])-
         Ord('F')-Ord('i')+Ord('L')-Ord('e')+
         Ord('h')-Ord('E')+Ord('d')-Ord('E'));

  Inc(Tt,1);If Tt>Length(Pass1) Then Tt:=1;
  Inc(Tt2,1);If Tt2>Length(Pass2) Then Tt2:=1;
  End;
  BlockWrite(CFile, Buf, NumRead, NumWritten);
  Write(' RT: ',TimesReaded,' NR: ',NumRead,' NW ',NumWritten);
  WriteLn(' : OK');
 Until (NumRead = 0) or (NumWritten <> NumRead);
End;

Procedure OpenFiles;
{Avataan kohde ja temppi tiedostot}
Begin
 Assign(CFile,FileName);
 Assign(TFile,TemporaryFile);
 Reset(CFile,1);
 ReWrite(TFile,1);
End;

Procedure CopyToTemp;
{Kopioidaan kohteesta temppiin}
Begin
 Repeat
  BlockRead(CFile, Buf, SizeOf(Buf), NumRead);
  BlockWrite(TFile, Buf, NumRead, NumWritten);
 Until (NumRead = 0) or (NumWritten <> NumRead);
 Close(TFile);
 Close(CFile);
 Reset(CFile,1);
 Reset(TFile,1);
End;

Procedure CloseFiles;
{suljetaan tiedostot ja poistetaan temppi tiedosto}
Begin
 Close(CFile);
 Close(TFile);
 DeleteFile(Temporaryfile); { <-- Use with Fp}
 {Erase(TemporaryFile);}  { <-- Use with Tp}
End;

BEGIN
 CheckParameters;
 CheckFileAndPass;
 OpenFiles;
 CopyToTemp;
 Crypt;
 CloseFiles;
 WriteLn('Its done!!!!');
END.
{
 Haven't got time to test it properly.
 I tested with couple of files, and it seemed to work ok.
 Hopefully you get something out of this.

 Using in commandprompt
 Crypting: Crypt Filename PassWord1 PassWord2 +
 DeCrypting : Crypt FileName PassWord1 PassWord2 -
}

arcatan [03.04.2003 14:25:28]

#

Aika epäselvää koodia. Voisi olla rivinvaihtoja enemmän...

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta