Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Ohjelmointikysymykset: [VB.NET] Jpeg kuvat aviksi

Short Php [19.10.2009 10:05:32]

#

Eli haluaisin tehdä kansiossa olevista kuvista .avi videon yhdistämällä kuvat jolloin fps nopeudella jonka voi itse valita. Mikäs olisi helpoin tapa toteuttaa tämä

Grez [19.10.2009 10:52:43]

#

VirtualDub?

Short Php [19.10.2009 16:06:13]

#

Höh. Ton VB .NET ohjelman sisällä. Ilman mitään ulkoisia ohjelmia

neau33 [22.10.2009 15:57:17]

#

Moro ShortPhp!


Tässä VB.NET'lle sovitettu ja kevennetty väännös Corinna John'in kirjoittamasta C# AviFile Wrapperista... alkuperäinen wrapperi löytyy täältä & sisältää kaikki hienoudet

VB.NET Projekti - AviAPI.dll

' AudioStream.vb
Imports System
Imports System.IO
Imports System.Runtime.InteropServices

Public Class AudioStream

  Inherits AviStream

  Public ReadOnly Property CountBitsPerSample() As Integer
   Get
    Return waveFormat.wBitsPerSample
   End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property CountSamplesPerSecond() As Integer
   Get
    Return waveFormat.nSamplesPerSec
   End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property CountChannels() As Integer
   Get
    Return waveFormat.nChannels
   End Get
  End Property

  Private waveFormat As New Avi.PCMWAVEFORMAT()

  Public Sub New(ByVal aviFile As Integer, ByVal aviStream As IntPtr)
   Me.aviFile = aviFile
   Me.aviStream = aviStream

   Dim size As Integer = Marshal.SizeOf(waveFormat)
   Avi.AVIStreamReadFormat(aviStream, 0, waveFormat, size)
   Dim streamInfo As Avi.STREAMINFO = GetStreamInfo(aviStream)
  End Sub

  Private Function GetStreamInfo( _
  ByVal aviStream As IntPtr) As Avi.STREAMINFO
   Dim streamInfo As New Avi.STREAMINFO()
   Dim result As Integer = Avi.AVIStreamInfo( _
   aviStream, streamInfo, Marshal.SizeOf(streamInfo))

   If result <> 0 Then
    Throw New Exception("Exception in AVIStreamInfo: " _
    + result.ToString())
   End If
   Return streamInfo
  End Function

  Public Function GetStreamInfo() As Avi.STREAMINFO
   If writeCompressed Then
    Return GetStreamInfo(compressedStream)
   Else
    Return GetStreamInfo(aviStream)
   End If
  End Function

  Public Function GetFormat() As Avi.PCMWAVEFORMAT
   Dim format As New Avi.PCMWAVEFORMAT()
   Dim size As Integer = Marshal.SizeOf(format)
   Dim result As Integer = _
   Avi.AVIStreamReadFormat( _
   aviStream, 0, format, size)
   Return format
  End Function

  Public Function GetStreamData(ByRef streamInfo As Avi.STREAMINFO, _
  ByRef format As Avi.PCMWAVEFORMAT, ByRef streamLength As Integer) As IntPtr
   streamInfo = GetStreamInfo()

   format = GetFormat()

   streamLength = Avi.AVIStreamLength( _
   aviStream.ToInt32()) * streamInfo.dwSampleSize
   Dim waveData As IntPtr = Marshal.AllocHGlobal(streamLength)


   Dim result As Integer = Avi.AVIStreamRead(aviStream, 0, _
   streamLength, waveData, streamLength, 0, _
    0)
   If result <> 0 Then
    Throw New Exception("Exception in AVIStreamRead: " _
    + result.ToString())
   End If

   Return waveData
  End Function

  Public Overloads Overrides Sub ExportStream(ByVal fileName As String)
   Dim opts As New Avi.AVICOMPRESSOPTIONS_CLASS()
   opts.fccType = CType(Avi.mmioStringToFOURCC("auds", 0), UInt32)
   opts.fccHandler = CType(Avi.mmioStringToFOURCC("CAUD", 0), UInt32)
   opts.dwKeyFrameEvery = 0
   opts.dwQuality = 0
   opts.dwFlags = 0
   opts.dwBytesPerSecond = 0
   opts.lpFormat = New IntPtr(0)
   opts.cbFormat = 0
   opts.lpParms = New IntPtr(0)
   opts.cbParms = 0
   opts.dwInterleaveEvery = 0

   Avi.AVISaveV(fileName, 0, 0, 1, aviStream, opts)
  End Sub

End Class
' Avi.vb
Imports System
Imports System.Drawing
Imports System.Runtime.InteropServices
Imports Microsoft.VisualBasic

Public Class Avi

  Public Shared PALETTE_SIZE As Integer = 4 * 256

  Public Shared ReadOnly streamtypeVIDEO As Integer = _
  mmioFOURCC("v"C, "i"C, "d"C, "s"C)
  Public Shared ReadOnly streamtypeAUDIO As Integer = _
  mmioFOURCC("a"C, "u"C, "d"C, "s"C)
  Public Shared ReadOnly streamtypeMIDI As Integer = _
  mmioFOURCC("m"C, "i"C, "d"C, "s"C)
  Public Shared ReadOnly streamtypeTEXT As Integer = _
  mmioFOURCC("t"C, "x"C, "t"C, "s"C)

  Public Const OF_SHARE_DENY_WRITE As Integer = 32
  Public Const OF_WRITE As Integer = 1
  Public Const OF_READWRITE As Integer = 2
  Public Const OF_CREATE As Integer = 4096

  Public Const BMP_MAGIC_COOKIE As Integer = 19778

  Public Const AVICOMPRESSF_INTERLEAVE As Integer = 1
  Public Const AVICOMPRESSF_DATARATE As Integer = 2
  Public Const AVICOMPRESSF_KEYFRAMES As Integer = 4
  Public Const AVICOMPRESSF_VALID As Integer = 8
  Public Const AVIIF_KEYFRAME As Integer = 16

  Public Const ICMF_CHOOSE_KEYFRAME As UInt32 = 1
  Public Const ICMF_CHOOSE_DATARATE As UInt32 = 2
  Public Const ICMF_CHOOSE_PREVIEW As UInt32 = 4

  Public Shared Function mmioFOURCC(ByVal ch0 As Char, _
  ByVal ch1 As Char, ByVal ch2 As Char, ByVal ch3 As Char) As Int32
   Return (CType(CType(AscW(ch0), Byte), Int32) Or _
   (CType(AscW(ch1), Byte) << 8) Or (CType(AscW(ch2), Byte) << 16) _
   Or (CType(AscW(ch3), Byte) << 24))
  End Function

  <StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack := 1)> _
  Public Structure RECT
   Public left As UInt32
   Public top As UInt32
   Public right As UInt32
   Public bottom As UInt32
  End Structure

  <StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack := 1)> _
  Public Structure BITMAPINFOHEADER
   Public biSize As Int32
   Public biWidth As Int32
   Public biHeight As Int32
   Public biPlanes As Int16
   Public biBitCount As Int16
   Public biCompression As Int32
   Public biSizeImage As Int32
   Public biXPelsPerMeter As Int32
   Public biYPelsPerMeter As Int32
   Public biClrUsed As Int32
   Public biClrImportant As Int32
  End Structure

  <StructLayout(LayoutKind.Sequential)> _
  Public Structure PCMWAVEFORMAT
   Public wFormatTag As Short
   Public nChannels As Short
   Public nSamplesPerSec As Integer
   Public nAvgBytesPerSec As Integer
   Public nBlockAlign As Short
   Public wBitsPerSample As Short
   Public cbSize As Short
  End Structure

  <StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack := 1)> _
  Public Structure STREAMINFO
   Public fccType As Int32
   Public fccHandler As Int32
   Public dwFlags As Int32
   Public dwCaps As Int32
   Public wPriority As Int16
   Public wLanguage As Int16
   Public dwScale As Int32
   Public dwRate As Int32
   Public dwStart As Int32
   Public dwLength As Int32
   Public dwInitialFrames As Int32
   Public dwSuggestedBufferSize As Int32
   Public dwQuality As Int32
   Public dwSampleSize As Int32
   Public rcFrame As RECT
   Public dwEditCount As Int32
   Public dwFormatChangeCount As Int32
   <MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst := 64)> _
   Public szName As UInt16()
  End Structure

  <StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack := 1)> _
  Public Structure BITMAPFILEHEADER
   Public bfType As Int16
   Public bfSize As Int32
   Public bfReserved1 As Int16
   Public bfReserved2 As Int16
   Public bfOffBits As Int32
  End Structure

  <StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack := 1)> _
  Public Structure FILEINFO
   Public dwMaxBytesPerSecond As Int32
   Public dwFlags As Int32
   Public dwCaps As Int32
   Public dwStreams As Int32
   Public dwSuggestedBufferSize As Int32
   Public dwWidth As Int32
   Public dwHeight As Int32
   Public dwScale As Int32
   Public dwRate As Int32
   Public dwLength As Int32
   Public dwEditCount As Int32
   <MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst := 64)> _
   Public szFileType As Char()
  End Structure

  <StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack := 1)> _
  Public Structure AVICOMPRESSOPTIONS
   Public fccType As UInt32
   Public fccHandler As UInt32
   Public dwKeyFrameEvery As UInt32
   Public dwQuality As UInt32
   Public dwBytesPerSecond As UInt32
   Public dwFlags As UInt32
   Public lpFormat As IntPtr
   Public cbFormat As UInt32
   Public lpParms As IntPtr
   Public cbParms As UInt32
   Public dwInterleaveEvery As UInt32
  End Structure

  <StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack := 1)> _
  Public Class AVICOMPRESSOPTIONS_CLASS
   Public fccType As UInt32
   Public fccHandler As UInt32
   Public dwKeyFrameEvery As UInt32
   Public dwQuality As UInt32
   Public dwBytesPerSecond As UInt32
   Public dwFlags As UInt32
   Public lpFormat As IntPtr
   Public cbFormat As UInt32
   Public lpParms As IntPtr
   Public cbParms As UInt32
   Public dwInterleaveEvery As UInt32

   Public Function ToStruct() As AVICOMPRESSOPTIONS
    Dim returnVar As New AVICOMPRESSOPTIONS()
    returnVar.fccType = Me.fccType
    returnVar.fccHandler = Me.fccHandler
    returnVar.dwKeyFrameEvery = Me.dwKeyFrameEvery
    returnVar.dwQuality = Me.dwQuality
    returnVar.dwBytesPerSecond = Me.dwBytesPerSecond
    returnVar.dwFlags = Me.dwFlags
    returnVar.lpFormat = Me.lpFormat
    returnVar.cbFormat = Me.cbFormat
    returnVar.lpParms = Me.lpParms
    returnVar.cbParms = Me.cbParms
    returnVar.dwInterleaveEvery = Me.dwInterleaveEvery
    Return returnVar
   End Function

  End Class

  <DllImport("avifil32.dll")> _
  Public Shared Sub AVIFileInit()
  End Sub

  <DllImport("avifil32.dll", PreserveSig := True)> _
  Public Shared Function AVIFileOpen(ByRef ppfile As Integer, _
  ByVal szFile As String, ByVal uMode As Integer, _
  ByVal pclsidHandler As Integer) As Integer
  End Function

  <DllImport("avifil32.dll")> _
  Public Shared Function AVIFileGetStream(ByVal pfile As Integer, _
  ByRef ppavi As IntPtr, ByVal fccType As Integer, _
  ByVal lParam As Integer) As Integer
  End Function

  <DllImport("avifil32.dll", PreserveSig := True)> _
  Public Shared Function AVIStreamStart(ByVal pavi As Integer) As Integer
  End Function

  <DllImport("avifil32.dll", PreserveSig := True)> _
  Public Shared Function AVIStreamLength(ByVal pavi As Integer) As Integer
  End Function

  <DllImport("avifil32.dll")> _
  Public Shared Function AVIStreamInfo(ByVal pAVIStream As IntPtr, _
  ByRef psi As STREAMINFO, ByVal lSize As Integer) As Integer
  End Function

  <DllImport("avifil32.dll")> _
  Public Shared Function AVIStreamGetFrameOpen(ByVal pAVIStream As IntPtr, _
  ByRef bih As BITMAPINFOHEADER) As Integer
  End Function

  <DllImport("avifil32.dll")> _
  Public Shared Function AVIStreamGetFrame(ByVal pGetFrameObj As Integer, _
  ByVal lPos As Integer) As Integer
  End Function

  <DllImport("avifil32.dll")> _
  Public Shared Function AVIFileCreateStream(ByVal pfile As Integer, _
  ByRef ppavi As IntPtr, ByRef ptr_streaminfo As STREAMINFO) As Integer
  End Function

  <DllImport("avifil32.dll")> _
  Public Shared Function CreateEditableStream(ByRef ppsEditable As IntPtr, _
  ByVal psSource As IntPtr) As Integer
  End Function

  <DllImport("avifil32.dll")> _
  Public Shared Function EditStreamCut(ByVal pStream As IntPtr, _
  ByRef plStart As Int32, ByRef plLength As Int32, _
  ByRef ppResult As IntPtr) As Integer
  End Function

  <DllImport("avifil32.dll")> _
  Public Shared Function EditStreamCopy(ByVal pStream As IntPtr, _
  ByRef plStart As Int32, ByRef plLength As Int32, ByRef ppResult As IntPtr) As Integer
  End Function

  <DllImport("avifil32.dll")> _
  Public Shared Function EditStreamPaste(ByVal pStream As IntPtr, _
  ByRef plPos As Int32, ByRef plLength As Int32, ByVal ppstream As IntPtr, _
  ByVal lStart As Int32, ByVal lLength As Int32) As Integer
  End Function

  <DllImport("avifil32.dll")> _
  Public Shared Function EditStreamSetInfo(ByVal pStream As IntPtr, _
  ByRef lpInfo As STREAMINFO, ByVal cbInfo As Int32) As Integer
  End Function

  <DllImport("avifil32.dll")> _
  Public Shared Function AVIMakeFileFromStreams(ByRef ppfile As IntPtr, _
  ByVal nStreams As Integer, ByRef papStreams As IntPtr) As Integer
  End Function

  <DllImport("avifil32.dll")> _
  Public Shared Function AVIStreamSetFormat(ByVal aviStream As IntPtr, _
  ByVal lPos As Int32, ByRef lpFormat As BITMAPINFOHEADER, _
  ByVal cbFormat As Int32) As Integer
  End Function

  <DllImport("avifil32.dll")> _
  Public Shared Function AVIStreamSetFormat(ByVal aviStream As IntPtr, _
  ByVal lPos As Int32, ByRef lpFormat As PCMWAVEFORMAT, _
  ByVal cbFormat As Int32) As Integer
  End Function

  <DllImport("avifil32.dll")> _
  Public Shared Function AVIStreamReadFormat(ByVal aviStream As IntPtr, _
  ByVal lPos As Int32, ByRef lpFormat As BITMAPINFOHEADER, _
  ByRef cbFormat As Int32) As Integer
  End Function

  <DllImport("avifil32.dll")> _
  Public Shared Function AVIStreamReadFormat(ByVal aviStream As IntPtr, _
  ByVal lPos As Int32, ByVal empty As Integer, ByRef cbFormat As Int32) As Integer
  End Function

  <DllImport("avifil32.dll")> _
  Public Shared Function AVIStreamReadFormat(ByVal aviStream As IntPtr, _
  ByVal lPos As Int32, ByRef lpFormat As PCMWAVEFORMAT, _
  ByRef cbFormat As Int32) As Integer
  End Function

  <DllImport("avifil32.dll")> _
  Public Shared Function AVIStreamWrite(ByVal aviStream As IntPtr, _
  ByVal lStart As Int32, ByVal lSamples As Int32, ByVal lpBuffer As IntPtr, _
  ByVal cbBuffer As Int32, ByVal dwFlags As Int32, _
  ByVal dummy1 As Int32, ByVal dummy2 As Int32) As Integer
  End Function

  <DllImport("avifil32.dll")> _
  Public Shared Function AVIStreamGetFrameClose( _
  ByVal pGetFrameObj As Integer) As Integer
  End Function

  <DllImport("avifil32.dll")> _
  Public Shared Function AVIStreamRelease(ByVal aviStream As IntPtr) As Integer
  End Function

  <DllImport("avifil32.dll")> _
  Public Shared Function AVIFileRelease(ByVal pfile As Integer) As Integer
  End Function

  <DllImport("avifil32.dll")> _
  Public Shared Sub AVIFileExit()
  End Sub

  <DllImport("avifil32.dll")> _
  Public Shared Function AVIMakeCompressedStream(ByRef ppsCompressed As IntPtr, _
  ByVal aviStream As IntPtr, ByRef ao As AVICOMPRESSOPTIONS, _
  ByVal dummy As Integer) As Integer
  End Function

  <DllImport("avifil32.dll")> _
  Public Shared Function AVISaveOptions(ByVal hwnd As IntPtr, _
  ByVal uiFlags As UInt32, ByVal nStreams As Int32, ByRef ppavi As IntPtr, _
  ByRef plpOptions As AVICOMPRESSOPTIONS_CLASS) As Boolean
  End Function

  <DllImport("avifil32.dll")> _
  Public Shared Function AVISaveOptionsFree(ByVal nStreams As Integer, _
  ByRef plpOptions As AVICOMPRESSOPTIONS_CLASS) As Long
  End Function

  <DllImport("avifil32.dll")> _
  Public Shared Function AVIFileInfo(ByVal pfile As Integer, _
  ByRef pfi As FILEINFO, ByVal lSize As Integer) As Integer
  End Function

  <DllImport("winmm.dll", EntryPoint := "mmioStringToFOURCCA")> _
  Public Shared Function mmioStringToFOURCC(ByVal sz As String, _
  ByVal uFlags As Integer) As Integer
  End Function

  <DllImport("avifil32.dll")> _
  Public Shared Function AVIStreamRead(ByVal pavi As IntPtr, _
  ByVal lStart As Int32, ByVal lSamples As Int32, ByVal lpBuffer As IntPtr, _
  ByVal cbBuffer As Int32, ByVal plBytes As Int32, _
   ByVal plSamples As Int32) As Integer
  End Function

  <DllImport("avifil32.dll")> _
  Public Shared Function AVISaveV(ByVal szFile As String, _
  ByVal empty As Int16, ByVal lpfnCallback As Int16, ByVal nStreams As Int16, _
  ByRef ppavi As IntPtr, ByRef plpOptions As AVICOMPRESSOPTIONS_CLASS) As Integer
  End Function

End Class
'AviManager.vb
Imports System
Imports System.IO
Imports System.Collections
Imports System.Drawing
Imports System.Drawing.Imaging
Imports System.Runtime.InteropServices

Public Class AviManager

  Private aviFile As Integer = 0
  Private streams As New ArrayList()

  Public Sub New(ByVal fileName As String, ByVal open As Boolean)
   Avi.AVIFileInit()
   Dim result As Integer

   If open Then

    result = Avi.AVIFileOpen(aviFile, fileName, Avi.OF_READWRITE, 0)

   Else

    result = Avi.AVIFileOpen(aviFile, fileName, Avi.OF_WRITE Or Avi.OF_CREATE, 0)
   End If

   If result <> 0 Then
    Throw New Exception("Exception in AVIFileOpen: " + result.ToString())
   End If
  End Sub

  Private Sub New(ByVal aviFile As Integer)
   Me.aviFile = aviFile
  End Sub

  Public Function GetVideoStream() As VideoStream
   Dim aviStream As IntPtr

   Dim result As Integer = Avi.AVIFileGetStream(aviFile, _
   aviStream, Avi.streamtypeVIDEO, 0)

   If result <> 0 Then
    Throw New Exception("Exception in AVIFileGetStream: " _
    + result.ToString())
   End If

   Dim stream As New VideoStream(aviFile, aviStream)
   streams.Add(stream)
   Return stream
  End Function

  Public Function GetWaveStream() As AudioStream
   Dim aviStream As IntPtr

   Dim result As Integer = Avi.AVIFileGetStream(aviFile, _
   aviStream, Avi.streamtypeAUDIO, 0)

   If result <> 0 Then
    Throw New Exception("Exception in AVIFileGetStream: " _
    + result.ToString())
   End If

   Dim stream As New AudioStream(aviFile, aviStream)
   streams.Add(stream)
   Return stream
  End Function

  Public Function GetOpenStream(ByVal index As Integer) As VideoStream
   Return CType(streams(index), VideoStream)
  End Function

  Public Function AddVideoStream(ByVal isCompressed As Boolean, _
  ByVal frameRate As Double, ByVal frameSize As Integer, _
  ByVal width As Integer, ByVal height As Integer, _
  ByVal format As PixelFormat) As VideoStream
   Dim stream As New VideoStream(aviFile, isCompressed, _
   frameRate, frameSize, width, height, _
    format)
   streams.Add(stream)
   Return stream
  End Function

  Public Function AddVideoStream(ByVal compressOptions As Avi.AVICOMPRESSOPTIONS, _
   ByVal frameRate As Double, ByVal firstFrame As Bitmap) As VideoStream
   Dim stream As New VideoStream( _
   aviFile, compressOptions, frameRate, firstFrame)
   streams.Add(stream)
   Return stream
  End Function

  Public Function AddVideoStream(ByVal isCompressed As Boolean, _
  ByVal frameRate As Double, ByVal firstFrame As Bitmap) As VideoStream
   Dim stream As New VideoStream(aviFile, _
   isCompressed, frameRate, firstFrame)
   streams.Add(stream)
   Return stream
  End Function

  Public Sub AddAudioStream(ByVal waveFileName As String, _
  ByVal startAtFrameIndex As Integer)
   Dim audioManager As New AviManager(waveFileName, True)
   Dim newStream As AudioStream = audioManager.GetWaveStream()
   AddAudioStream(newStream, startAtFrameIndex)
   audioManager.Close()
  End Sub

  Private Function InsertSilence(ByVal countSilentSamples As Integer, _
  ByVal waveData As IntPtr, ByVal lengthWave As Integer, _
  ByRef streamInfo As Avi.STREAMINFO) As IntPtr

   Dim lengthSilence As Integer = countSilentSamples * streamInfo.dwSampleSize
   Dim silence As Byte() = New Byte(lengthSilence) {}

   Dim lengthNewStream As Integer = lengthSilence + lengthWave
   Dim newWaveData As IntPtr = Marshal.AllocHGlobal(lengthNewStream)

   Marshal.Copy(silence, 0, newWaveData, lengthSilence)

   Dim sound As Byte() = New Byte(lengthWave) {}
   Marshal.Copy(waveData, sound, 0, lengthWave)
   Dim startOfSound As New IntPtr(newWaveData.ToInt32() + lengthSilence)
   Marshal.Copy(sound, 0, startOfSound, lengthWave)

   Marshal.FreeHGlobal(newWaveData)

   streamInfo.dwLength = lengthNewStream
   Return newWaveData
  End Function

  Public Sub AddAudioStream(ByVal newStream As AudioStream, _
   ByVal startAtFrameIndex As Integer)
   Dim streamInfo As New Avi.STREAMINFO()
   Dim streamFormat As New Avi.PCMWAVEFORMAT()
   Dim streamLength As Integer = 0

   Dim rawData As IntPtr = newStream.GetStreamData(streamInfo, _
   streamFormat, streamLength)
   Dim waveData As IntPtr = rawData

   If startAtFrameIndex > 0 Then

    Dim framesPerSecond As Double = GetVideoStream().FrameRate
    Dim samplesPerSecond As Double = newStream.CountSamplesPerSecond
    Dim startAtSecond As Double = startAtFrameIndex / framesPerSecond
    Dim startAtSample As Integer = _
    CType((samplesPerSecond * startAtSecond), Integer)

    waveData = InsertSilence(startAtSample - 1, _
    waveData, streamLength, streamInfo)
   End If

   Dim aviStream As IntPtr
   Dim result As Integer = _
   Avi.AVIFileCreateStream(aviFile, aviStream, streamInfo)
   If result <> 0 Then
    Throw New Exception("Exception in AVIFileCreateStream: " + result.ToString())
   End If

   result = Avi.AVIStreamSetFormat(aviStream, 0, _
   streamFormat, Marshal.SizeOf(streamFormat))
   If result <> 0 Then
    Throw New Exception("Exception in AVIStreamSetFormat: " _
    + result.ToString())
   End If

   result = Avi.AVIStreamWrite(aviStream, 0, _
   streamLength, waveData, streamLength, Avi.AVIIF_KEYFRAME, _
    0, 0)
   If result <> 0 Then
    Throw New Exception("Exception in AVIStreamWrite: " + result.ToString())
   End If

   result = Avi.AVIStreamRelease(aviStream)
   If result <> 0 Then
    Throw New Exception("Exception in AVIStreamRelease: " + result.ToString())
   End If

   Marshal.FreeHGlobal(waveData)
  End Sub

  Public Sub AddAudioStream(ByVal waveData As IntPtr, _
  ByVal streamInfo As Avi.STREAMINFO, ByVal streamFormat As Avi.PCMWAVEFORMAT, _
  ByVal streamLength As Integer)
   Dim aviStream As IntPtr
   Dim result As Integer = _
   Avi.AVIFileCreateStream(aviFile, aviStream, streamInfo)
   If result <> 0 Then
    Throw New Exception( _
    "Exception in AVIFileCreateStream: " + result.ToString())
   End If

   result = Avi.AVIStreamSetFormat(aviStream, 0, _
   streamFormat, Marshal.SizeOf(streamFormat))
   If result <> 0 Then
    Throw New Exception("Exception in AVIStreamSetFormat: " + result.ToString())
   End If

   result = Avi.AVIStreamWrite(aviStream, 0, streamLength, _
   waveData, streamLength, Avi.AVIIF_KEYFRAME, _
    0, 0)
   If result <> 0 Then
    Throw New Exception("Exception in AVIStreamWrite: " + result.ToString())
   End If

   result = Avi.AVIStreamRelease(aviStream)
   If result <> 0 Then
    Throw New Exception("Exception in AVIStreamRelease: " + result.ToString())
   End If
  End Sub

  Public Function CopyTo(ByVal newFileName As String, _
  ByVal startAtSecond As Single, ByVal stopAtSecond As Single) As AviManager
   Dim newFile As New AviManager(newFileName, False)

   Try

    Dim videoStream As VideoStream = GetVideoStream()
    Dim startFrameIndex As Integer = _
    CType((videoStream.FrameRate * startAtSecond), Integer)
    Dim stopFrameIndex As Integer = _
    CType((videoStream.FrameRate * stopAtSecond), Integer)

    videoStream.GetFrameOpen()
    Dim bmp As Bitmap = videoStream.GetBitmap(startFrameIndex)
    Dim newStream As VideoStream = _
    newFile.AddVideoStream(False, videoStream.FrameRate, bmp)
    Dim n As Integer = startFrameIndex + 1

    While n <= stopFrameIndex
     bmp = videoStream.GetBitmap(n)
     newStream.AddFrame(bmp)
     System.Math.Max(System.Threading.Interlocked.Increment(n),n - 1)
    End While

    videoStream.GetFrameClose()
    Dim waveStream As AudioStream = GetWaveStream()

    Dim streamInfo As New Avi.STREAMINFO()
    Dim streamFormat As New Avi.PCMWAVEFORMAT()
    Dim streamLength As Integer = 0
    Dim ptrRawData As IntPtr = _
    waveStream.GetStreamData(streamInfo, streamFormat, streamLength)

    Dim startByteIndex As Integer = _
    CType((startAtSecond * CType((waveStream.CountSamplesPerSecond _
     * streamFormat.nChannels * waveStream.CountBitsPerSample), _
    Single) / 8), Integer)
    Dim stopByteIndex As Integer = _
    CType((stopAtSecond * CType((waveStream.CountSamplesPerSecond * _
    streamFormat.nChannels * waveStream.CountBitsPerSample), _
    Single) / 8), Integer)
    Dim ptrWavePart As New IntPtr(ptrRawData.ToInt32() + startByteIndex)

    Dim rawData As Byte() = New Byte(stopByteIndex - startByteIndex) {}
    Marshal.Copy(ptrWavePart, rawData, 0, rawData.Length)
    Marshal.FreeHGlobal(ptrRawData)

    streamInfo.dwLength = rawData.Length
    streamInfo.dwStart = 0

    Dim unmanagedRawData As IntPtr = _
    Marshal.AllocHGlobal(rawData.Length)
    Marshal.Copy(rawData, 0, unmanagedRawData, rawData.Length)
    newFile.AddAudioStream(unmanagedRawData, _
    streamInfo, streamFormat, rawData.Length)
    Marshal.FreeHGlobal(unmanagedRawData)
   Catch ex As Exception
    newFile.Close()
    Throw ex
   End Try

   Return newFile

  End Function

  Public Sub Close()

   For Each stream As AviStream In streams
    stream.Close()
   Next
   Avi.AVIFileRelease(aviFile)
   Avi.AVIFileExit()

  End Sub

  Public Shared Sub MakeFileFromStream( _
    ByVal fileName As String, ByVal stream As AviStream)

   Dim newFile As IntPtr = IntPtr.Zero
   Dim streamPointer As IntPtr = stream.StreamPointer

   Dim opts As New Avi.AVICOMPRESSOPTIONS_CLASS()
   opts.fccType = CType(Avi.streamtypeVIDEO, UInteger)
   opts.lpParms = IntPtr.Zero
   opts.lpFormat = IntPtr.Zero
   Avi.AVISaveOptions(IntPtr.Zero, _
        Avi.ICMF_CHOOSE_KEYFRAME Or Avi.ICMF_CHOOSE_DATARATE, _
         1, streamPointer, opts)
   Avi.AVISaveOptionsFree(1, opts)
   Avi.AVISaveV(fileName, 0, 0, 1, streamPointer, opts)

  End Sub

End Class
'AviStream.vb
Imports System

Public MustInherit Class AviStream

  Protected aviFile As Integer
  Protected aviStream As IntPtr
  Protected compressedStream As IntPtr
  Protected wCompressed As Boolean

  Friend ReadOnly Property FilePointer() As Integer

  Get
    Return aviFile
   End Get

  End Property

  Friend Overridable ReadOnly _
  Property StreamPointer() As IntPtr

   Get
    Return aviStream
   End Get

  End Property

  Friend Property WriteCompressed() As Boolean

   Get
    Return wCompressed
   End Get

   Set(ByVal value As Boolean)
     wCompressed = value
   End Set

  End Property

  Public Overridable Sub Close()

   If writeCompressed Then
    Avi.AVIStreamRelease(compressedStream)
   End If
   Avi.AVIStreamRelease(StreamPointer)

  End Sub

  Public MustOverride Sub ExportStream( _
  ByVal fileName As String)

End Class
'VideoStream.vb
Imports System
Imports System.IO
Imports System.Drawing
Imports System.Drawing.Imaging
Imports System.Runtime.InteropServices
Imports Microsoft.VisualBasic

Public Class VideoStream

  Inherits AviStream

  Private getFrameObject As Integer

  Private fraSize As Integer
  Public Property FrameSize() As Integer
   Get
    Return fraSize
   End Get
   Set (ByVal value As Integer)
     fraSize = value
   End Set
  End Property

  Friend fraRate As Double
  Public Property FrameRate() As Double
   Get
    Return fraRate
   End Get
   Set(ByVal value As Double)
     fraRate = value
   End Set
  End Property

  Private wdh As Integer
  Public Property Width() As Integer
   Get
    Return wdh
   End Get
   Set(ByVal value As Integer)
     wdh = value
   End Set
  End Property

  Private hgt As Integer
  Public Property Height() As Integer
   Get
    Return hgt
   End Get
   Set (ByVal value As Integer)
     hgt = value
   End Set
  End Property

  Private cntBitsPerPixel As Int16
  Public Property CountBitsPerPixel() As Int16
   Get
    Return cntBitsPerPixel
   End Get
   Set(ByVal value As Int16)
     cntBitsPerPixel = value
   End Set
  End Property


  Protected cntFrames As Integer
  Public Property CountFrames() As Integer
   Get
    Return cntFrames
   End Get
   Set (ByVal value As Integer)
     cntFrames = value
   End Set
  End Property

  Protected fFrame As Integer
  Public Property FirstFrame() As Integer
   Get
    Return fFrame
   End Get
   Set (ByVal value As Integer)
     fFrame = value
   End Set
  End Property

  Private cmpressOptions As Avi.AVICOMPRESSOPTIONS
  Public Property CompressOptions() As Avi.AVICOMPRESSOPTIONS
   Get
    Return cmpressOptions
   End Get
   Set(ByVal value As Avi.AVICOMPRESSOPTIONS)
     cmpressOptions = value
   End Set
  End Property

  Public ReadOnly Property StreamInfo() As Avi.STREAMINFO
   Get
    Return GetStreamInfo(aviStream)
   End Get
  End Property


  Public Sub New(ByVal aviFile As Integer, _
  ByVal writeCompressed As Boolean, ByVal frameRate As Double, _
  ByVal frameSize As Integer, ByVal width As Integer, _
  ByVal height As Integer, ByVal format As PixelFormat)
   Me.aviFile = aviFile
   Me.writeCompressed = writeCompressed
   Me.frameRate = frameRate
   Me.frameSize = frameSize
   Me.width = width
   Me.height = height
   Me.countBitsPerPixel = ConvertPixelFormatToBitCount(format)
   Me.firstFrame = 0

   CreateStream()
  End Sub


  Public Sub New(ByVal aviFile As Integer, _
  ByVal writeCompressed As Boolean, ByVal frameRate As Double, _
  ByVal firstFrame As Bitmap)
   Initialize(aviFile, writeCompressed, frameRate, firstFrame)
   CreateStream()
   AddFrame(firstFrame)
  End Sub


  Public Sub New(ByVal aviFile As Integer, ByVal compressOptions As Avi.AVICOMPRESSOPTIONS, ByVal frameRate As Double, ByVal firstFrame As Bitmap)
   Initialize(aviFile, True, frameRate, firstFrame)
   CreateStream(compressOptions)
   AddFrame(firstFrame)
  End Sub

  Public Sub New(ByVal aviFile As Integer, ByVal aviStream As IntPtr)
   Me.aviFile = aviFile
   Me.aviStream = aviStream

   Dim bih As New Avi.BITMAPINFOHEADER()
   Dim size As Integer = Marshal.SizeOf(bih)
   Avi.AVIStreamReadFormat(aviStream, 0, bih, size)
   Dim streamInfo As Avi.STREAMINFO = GetStreamInfo(aviStream)

   Me.frameRate = CType(streamInfo.dwRate, Single) / CType(streamInfo.dwScale, Single)
   Me.width = CType(streamInfo.rcFrame.right, Integer)
   Me.height = CType(streamInfo.rcFrame.bottom, Integer)
   Me.frameSize = bih.biSizeImage
   Me.countBitsPerPixel = bih.biBitCount
   Me.firstFrame = Avi.AVIStreamStart(aviStream.ToInt32())
   Me.countFrames = Avi.AVIStreamLength(aviStream.ToInt32())
  End Sub

  Friend Sub New(ByVal frameSize As Integer, _
  ByVal frameRate As Double, ByVal width As Integer, _
  ByVal height As Integer, ByVal countBitsPerPixel As Int16, _
  ByVal countFrames As Integer, _
  ByVal compressOptions As Avi.AVICOMPRESSOPTIONS, _
  ByVal writeCompressed As Boolean)
   Me.frameSize = frameSize
   Me.frameRate = frameRate
   Me.width = width
   Me.height = height
   Me.countBitsPerPixel = countBitsPerPixel
   Me.countFrames = countFrames
   Me.compressOptions = compressOptions
   Me.writeCompressed = writeCompressed
   Me.firstFrame = 0
  End Sub

  Private Sub Initialize(ByVal aviFile As Integer, _
  ByVal writeCompressed As Boolean, ByVal frameRate As Double, _
  ByVal firstFrameBitmap As Bitmap)
   Me.aviFile = aviFile
   Me.writeCompressed = writeCompressed
   Me.frameRate = frameRate
   Me.firstFrame = 0

   Dim bmpData As BitmapData = _
   firstFrameBitmap.LockBits(New Rectangle( _
   0, 0, firstFrameBitmap.Width, firstFrameBitmap.Height), _
   ImageLockMode.[ReadOnly], firstFrameBitmap.PixelFormat)

   Me.frameSize = bmpData.Stride * bmpData.Height
   Me.width = firstFrameBitmap.Width
   Me.height = firstFrameBitmap.Height
   Me.countBitsPerPixel = _
   ConvertPixelFormatToBitCount( _
   firstFrameBitmap.PixelFormat)
   firstFrameBitmap.UnlockBits(bmpData)

  End Sub

  Private Function ConvertPixelFormatToBitCount( _
  ByVal format As PixelFormat) As Int16
   Dim formatName As String = format.ToString()
   If formatName.Substring(0, 6) <> "Format" Then
    Throw New Exception("Unknown pixel format: " + formatName)
   End If

   formatName = formatName.Substring(6, 2)
   Dim bitCount As Int16 = 0
   If [Char].IsNumber(formatName(1)) Then
    bitCount = Int16.Parse(formatName)
   Else
    bitCount = Int16.Parse(formatName(0).ToString())
   End If

   Return bitCount
  End Function

  Private Function ConvertBitCountToPixelFormat( _
  ByVal bitCount As Integer) As PixelFormat
   Dim formatName As String
   If bitCount > 16 Then
    formatName = [String].Format("Format{0}bppRgb", bitCount)
   ElseIf bitCount = 16 Then
    formatName = "Format16bppRgb555"
   Else
    formatName = [String].Format("Format{0}bppIndexed", bitCount)
   End If

   Return CType([Enum].Parse(GetType(PixelFormat), formatName), PixelFormat)
  End Function

  Private Function GetStreamInfo(ByVal aviStream As IntPtr) As Avi.STREAMINFO
   Dim streamInfo As New Avi.STREAMINFO()
   Dim result As Integer = Avi.AVIStreamInfo( _
   StreamPointer, streamInfo, Marshal.SizeOf(streamInfo))
   If result <> 0 Then
    Throw New Exception("Exception in VideoStreamInfo: " _
    + result.ToString())
   End If
   Return streamInfo
  End Function

  Private Sub GetRateAndScale(ByRef frameRate As Double, _
  ByRef scale As Integer)
   scale = 1
   While frameRate <> CType(frameRate, Long)
    frameRate = frameRate * 10
    scale *= 10
   End While
  End Sub

  Private Sub CreateStreamWithoutFormat()
   Dim scale As Integer = 1
   Dim rate As Double = frameRate
   GetRateAndScale(rate, scale)

   Dim strhdr As New Avi.STREAMINFO()
   strhdr.fccType = Avi.mmioStringToFOURCC("vids", 0)
   strhdr.fccHandler = Avi.mmioStringToFOURCC("CVID", 0)
   strhdr.dwFlags = 0
   strhdr.dwCaps = 0
   strhdr.wPriority = 0
   strhdr.wLanguage = 0
   strhdr.dwScale = CType(scale, Integer)
   strhdr.dwRate = CType(rate, Integer)
   strhdr.dwStart = 0
   strhdr.dwLength = 0
   strhdr.dwInitialFrames = 0
   strhdr.dwSuggestedBufferSize = frameSize
   strhdr.dwQuality = -1
   strhdr.dwSampleSize = 0
   strhdr.rcFrame.top = 0
   strhdr.rcFrame.left = 0
   strhdr.rcFrame.bottom = CType(height, UInteger)
   strhdr.rcFrame.right = CType(width, UInteger)
   strhdr.dwEditCount = 0
   strhdr.dwFormatChangeCount = 0
   strhdr.szName = New UInt16(64) {}

   Dim result As Integer = _
   Avi.AVIFileCreateStream(aviFile, aviStream, strhdr)

   If result <> 0 Then
    Throw New Exception("Exception in AVIFileCreateStream: " _
    + result.ToString())
   End If
  End Sub

  Private Sub CreateStream()
   CreateStreamWithoutFormat()

   If writeCompressed Then
    CreateCompressedStream()
   Else
    SetFormat(aviStream)
   End If
  End Sub

  Private Sub CreateStream(ByVal options As Avi.AVICOMPRESSOPTIONS)
   CreateStreamWithoutFormat()
   CreateCompressedStream(options)
  End Sub


  Private Sub CreateCompressedStream()

   Dim options As New Avi.AVICOMPRESSOPTIONS_CLASS()
   options.fccType = CType(Avi.streamtypeVIDEO, UInteger)

   options.lpParms = IntPtr.Zero
   options.lpFormat = IntPtr.Zero
   Avi.AVISaveOptions(IntPtr.Zero, _
   Avi.ICMF_CHOOSE_KEYFRAME Or _
   Avi.ICMF_CHOOSE_DATARATE, 1, aviStream, options)
   Avi.AVISaveOptionsFree(1, options)


   Me.compressOptions = options.ToStruct()
   Dim result As Integer = _
   Avi.AVIMakeCompressedStream( _
   compressedStream, aviStream, compressOptions, 0)
   If result <> 0 Then
    Throw New Exception("Exception in AVIMakeCompressedStream: " + result.ToString())
   End If

   SetFormat(compressedStream)
  End Sub

  Private Sub CreateCompressedStream(ByVal options As Avi.AVICOMPRESSOPTIONS)
   Dim result As Integer = _
   Avi.AVIMakeCompressedStream( _
   compressedStream, aviStream, options, 0)
   If result <> 0 Then
    Throw New Exception("Exception in AVIMakeCompressedStream: " _
    + result.ToString())
   End If

   Me.compressOptions = options

   SetFormat(compressedStream)
  End Sub

  Public Sub AddFrame(ByVal bmp As Bitmap)
   bmp.RotateFlip(RotateFlipType.RotateNoneFlipY)

   Dim bmpDat As BitmapData = bmp.LockBits( _
   New Rectangle(0, 0, bmp.Width, bmp.Height), _
   ImageLockMode.[ReadOnly], bmp.PixelFormat)

   Dim result As Integer = Avi.AVIStreamWrite( _
   IIF(writeCompressed,compressedStream,StreamPointer), _
   countFrames, 1, bmpDat.Scan0, CType( _
   (bmpDat.Stride * bmpDat.Height), Int32), 0, 0, 0)

   If result <> 0 Then
    Throw New Exception("Exception in VideoStreamWrite: " _
    + result.ToString())
   End If

   bmp.UnlockBits(bmpDat)

   System.Math.Max(System.Threading.Interlocked.Increment(countFrames),countFrames - 1)
  End Sub

  Private Sub SetFormat(ByVal aviStream As IntPtr)
   Dim bi As New Avi.BITMAPINFOHEADER()
   bi.biSize = Marshal.SizeOf(bi)
   bi.biWidth = width
   bi.biHeight = height
   bi.biPlanes = 1
   bi.biBitCount = countBitsPerPixel
   bi.biSizeImage = frameSize

   Dim result As Integer = Avi.AVIStreamSetFormat(aviStream, 0, bi, bi.biSize)
   If result <> 0 Then
    Throw New Exception("Error in VideoStreamSetFormat: " _
    + result.ToString())
   End If
  End Sub

  Public Sub GetFrameOpen()

   Dim streamInfo As Avi.STREAMINFO = _
   GetStreamInfo(StreamPointer)

   Dim bih As New Avi.BITMAPINFOHEADER()
   bih.biBitCount = countBitsPerPixel
   bih.biClrImportant = 0
   bih.biClrUsed = 0
   bih.biCompression = 0
   bih.biPlanes = 1
   bih.biSize = Marshal.SizeOf(bih)
   bih.biXPelsPerMeter = 0
   bih.biYPelsPerMeter = 0
   bih.biHeight = 0
   bih.biWidth = 0

   If bih.biBitCount > 24 Then
     bih.biBitCount = 32
   ElseIf bih.biBitCount > 16 Then
     bih.biBitCount = 24
   ElseIf bih.biBitCount > 8 Then
     bih.biBitCount = 16
   ElseIf bih.biBitCount > 4 Then
     bih.biBitCount = 8
   ElseIf bih.biBitCount > 0 Then
     bih.biBitCount = 4
   End If

   getFrameObject = Avi.AVIStreamGetFrameOpen(StreamPointer, bih)

   If getFrameObject = 0 Then
    Throw New Exception("Exception in VideoStreamGetFrameOpen!")
   End If
  End Sub

  Public Sub ExportBitmap(ByVal position As Integer, _
  ByVal dstFileName As String)
   Dim bmp As Bitmap = GetBitmap(position)
   bmp.Save(dstFileName, ImageFormat.Bmp)
   bmp.Dispose()
  End Sub

  Public Function GetBitmap(ByVal position As Integer) As Bitmap
   If position > countFrames Then
    Throw New Exception("Invalid frame position: " + position)
   End If

   Dim streamInfo As Avi.STREAMINFO = GetStreamInfo(StreamPointer)

   Dim dib As Integer = Avi.AVIStreamGetFrame( _
   getFrameObject, firstFrame + position)
   Dim bih As New Avi.BITMAPINFOHEADER()
   bih = CType(Marshal.PtrToStructure(New IntPtr(dib), _
    bih.[GetType]()), Avi.BITMAPINFOHEADER)

   If bih.biSizeImage < 1 Then
    Throw New Exception("Exception in VideoStreamGetFrame")
   End If


   Dim bitmapData As Byte()
   Dim address As Integer = dib + Marshal.SizeOf(bih)

   If bih.biBitCount < 16 Then
    bitmapData = New Byte(bih.biSizeImage + Avi.PALETTE_SIZE) {}
   Else
    bitmapData = New Byte(bih.biSizeImage) {}
   End If

   Marshal.Copy(New IntPtr(address), bitmapData, 0, bitmapData.Length)

   Dim bitmapInfo As Byte() = New Byte(Marshal.SizeOf(bih)) {}
   Dim ptr As IntPtr
   ptr = Marshal.AllocHGlobal(bitmapInfo.Length)
   Marshal.StructureToPtr(bih, ptr, False)
   address = ptr.ToInt32()
   Marshal.Copy(New IntPtr(address), bitmapInfo, 0, bitmapInfo.Length)

   Marshal.FreeHGlobal(ptr)

   Dim bfh As New Avi.BITMAPFILEHEADER()
   bfh.bfType = Avi.BMP_MAGIC_COOKIE
   bfh.bfSize = CType((55 + bih.biSizeImage), Int32)
   bfh.bfReserved1 = 0
   bfh.bfReserved2 = 0
   bfh.bfOffBits = Marshal.SizeOf(bih) + Marshal.SizeOf(bfh)

   If bih.biBitCount < 16 Then
    bfh.bfOffBits += Avi.PALETTE_SIZE
   End If

   Dim bw As New BinaryWriter(New MemoryStream())

   bw.Write(bfh.bfType)
   bw.Write(bfh.bfSize)
   bw.Write(bfh.bfReserved1)
   bw.Write(bfh.bfReserved2)
   bw.Write(bfh.bfOffBits)
   bw.Write(bitmapInfo)
   bw.Write(bitmapData)

   Dim bmp As Bitmap = CType(Image.FromStream(bw.BaseStream), Bitmap)
   Dim saveableBitmap As New Bitmap(bmp.Width, bmp.Height)
   Dim g As Graphics = Graphics.FromImage(saveableBitmap)
   g.DrawImage(bmp, 0, 0)
   g.Dispose()
   bmp.Dispose()

   bw.Close()
   Return saveableBitmap
  End Function

  Public Sub GetFrameClose()
   If getFrameObject <> 0 Then
    Avi.AVIStreamGetFrameClose(getFrameObject)
    getFrameObject = 0
   End If
  End Sub

  Public Function DecompressToNewFile(ByVal fileName As String, _
  ByVal recompress As Boolean, ByRef newStream2 As VideoStream) As AviManager
   Dim newFile As New AviManager(fileName, False)

   Me.GetFrameOpen()

   Dim frame As Bitmap = GetBitmap(0)
   Dim newStream As VideoStream = _
    newFile.AddVideoStream(recompress, frameRate, frame)
   frame.Dispose()

   Dim n As Integer = 1
   While n < countFrames
    frame = GetBitmap(n)
    newStream.AddFrame(frame)
    frame.Dispose()
    System.Math.Max(System.Threading.Interlocked.Increment(n),n - 1)
   End While

   Me.GetFrameClose()

   newStream2 = newStream
   Return newFile
  End Function

  Public Overloads Overrides Sub ExportStream(ByVal fileName As String)
   Dim opts As New Avi.AVICOMPRESSOPTIONS_CLASS()
   opts.fccType = CType(Avi.streamtypeVIDEO, UInteger)
   opts.lpParms = IntPtr.Zero
   opts.lpFormat = IntPtr.Zero
   Dim streamPointer As IntPtr = StreamPointer
   Avi.AVISaveOptions(IntPtr.Zero, Avi.ICMF_CHOOSE_KEYFRAME Or _
   Avi.ICMF_CHOOSE_DATARATE, 1, streamPointer, opts)
   Avi.AVISaveOptionsFree(1, opts)

   Avi.AVISaveV(fileName, 0, 0, 1, aviStream, opts)
  End Sub

End Class

VB.NET TestiProjekti

'en sen enempää selittele...
Imports System
Imports AviAPI

Public Partial Class MainForm

  Public Sub New()

   Me.InitializeComponent()

  End Sub


  Sub Button1Click(sender As Object, e As EventArgs)

   Dim bitmap As Bitmap = _
    CType(Image.FromFile(textBox2.Lines(0)), Bitmap)

   Dim aviMgr As New AviManager( _
   textBox1.Text + ".avi", False)

   Dim aviStrm As VideoStream = _
   aviMgr.AddVideoStream(True, 2, bitmap)

   Dim count As Integer = 0
   Dim n As Integer = 1

   While n < textBox2.Lines.Length
    If textBox2.Lines(n).Trim().Length > 0 Then
     bitmap = CType(Bitmap.FromFile( _
     textBox2.Lines(n)), Bitmap)
     aviStrm.AddFrame(bitmap)
     bitmap.Dispose()
     Math.Max(System.Threading. _
     Interlocked.Increment(count),count - 1)
    End If
    Math.Max(System.Threading. _
    Interlocked.Increment(n),n - 1)
   End While

   aviMgr.Close()

  End Sub
End Class

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta