Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Pascal: Voita kone numeropelissä ja ansaitse 10 euroa!!

PetriKeckman [26.06.2022 17:24:46]

#

Voi luoja kun oon koodaillut! Tupakkia ja kahvia kului. Numeropelissä on nyt tekoäly!

Tuolla .exe tiedosto: https://petke.info/numeropeli2.exe

Windows ei tietenkään tykkää ajaa .exe tiedostoja viirusten pelossa, mutta esimerkiksi Windows 10 saatte sen toimimaan painamalla "More info" ja "Run anyway".

En paljasta Free Pascal koodia, vielä. Myöhemmin kyllä. Saatte testailla ohjelman tekoälyä. Lupaan 10 euroa sille, joka voittaa "koneen"! Ohjelma paljastaa koodin, millä saatte sen rahan, jos voitatte. Tilinumeronne ja koodin voitte sitten lähettää sähköpostilla petrikeckman@gmail.com Joku hakkeri voisi löytää koodin ohjelmaa hakkeroimalla, mutta luotan rehellisyyteenne. Tosin kuvakaappaus lopputilanteesta todisteeksi olisi ok.

En osannut, enkä jaksanut Free Pascalilla alkaa väsäämään mitään graafista käyttöliittymää. Peli toimii MS-DOS Command Promptissa. Ei tarvitse käynnistää sieltä, vaan ohjelma avaa Promptin kun klikkaatte sen kuvaketta Windowssissa.

Voittaminen ei missään nimessä ole mahdotonta! Pelaajalla on aloittajan etu ja 9x9 ruudukko on melko pieni. Toisin kuitenkin kuin tässä https://petke.info/numeropeli/ Javascript pelissä, pelaaja ei pääse ihan puhtaalta pöydältä aloittamaan, vaan tähtilaatan paikka ollaan aluksi arvottu.

Itse en raskaan koodaamistyön jälkeen jaksa niin ohjelman tekoälyä testata. Ja varmasti pelissä voi olla bugeja. Onko virheetöntä ohjelmaa olemassakaan? Nyt syön ja meen nukkumaan.

Muistakaa!: Painatte siis sitä _rivinumeroa_, mistä numeron valitsette. Itse väsyneenä aloin painelemaan välillä sitä numeroa, minkä halusin valita. Aluksi peli miettii melko kauan, koska pelipuu rakenteesta tulee iso. Pelin edetessä miettimisaika vähenee.

Hauskaa peli-iloa! (jos nyt tappioista voi iloita?)

PetriKeckman [26.06.2022 20:44:04]

#

PetriKeckmaan kirjoitti:

En paljasta Free Pascal koodia, vielä.

Tokihan mä voin jo ohjelman Pascal koodin julkaista: deletoin siitä sen koodin, millä ansaitsisitte sen 10 euroa. Siis edelleen tarjous on voimassa. Voihan joku taitava innostua jopa ohjelmoimaan oman versionsa ja pistää pelaamaan sen mun ohjelmaa vastaan. Huono tuntipalkka kyllä olisi...

Mun ohjelma rakentaa pelipuuta yhdeksän tasoa eteenpäin. Jos joku laittaa ohjelmansa miettimään pelitilannetta pidemmälle, niin ehkä voittaisi sen 10 egee.

Varmasti löytyy PALJON tyylikkäämpi ratkaisu kuin mulla. Esimerkiksi rekursion käyttö pelipuun käsittelyssä lyhentäisi koodia huomattavasti ja tekisi siitä selkeämpää. Itse en vaan oikein rekursiota hallitse :( Siksi tää koodilistaus on pitkä kuin nälkävuosi, mutta ehkä siitä joku voi jotain käsitystä saada, kuinka ohjelma "miettii" siirtoja eteenpäin.

Ja niin, tietysti: nyt kun koodin paljastan, niin voisihan joku käyttää sitä hyväkseen ja pistää oman versionsa pelaamaan mun ohjelmaa vastaan ja miettimään siirtoja pidemmälle. Silloin joutuu tietysti manuaalisesti syöttämään tämän ohjelman arpoman alkutilanteen.

Koodi on alunperin tehty Amigan Pascalilla. Se ohjelma oli hieman erilainen. Tähän ohjelmaan on jäänyt vähän jotain turhaa sotkua. En jaksanut siivota koodia: pääasia mulle taas, että se toimii.

Program Numeropeli;
uses Crt;

CONST
  tyhja=-32768;
  tahti=32767;
  maxind=9;

TYPE indtype = 1..maxind;
   solmuos = ^solmu;
   solmu  = RECORD
         arvo:Integer;
         ind :Indtype;
         oikveli:solmuos;
        END;
   puu   = ^puutaso;
   puutaso = RECORD
         ylataso:puu;
         siirrot:solmuos;
         parasarvo:INTEGER;
        END;
VAR
  quit    : BOOLEAN;
VAR
  kayttamattomat:   puu;  {Solmuja ei tuhota ja luoda yhtenään, vaan laitetaan ja}
                {otetaan kayttamattomat listaan}
  kayttamattsolmut:  solmuos;
  koneenlaatat,
  pelaajanlaatat,
  taso,
  maxtaso,
  koneyht,pelayht :	Integer;
  koneenvuoro,
  pelipaattyi,
  konesarakkeittain:  BOOLEAN;
  tahtirivi,
  tahtisara,
  edtahtirivi,
  edtahtisara   :  indtype;
  alkutilanne   :  ARRAY [1..maxind,1..maxind] OF INTEGER;
  pelilauta    :  ARRAY [1..maxind,1..maxind] OF INTEGER;
  odotus     :  char;
  ind				:	Integer;
  oletus			: 	BOOLEAN;
FUNCTION TASOPARILLINEN:BOOLEAN;
BEGIN
 TASOPARILLINEN:=(taso MOD 2=0)
END;
FUNCTION SARAKESIIRTO:BOOLEAN;
BEGIN
 IF TASOPARILLINEN THEN SARAKESIIRTO:=konesarakkeittain
          ELSE SARAKESIIRTO:=NOT(konesarakkeittain)
END;
PROCEDURE MUUTALAUTATILANNE(siirto:indtype);
BEGIN
   pelilauta[tahtirivi,tahtisara]:=tyhja;
   IF SARAKESIIRTO THEN
    BEGIN
      pelilauta[siirto,tahtisara]:=tahti;
      tahtirivi:=siirto;
    END ELSE
      BEGIN
        pelilauta[tahtirivi,siirto]:=tahti;
        tahtisara:=siirto;
      END;
END;

PROCEDURE KONESIIRTAA;
VAR alkuind:indtype;
  pelipuu,
  uusitaso:puu;
  pojat:solmuos;
  parasind:indtype;
PROCEDURE PERULAUTATILANNE(siirto:indtype);
BEGIN
   pelilauta[tahtirivi,tahtisara]:=alkutilanne[tahtirivi,tahtisara];
   IF SARAKESIIRTO
    THEN
      BEGIN
        pelilauta[siirto,tahtisara]:=tahti;
        tahtirivi:=siirto;
      END
    ELSE
      BEGIN
        pelilauta[tahtirivi,siirto]:=tahti;
        tahtisara:=siirto;
      END;
END;
PROCEDURE TUHOATASOSOLMU(VAR os:puu);
BEGIN
 os^.ylataso:=kayttamattomat;
 kayttamattomat:=os;
END;
PROCEDURE UUSITASOSOLMU(VAR os:puu);
BEGIN
 IF kayttamattomat=NIL THEN NEW(os)
 ELSE BEGIN
     os:=kayttamattomat;
     kayttamattomat:=kayttamattomat^.ylataso;
     os^.ylataso:=NIL;
    END;
END;
PROCEDURE UUSISOLMU(VAR os:solmuos);
BEGIN
 IF kayttamattsolmut=NIL THEN NEW(os)
 ELSE
  BEGIN
   os:=kayttamattsolmut;
   kayttamattsolmut:=kayttamattsolmut^.oikveli;
   os^.oikveli:=NIL;
  END;
END;
PROCEDURE TUHOASOLMU(VAR os:solmuos);
BEGIN
 os^.oikveli:=kayttamattsolmut;
 kayttamattsolmut:=os;
END;
PROCEDURE RAKENNASEURAAVATASO;
VAR solmu,vika:solmuos;
      ind:indtype;
   laattaarvo:INTEGER;
BEGIN
 pojat:=NIL;
 taso:=taso+1;
 FOR ind:=1 TO maxind DO
  BEGIN
   IF SARAKESIIRTO THEN laattaarvo:=pelilauta[ind,tahtisara]
    ELSE laattaarvo:=pelilauta[tahtirivi,ind];
   IF laattaarvo<>tyhja THEN
     IF laattaarvo<>tahti THEN
      BEGIN
       UUSISOLMU(solmu);
       IF TASOPARILLINEN THEN
         solmu^.arvo:=pelipuu^.siirrot^.arvo+laattaarvo
        ELSE solmu^.arvo:=pelipuu^.siirrot^.arvo-laattaarvo;
       solmu^.ind:=ind;
       IF pojat=NIL THEN { Vasta ensimmäinen solmu jonoon }
        BEGIN
         pojat:=solmu;
         vika:=pojat;
        END
       ELSE
        BEGIN
         vika^.oikveli:=solmu;
         solmu^.oikveli:=NIL;
         vika:=solmu;
        END;
      END;
    END;
    IF pojat=NIL THEN { Ei päästy enää jatkamaan eli päädyttiin }
     BEGIN      { lehtisolmuun, jonka arvo kerrotaan kymme- }
       taso:=taso-1;{ nellä.                  }
       pelipuu^.siirrot^.arvo:=pelipuu^.siirrot^.arvo*10;
     END
    ELSE
     BEGIN
      UUSITASOSOLMU(uusitaso);
      uusitaso^.ylataso:=pelipuu;
      uusitaso^.siirrot:=pojat;
      IF TASOPARILLINEN THEN uusitaso^.parasarvo:=-MAXINT
               ELSE uusitaso^.parasarvo:=MAXINT;
      MUUTALAUTATILANNE(uusitaso^.siirrot^.ind);
      pelipuu:=uusitaso;
     END;
END;
PROCEDURE PURAPUUTA;
PROCEDURE POISTASOLMU;
VAR apusolmu:solmuos;
  arvo:Integer;
BEGIN
 arvo:=pelipuu^.siirrot^.arvo;
 IF TASOPARILLINEN THEN
   BEGIN IF arvo>pelipuu^.parasarvo THEN
     BEGIN
      pelipuu^.parasarvo:=arvo;
      IF taso=2 THEN parasind:=pelipuu^.siirrot^.ind;
     END;
   END
 ELSE
   IF arvo<pelipuu^.parasarvo THEN pelipuu^.parasarvo:=arvo;
 apusolmu:=pelipuu^.siirrot;
 pelipuu^.siirrot:=pelipuu^.siirrot^.oikveli;
 TUHOASOLMU(apusolmu);
END;
PROCEDURE NOUSETASOLTAYLOS;
VAR apu:puu;
BEGIN
 IF taso>1 THEN
 BEGIN
  pelipuu^.ylataso^.siirrot^.arvo:=pelipuu^.parasarvo;
  apu:=pelipuu;
  pelipuu:=pelipuu^.ylataso;
  TUHOATASOSOLMU(apu);
  taso:=taso-1;
  POISTASOLMU; { Poistetaan myos isasolmu }
  IF taso>1 THEN IF taso=2 THEN PERULAUTATILANNE(alkuind)
       ELSE PERULAUTATILANNE(pelipuu^.ylataso^.ylataso^.siirrot^.ind);
 END;
END;
BEGIN { purapuuta }
 IF taso=maxtaso THEN
          BEGIN
           WHILE pelipuu^.siirrot<>NIL DO POISTASOLMU;
           PERULAUTATILANNE(pelipuu^.ylataso^.ylataso^.siirrot^.ind);
           NOUSETASOLTAYLOS;
           IF pelipuu^.siirrot<>NIL THEN
             MUUTALAUTATILANNE(pelipuu^.siirrot^.ind);
           pojat:=pelipuu^.siirrot;
          END
 ELSE
  BEGIN
   IF pelipuu^.siirrot=NIL THEN
    WHILE (pelipuu^.siirrot=NIL)AND(taso>1) DO NOUSETASOLTAYLOS
   ELSE BEGIN
      POISTASOLMU;
      IF taso=2 THEN PERULAUTATILANNE(alkuind)
      ELSE PERULAUTATILANNE(pelipuu^.ylataso^.ylataso^.siirrot^.ind);
     END;
   pojat:=pelipuu^.siirrot;
   IF taso<>1 THEN IF pojat<>NIL
            THEN MUUTALAUTATILANNE(pelipuu^.siirrot^.ind);
  END;
END;
BEGIN { konesiirtaa }
	write('Odota. Mietin.');
   taso:=1;
   IF konesarakkeittain THEN alkuind:=tahtirivi
             ELSE alkuind:=tahtisara;
   UUSITASOSOLMU(pelipuu);
   UUSISOLMU(pojat);
   pojat^.arvo:=koneenlaatat-pelaajanlaatat;
   IF konesarakkeittain THEN pojat^.ind:=tahtisara
             ELSE pojat^.ind:=tahtirivi;
   pelipuu^.siirrot:=pojat;
   pelipuu^.parasarvo:=MAXINT;
   RAKENNASEURAAVATASO;
   IF pojat<>NIL THEN
    BEGIN

     IF pojat^.oikveli=NIL THEN parasind:=pojat^.ind
     ELSE
      WHILE taso>1 DO
        BEGIN
         WHILE (pojat<>NIL)AND(taso<maxtaso) DO
           RAKENNASEURAAVATASO;
         PURAPUUTA;
        END; {poistatähti}
	     pelilauta[edtahtirivi,edtahtisara]:=tyhja;

	     TUHOATASOSOLMU(pelipuu);
	     taso:=0;

	     MUUTALAUTATILANNE(parasind);

	     pelilauta[tahtirivi,tahtisara]:=tahti;
	     koneenlaatat:=koneenlaatat+alkutilanne[tahtirivi,tahtisara];
	     koneenvuoro:=FALSE;
	     tahtisara:= parasind;
    END ELSE BEGIN
      pelipaattyi:=TRUE;
      koneyht:=koneyht-alkutilanne[tahtirivi,tahtisara];{bugin korjaus}
    END;


   koneyht:=koneyht+alkutilanne[tahtirivi,tahtisara];
END;

FUNCTION laattakelpaa(ri,sa:indtype):BOOLEAN;
BEGIN
  laattakelpaa:=(konesarakkeittain AND (ri=tahtirivi)) OR (NOT(konesarakkeittain) AND (sa=tahtisara));
END;
PROCEDURE PIIRRA;
Var r,s:Integer;
BEGIN
	ClrScr;
	WRITELN('Ota numero joltain riviltä, siltä sarakkeelta millä #### laatta on.');
 	WRITELN('Paina numeronäppäimiä 1-9 valitaksesi rivin. Kone valitsee sitten numeron joltain');
 	WRITELN('sarakkeelta.');
	WRITE(' ':7);
	FOR s:=1 TO maxind DO BEGIN
		write(s:6);
	END;
	WRITELN();
	WRITE(' ':7);
	FOR s:=1 TO maxind DO BEGIN
		write('______');
	END;
	WRITELN();
 	FOR r:=1 TO maxind DO BEGIN
 		WRITE (r:5,'!':2);
   	FOR s:=1 TO maxind DO
     	BEGIN
	     	CASE pelilauta[r,s] of
	     		tahti: BEGIN
	     			WRITE('####':6);
	     			END;
	     		tyhja: WRITE (' ':6);
	     	ELSE
	     		WRITE(pelilauta[r,s]:6);
	      END;
     	END;
      WRITELN();WRITELN('!':7);
  END;
  WRITELN('Koneen pisteet: ', koneyht, ' Pelaajan pisteet: ',pelayht);
END;

PROCEDURE PELIVALMISTELUT;
VAR ri,sa:indtype;
PROCEDURE ASETAALKUTILANNE;
VAR ri,sa:Integer;
BEGIN
 FOR ri:=1 TO maxind DO
   FOR sa:=1 TO maxind DO
     BEGIN
      alkutilanne[ri,sa]:=pelilauta[ri,sa];
      IF alkutilanne[ri,sa]=tahti THEN BEGIN tahtirivi:=ri;
                        tahtisara:=sa;
                       END;
     END;
END;
PROCEDURE ASETAPELITILANNE;
VAR ri,sa:Integer;
BEGIN
 FOR ri:=1 TO maxind DO
   FOR sa:=1 TO maxind DO
     BEGIN
      pelilauta[ri,sa]:=alkutilanne[ri,sa];
      IF pelilauta[ri,sa]=tahti THEN BEGIN tahtirivi:=ri;
                        tahtisara:=sa;
                       END;
     END;
END;

PROCEDURE ARVOLAATATJAPAIKAT;
VAR r,s :indtype;
  ran :Integer;
BEGIN
	Randomize;
 FOR r:=1 TO maxind DO
  FOR s:=1 TO maxind DO
   BEGIN
    ran:=Random(30)-15;
    pelilauta[r,s]:=ran;
    alkutilanne[r,s]:=ran;
   END;
 tahtirivi:=Random(8)+1;
 tahtisara:=Random(8)+1;
 pelilauta[tahtirivi,tahtisara]:=tahti;
 alkutilanne[tahtirivi,tahtisara]:=tahti;
END;

BEGIN { pelivalmistelut }
 pelipaattyi:=FALSE;
 FOR ri:=1 TO maxind DO FOR sa:=1 TO maxind DO pelilauta[ri,sa]:=tyhja;
 koneenlaatat:=0;
 pelaajanlaatat:=0;
 ARVOLAATATJAPAIKAT;
 koneyht:=0;
 pelayht:=0;
END;
PROCEDURE LUENAPPAINPAINALLUS;
VAR laatta :INTEGER;
	ch  : char;
	nappainok: BOOLEAN;
	ri,sa:Indtype;
PROCEDURE TARKISTAVIELA;
BEGIN
  laatta:=pelilauta[ri,sa];
  CASE laatta OF
    tahti : writeln('Et voi valita tähteä!');
    tyhja : writeln('Et voi valita tyhjää kohtaa!');
    ELSE
      BEGIN
        pelaajanlaatat:=pelaajanlaatat+pelilauta[ri,sa];
        pelilauta[tahtirivi,tahtisara]:=tyhja;
        edtahtirivi:=tahtirivi;
        edtahtisara:=tahtisara;
        tahtirivi:=ri;
        {tahtisara:=sa;}
        pelilauta[ri,sa]:=tahti;
        koneenvuoro:=TRUE;


				nappainok:=TRUE;
        pelayht:=pelayht+laatta;
      END;
  END;

END;

BEGIN  { LUENAPPAINPAINALLUS }
	sa:=tahtisara;
	nappainok:=FALSE;
	REPEAT
		ch:=ReadKey;
		CASE (ch) of
			#49 : ri:=1;
			#50 : ri:=2;
			#51 : ri:=3;
			#52 : ri:=4;
			#53 : ri:=5;
			#54 : ri:=6;
			#55 : ri:=7;
			#56 : ri:=8;
			#57 : ri:=9;
			#27 : quit:=true;
		ELSE
			WRITELN('Paina numeronäppäimiä 1 - 9.');
		END;
		TARKISTAVIELA;
	UNTIL nappainok;
END;
PROCEDURE ASETAALKUTILANNE;
VAR ri,sa:Integer;
BEGIN
 FOR ri:=1 TO maxind DO
   FOR sa:=1 TO maxind DO
     BEGIN
      alkutilanne[ri,sa]:=pelilauta[ri,sa];
      IF alkutilanne[ri,sa]=tahti THEN BEGIN tahtirivi:=ri;
                        tahtisara:=sa;
                       END;
     END;
END;
PROCEDURE ALKUVALMISTELUT;
VAR ri,sa:Integer;
BEGIN
 koneenvuoro:=FALSE;   pelipaattyi:=FALSE;  konesarakkeittain:=FALSE;
 maxtaso:=10;
 kayttamattomat:=NIL;  kayttamattsolmut:=NIL;
 edtahtirivi:=tahtirivi; edtahtisara:=tahtisara;

 FOR ri:=1 TO maxind DO FOR sa:=1 TO maxind DO
   BEGIN alkutilanne[ri,sa]:=tyhja; pelilauta[ri,sa]:=tyhja; END;
END;
BEGIN {pääohjelma}
  ALKUVALMISTELUT;
  REPEAT
    PELIVALMISTELUT;
    PIIRRA;
    REPEAT
      IF koneenvuoro THEN BEGIN
      	KONESIIRTAA;
	      {tutkitaan onko koneen siirron jälkeen enää mahdollista valita}
	      oletus:= true; {oletetaan, että peli päättyy}
	      ind:=1;
				REPEAT
					BEGIN
						IF ((pelilauta[ind,tahtisara] >= -15) AND (pelilauta[ind,tahtisara] <= 15)) THEN BEGIN
							oletus:=FALSE;
							WRITELN (oletus);
							WRITE (pelilauta[ind,tahtisara], ' ');
						END;
						ind:=ind+1;
					END;
				UNTIL (ind > maxind) OR (oletus = FALSE);
				IF oletus=TRUE THEN pelipaattyi:=TRUE;
      END;
      piirra;
      IF (NOT koneenvuoro) THEN BEGIN
        IF NOT pelipaattyi THEN BEGIN
        	LUENAPPAINPAINALLUS;
        END;
      END;
     UNTIL pelipaattyi OR quit;

     IF pelipaattyi THEN BEGIN
      IF (pelaajanlaatat>koneenlaatat) THEN BEGIN
      	WRITELN('Onneksi olkoon! Voitit!!');
      END;
      IF (pelaajanlaatat=koneenlaatat) THEN BEGIN
      	WRITELN('Wau! Tasapeli. Se ei kuitenkaan riitä 10 euron saamiseen :(');
      END;
      IF (pelaajanlaatat<koneenlaatat) THEN BEGIN
      	writeln('Hah hah. Hävisit taas!');
      END;
      WRITELN('Paina jotain näppäintä aloittaaksesi uuden pelin');
      odotus:=ReadKey;
     END;

  UNTIL quit;
END.

Metabolix [26.06.2022 23:18:15]

#

Onpa kiva, että joku koodaa perinteisellä Pascalilla.

Linuxin käyttäjille tiedoksi, että ohjelma toimii wineconsole-komennolla mutta ei pelkällä wine-komennolla.

Huijasin ja tein tekoälyn, joka laskee 10 siirtoa. Tein JavaScriptilla, ja siitä tuli ihan hävyttömän hidas tuohon ohjelmaan verrattuna, mutta voitin kuitenkin. Ohjelmasi ilmeisesti aavisti huijauksen, koska ohjelman mukaan voitin vain 5 euroa.

Peli on vaikeampi kuin voisi kuvitella: hakusyvyyden lisäys antaa nopeasti parempia tuloksia ja näköjään hyödyt voivat tulla ilmi yllättävän monen vuoron jälkeen.

PetriKeckman [26.06.2022 23:38:44]

#

Oot kyllä taitava! Kadehdin. Siis kun osasit Javascriptilla ohjelmoida ja nopeasti. Itselläni ei ole hajuakaan kuinka Javascriptillä ohjelmoitaisiin dynaamisia muuttujia, joita pelipuun rakentamiseen tarvitaan. Joo, tuo 5 euroa oli "bugi", mikä jäi ohjelmaan :)

Pascal oli aikoinaan opetuskieli kun opiskelin HY:ssa tietojenkäsittelyoppia - en ole valmistunut :( Opinnot jäivät kesken. En itsekään ole pitkään aikaan Pascalilla ohjelmoinnut, mutta kiva oli verestää muistoja.

Ja peli on tosiaan vaikea. Ohjelma pyrkii tietysti ajamaan pelaajan "nurkkaan", missä se ei pysty valitsemaan kuin pieniä lukuja ja onnistuu siinä hyvin.

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta